You are here

Badevand

Roskilde Kommune har 10 badevandsstationer, hvor kommunen løbende kontrollerer badevandskvaliteten i badesæsonen fra 1. juni til 1. september.

Blåt Flag

I 2018 er det 23. gang, vi hejser flaget på Vigen Strandpark.

Vigen Strandpark har haft Blå Flag i perioden 1992 til 2010 – undtagen i 2003, hvor der var nye krav om handicaptoiletter. Siden 2004 har der været handicaptoiletter på Vigen Strandpark, men i 2010 mistede vi flaget midt i sæsonen på grund af 2 vandprøver, som viste et indhold af colibakterier på langt over de tilladte grænseværdier. Dårlige analyseresultater tæller med i beregningen i 4 år, så først i 2015 kunne vi igen hejse det over Vigen Strandpark. Dog havde vi også flaget i 2012, da det først var i 2013, at reglen om de 4 år blev indført.
Blå Flag til Vigen Strandpark betyder primært en god reklame for Roskilde Kommune, at man i bunden af Roskilde Fjord kan finde strande med en så god vandkvalitet.

Læs mere om Blå Flag.

Badevandsprofil

Roskilde Kommune har 10 badevandsstationer. For hver badevandsstation er der udarbejdet en badevandsprofil, der beskriver strandenes forhold og om eventuelle kilder, der kan forringe badevandskvaliteten, samt seneste vurdering/klassifikation af badevandet.

Her kan du få oplysninger om sæsonens badevandsresultater. Du kan læse om blandt andet eventuelt forhøjet bakterieindhold og om badning frarådes. 

Nedenfor kan du se de enkelte strandes badevandsprofil.
På kortet kan du se, hvor badevandsstationerne ligger - samt seneste klassifikation.
 
Hvis indholdet af bakterier er for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende. Er badevandskvaliteten ikke i orden, vil der blive informeret herom på denne hjemmeside.

 

Undgå i alle tilfælde badning efter større regnskyl. Der kan være risiko for tvivlsom badevandskvalitet op til flere dage efter regnskyllets ophør.

Lokale badevandsprofiler

Hvad undersøger vi badevandet for?

Roskilde Kommune får udtaget og analyseret badevandsprøver, for et eventuelt indhold af bakterierne E. coli (fækale colibakterier) og Enterokokker (Intestinale enterokokker (tarmbakterier)).
Er indholdet af bakterier for højt, er det tegn på, at vandet er forurenet med spildevand eller lignende.

Viser det aktuelle analyseresultat, at antallet af E. coli er under 1000 pr. 100 ml, og enterokokker er under 400 pr. 100 ml, anses badevandskvaliteten for at være i orden. Ved højere værdier udtages der ekstraprøver og resultaterne drøftes i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunen holder desuden øje med eventuel opblomstring af alger, der kan være til gene for både mennesker og dyr.

Husk også badesikkerheden, inden du hopper i vandet.

Gode råd ved badning:

  • Lad være med at bade, hvis vandet ikke er klart, eller hvis der er ”belægning”/”misfarvning” på overfladen.
  • Du bør kunne se dine tæer, når du står i vand til knæene.
  • Undgå badning hvis du har sår eller rifter, der ikke er helet helt.
  • Vær ekstra opmærksom på hvis du har nedsat immunforsvar

Klassifikation af badevand

Kvaliteten beregnes ud fra data fra de sidste 4 år.

På baggrund af de sidste 4 års badevandsanalyser foretages der en beregning for klassifikation af badevandet ved strandene.
Afhængig af resultatet kan badevandet klassificeres som "Udmærket kvalitet", "God kvalitet", "Tilfredsstillende kvalitet" og "Ringe kvalitet" - ved "Ringe kvalitet" vil badning blive frarådet. Strandenes klassifikation revideres hvert år inden badesæsonens start, og vil fremgå af strandens badevandsprofil, samt skiltningen på stranden.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.04.2018