You are here

Ældreråd

Alle kommuner skal oprette et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

I Roskilde Kommune består Ældrerådet af 13 personer. Du kan se Ældrerådets medlemmer længere nede på siden.

Kirsten Feld er formand. Ole Nyholm-Pedersen er næstformand/sekretær og Erik Strand er kasserer. Du kan kontakte formanden Kirsten Feld på mailadressen kirsten.feld@mail.dk

I samarbejde med Roskilde Kommune udgiver Ældrerådet informationsbladet 60 PLUS.

Spørgsmål og svar

 • Hvor finder jeg referater fra 2017?

  Referater 2017

  Referat fra 9. januar

 • Hvor finder jeg referater fra 2016?

 • Hvor finder jeg referater fra 2015?

 • Hvor finder jeg referater fra 2014?

 • Hvem sidder i råd og udvalg mv.?

  • Medlemmer til Sundheds- og Socialgruppen består af Marianne Mehder, Frank Binderup, Marie Jørgensen og Dorthe Friis.
  • Medlemmer til Teknik og Miljøgruppen består af Inge Lund Petersen, Jens T. Larsen, Anne-Marie Kristensen og Ole Nyholm-Pedersen.
  • Medlemmer til Kultur- og Idrætsgruppen består af Ann-Marie Cordua, Fritz Voss, Dennis Skernby og Erik Strand.
  • Redaktionsgruppen består af Ann Marie Cordua, Dorthe Friis, Mariann Mehder og Erik Strand.
 • Ældrerådets vision fra Roskilde vedtaget 1. februar 2016

  Roskilde skal være levende, god kommune at leve i for borgerne på tværs af generationerne.

  Den ældre borger skal møde en aktiv kommune, hvor borgeren kan møde kommunen gennem den lokale Borgerservice, opleve en god hverdag med alsidige tilbud, med gode trafikforhold, der er tilgængelige for alle, hvor de ydre rammer opfordrer til alle former for aktiviteter og initiativer.

  Den ældre borger skal møde ligeværdighed og respekt, når behov for hjælp opstår, De skal have støtte til at løse den øjeblikkelige situation, i videst mulig omfang som hjælp til selvhjælp.

  Se hele Ældrerådets vision som PDF

  ÆLDREPOLITIK

  Det er Ældrerådets ønske at kommunens ældrepolitik sikrer,

  • at den ældre borger oplever en sammenhængende ældrepleje, hvor der i samarbejde med borgeren tages udgangspunkt i egne ressourcer, behov og ønsker.
  • at borgeren - i videst muligt omfang – møder sammenhæng mellem pleje og træning med henblik på helt eller delvist at genvinde tabte færdigheder.
  • at der løbende følges op på, om der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og borgerens forventninger.
  • at velfærdsteknologi anvendes i videst mulig udstrækning.
  • at alle ældre borgere får mulighed for i videst muligt omfang at deltage i forskellige aktiviteter, som tilgodeser et sundt og alsidigt liv.
  • at et alsidigt boligmarked sikrer, at ældre borgere kan finde en bolig, der passer til deres ønsker, helbredstilstand, økonomi og behov for fællesskab.

  TRAFIKPOLITIK

  Det er Ældrerådets ønske, at kommunens trafikpolitik sikrer,

  • at trafikanter som færdes i Roskilde Kommune er trygge og oplever en høj grad af fremkommelighed - uanset om det foregår til fods, på cykel, i kørestol, i bil, i bus eller med tog
  • at der i bustrafikken tages særlige hensyn til ældre og handicappedes muligheder for ind- og udstigning, med kørestol og rollator
  • at bilisterne kan færdes effektivt, sikkert og miljøvenligt på det overordnede vejnet
  • at det især skal sikres, at bløde trafikanter, fodgængere og cyklister, ikke alene kan færdes trygt i byområderne, men også på gode cykel- og gangstier i landdistrikterne og langs de større landeveje.
  • at ingen borgere isoleres på grund af manglende kollektiv trafik. Trafikknudepunkter og høj frekvens skal forebygge unødvendige ventetider. Som supplement til den almindelige rutetrafik, skal der være flextur til rimelige takster og kendskabet til flextur udbredes til alle borgere.

  FRIVILLIGPOLITIK

  Det er Ældrerådets ønske at kommunens frivilligpolitik sikrer,

  • at Roskilde Kommune bidrager til gode rammer for et aktivt medborgerskab, hvor en mangfoldig frivillig social indsats, er til gavn for det sociale liv, sundhed og trivsel gennem alle generationer.
  • at der er et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger med respekt for hinandens opgaver og behov og intentioner.
  • at der er mangfoldighed i den samlede vifte af tilbud til kommunens borgere i en konstruktiv arbejdsdeling mellem kommunen og de frivillige borgere.
  • At der skal være mulighed for udfoldelse såvel i dagtimerne som i aftentimerne.

  KULTURPOLITIK

  Det er Ældrerådets ønske at kommunens kulturpolitik sikrer,

  • at Roskildes kultur udvikles med afsæt i den rige kulturhistorie og med globalt udsyn og det musiske skal være drivkraft i Roskildes profil som kulturelt knudepunkt.
  • at kulturen indgår i alle Roskildes byområder og udfolder sig i en mangfoldighed på tværs af generationerne.
  • at kulturlivet i Roskilde udfolder sig i en balance mellem oplevelse og skabelse af kunst og kultur på et højt niveau og bidrager til livskvalitet og økonomisk velfærd.
  • at bibliotekerne har en kulturel rolle som åbne, netværks skabende mødesteder.

  IDRÆTSPOLITIK

  Det er Ældrerådets ønske, at kommunens idrætspolitik sikrer,

  • at sundhed og motion er en naturlig del af borgerens hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus.
  • at borgerne møder motionsfaciliteter til alle aldersklasser i lokalområderne.
  • at kommunens borgere i alle aldre tilbydes varierede og gode idræts- og motionstilbud i et samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger.
  • at der skal være sundhed, idræt og motion for alle borgere ved at skabe rammer og gennemføre aktiviteter, så der kommer bevægelse ind i hverdagen.
 • Hvad er de gældende vedtægter for ældrerådet?

Medlemmer af Ældrerådet

Kontakt

Sundhed og Omsorg
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Sundhed og Omsorg
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.01.2017