You are here

Skoleskift

Skal dit barn skifte skole inden for kommunens grænser eller er I tilflyttere, kan du få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Bor du i Roskilde Kommune og ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker, dit barn skal gå.

Flytter til en ny adresse i Roskilde Kommune, kan dit barn blive på den skole, det allerede er indskrevet på. Ønsker du i stedet, at dit barn skal gå på den nye distriktsskole, er dit barn garanteret en plads på den nye skole.

Flytter du til en ny adresse uden for Roskilde Kommune, kan dit barn også fortsætte på den skole, det allerede er indskrevet på. Hvis dit barn skifter skole, skal du huske at meddele det til den gamle skole.

Der er frit skolevalg, men et skoleskift til en anden skole end distriktsskolen afhænger af, om der er plads på den ønskede skole.

Du skal også være opmærksom på, at der ikke ydes transport til og fra skole til dit barn, når det ikke er distriktsskolen og inden for de gældende regler om befordring af elever.

Det er skolelederens afgørelse, om dit barn kan optages på skolen.

Flytter du eller er du flyttet til Roskilde Kommune, finder du information om skoleskift neden for under punktet "Hvad hvis jeg er tilflytter?"

Jeg er tilflytter

Flytter du til Roskilde Kommune, og ønsker du, at dit barn skal gå i en folkeskole i Roskilde Kommune, kan du læse mere om de enkelte skoler på skolernes hjemmesider. Du er altid garanteret en plads på den skole, som tilhører jeres bopælsadresse. Det hedder distriktsskolen. Du skal kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Du skal være opmærksom på, at skolerne som udgangspunkt holder lukket i skolernes ferier. Ved ønske om indskrivning i sommerferien skal du fortsat kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Skriv gerne en mail til skolen om, at du som tilflyttere ønsker at blive kontaktet. Du vil blive kontaktet af skolen inden skolestart. Dit barn er altid garanteret en plads på den skole, som tilhører jeres bopælsadresse.

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden folkeskole i Roskilde Kommune end distriktsskolen, afhænger det af, om der er plads på den pågældende skole. Du kan på skolernes hjemmeside se elevtallet på et ønsket klassetrin. Elever kan efter regler om frit skolevalg blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er mindre end 24 elever i  gennemsnit på det pågældende klassetrin, jf. Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

Bliver undervisningspligten opfyldt på anden måde end en folkeskole i Roskilde Kommune (folkeskole uden for kommunen, privatskole eller hjemmeundervisning), skal du som tilflytter meddele dette til kommunen.

Roskilde Kommunes skoler

I Roskilde Kommune er der 18 folkeskoler og 18 skoledistrikter.

Læs mere om folkeskolerne på deres hjemmesider og se en liste over de frie grundskoler.

Spørgsmål og svar

 • Hvor ligger skolerne, og i hvilket skoledistrikt?

  Kommunen er opdelt i 18 skoledistrikter efter antallet af skoler. Til hver skole er tilknyttet en SFO. Du kan altid få dit barn optaget på en skole i det skoledistrikt, du bor.

  Du kan se, hvilket skoledistrikt din gade hører til i vejregisteret eller se på kortet med skoledistrikterne.

  I forbindelse med planlægningen af det enkelte skoleår kan det være nødvendigt at foretage mindre justeringer i skoledistrikterne.

  På kortet neden for kan du søge på dit vejnavn, og dermed se hvilke skoler, der ligger tæt på dig. Du kan også søge på skolens navn.

 • Hvad hvis jeg har et barn med handicap?

  Børn og unge med handicap, langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Som forældre har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen.

  Læs mere om børn med handicap.

 • Hvordan hjemmeunderviser jeg?

  Vil du som forælder selv sørge for undervisningen af dit barn, skal du sende et brev til Roskilde Kommune. Brevet skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen?
  • Hvor foregår undervisningen?
  • Hvem underviser børnene?

  Brevet skal sendes til:

  Roskilde Kommune
  Skole og Klub
  Postboks 100
  4000 Roskilde

  Skole og Klub skal have brevet, inden hjemmeundervisningen er startet.

  Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte konsulent Lars Frank Jørgensen i Skole og Klubber.

  Tilsyn

  Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører kommunen tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

  Kommunen kan hvert år afholde prøver i Dansk, Matematik og Engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 • Kan mit barn få transport til skole?

  Er dit barn berettiget til befordring efter nedenstående kriterier, skal du kontakte dit barns skole for at aftale nærmere.

  Kommunens befordringsforpligtelse gælder for:

  • Elever, der går på distriktsskolen,
  • Elever, der af kommunen er henvist til en anden skole end distriktsskolen herunder specialundervisning eller dansk som andet sprog (modtageklasse).

  Kommunen har pligt til at sørge for befordring til elever på skoledage, jf. folkeskolelovens §26, stk. 1 på baggrund af:

  Afstand mellem skole og hjem

  • 0 - 3. klasse ved mere end 2,5 km til skolen
  • 4. - 6. klasse ved mere end 6 km til skolen
  • 7. - 9. klasse ved mere end 7 km til skolen
  • 10. klasse ved mere end 9 km til skolen

  Farlig skolevej

  Ved bedømmelsen af farlig skolevej foretages en samlet vurdering af især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafiktætheden, trafikkens sammensætning og uheldstallene set i relation til børnenes alder. Det påses særligt, om barnet skal færdes langs en vej eller om de skal krydse en vej på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

  Ved bedømmelse af farlig skolevej er der tillige i vinterhalvåret fra uge 43 til og med den 31. marts mere fokus på oversigtsforholdene, da vejr, mørke og snerydning bliver yderligere faremomenter ved bedømmelse af farlig skolevej. I vinterhalvåret vil alle elever, der skal færdes på landeveje for at komme i skole, være omfattet af begrebet farlig skolevej.

  Derudover tages der hensyn til elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Veje og Grønne områders aldersoversigt over, hvornår børn kan håndtere forskellige trafiksituationer, kategoriseres efter nedenstående klassetrin. Det vil sige, at farlig skolevej revurderes, når eleven bliver ældre.

  • Fra 0. – 1. klasse
  • Fra 2. klassetrin
  • Fra 4. klassetrin
  • Fra 5. klassetrin
  • Fra 6. klassetrin
  • Fra 7. klasse og op efter.

  Som udgangspunkt er der ikke farlig skolevej for elever i 7. klasse og op efter. Det kræver dog, at elever fra 7. klasse og op efter har fået tilstrækkelig trafiktræning, og er modne nok til at færdes i trafikken, inden de kan regnes som trafiksikre. Det beror på en individuel vurdering.

  Læs mere på Rådet for Sikker Trafik.

  Syge og invaliderede elever

  Kommunen har en særlig befordringsforpligtelse af elever, der på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning, hvis eleven befordres til og fra skole, jf. folkeskolelovens §26, stk. 2.

  For disse elever gælder ovenstående krav om afstand mellem hjem og skole og farlig skolevej ikke.

  Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan befordre sig til og fra skole, kan kommunen forlange en lægeerklæring.

  Hvis eleven er optaget i en anden skole efter reglerne om frit skolevalg, skelner man mellem om eleven er optaget før eller efter den 1. august 2012, hvor nye regler om befordring af syge og invaliderede elever trådte i kraft.

  Er eleven optaget i en skole før den 1. august 2012, har kommunen pligt til at sørge for befordring mellem hjem og skole (også til en skole, som er valgt efter reglerne om frit skolevalg), medmindre eleven herefter har skiftet skole som led i det frie skolevalg.

  Ved skoleskift/optagelse i skole efter den 1. august 2012 gælder de nye regler, hvorefter syge og invaliderede elever, som er optaget i en skole som led i det frie skolevalg (pr. 1. august 2012 og frem), ikke har krav på befordring i henhold til folkeskolelovens §26, stk. 2. I de tilfælde skal kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.

Senest opdateret

25.10.2016