You are here

Grundvand og drikkevand

Find skema til ansøgning om vandindvinding, etablering af boringer, kommunens vandforsyningsplan, oplysninger om grundvandsbeskyttelse mm. her.

Grundvandet er en helt central naturressource i Roskilde Kommune. Det er grundlaget for vores drikkevandsforsyning og for drikkevandsforsyningen til store dele af Københavnsområdet. Men den lokale natur bliver fattigere, hvis oppumpning af grundvand er for voldsom. I henhold til lovgivningen skal man derfor søge om tilladelse fra kommunen, før man begynder at indvinde grundvand eller opretholder en tidsbegrænset indvinding.

I Danmark produceres der næsten udelukkende drikkevand af uforurenet grundvand, der pumpes op fra boringer i undergrunden. Grundvandet i Roskilde gennemgår en simpel vandbehandling på et vandværk og leveres herefter til forbrugerne, uden at vandet er blevet tilsat nogen form for kemikalier. Det er derfor vigtigt, at vi i fællesskab er med til at beskytte grundvandsressourcen og kvaliteten af grundvandet.

Spørgsmål om grundvand og drikkevand

 • Hvordan søger jeg tilladelse til at indvinde vand eller udføre boringer?

  Tilladelse til vandindvinding og vandindvindingsboring

  Det kræver en tilladelse at indvinde vand eller udføre boringer til vandindvinding. Uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, industri eller andet, så er det først tilladt at gå i gang, når myndighederne har givet tilladelse. Det kræver også en tilladelse at udføre en boring til andre formål, når den har en permanent karakter, det vil sige, at den skal stå mere end 3 måneder. Hvis boringen har mere midlertidig karakter, skal den anmeldes til kommunen.

  Bemærk at ifølge vandforsyningsloven § 21, stk. 2 kan en brønd eller boring uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem meter fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal sendes til kommunen, inden arbejdet begyndes.

  For andre typer ansøgninger inden for vandforsyningsloven må der søges individuelt.

  Alle ansøgninger skal sendes til Roskilde Kommune, Att. Miljø og Byggesag, Rådhusbuen 1, postboks 100, 4000 Roskilde. Ansøgninger kan sendes pr. mail til Miljo@roskilde.dk.

  Kommunens behandling af ansøgninger

  Senest 10 hverdage efter, at kommunen har modtaget en ansøgning, får du som ansøger en kvittering. Efterfølgende vil kommunen typisk kontakte dig for at få supplerende oplysninger eller aftale en besigtigelse. Ansøgningen kan blive sendt til Sundhedsstyrelsen, naboer, omkringliggende vandværker eller vandforbrugende virksomheder og andre berørte parter for at høre deres kommentarer til en eventuel tilladelse. Når alle nødvendige oplysninger er samlet, vil kommunen træffe en afgørelse.

  Klagefrist og klageret

  Der er fire ugers klagefrist på alle afgørelser. Følgende har ret til at klage:

  • Ansøger
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund (kun i vandforsyningssager)
  • Forbrugerrådet (kun i vandforsyningssager)
  • Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagen

  Ventetid

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejder for at kunne udnytte tilladelsen, må arbejdet ikke sættes i gang, før de fire uger er gået. Hvis der er klaget over tilladelsen, skal du vente, indtil Miljøklagenævnet har afgjort klagen.

  Tilladelser efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (boringer, der ikke skal bruges til vandforsyning) kan som udgangspunkt etableres, inden klagefristen udløber, ligesom en evt. klage ikke har opsættende virkning. For denne type boringer må arbejdet altså gerne sættes i gang, så snart tilladelsen foreligger.

  Klagefristen har ikke opsættende virkning for en indvindingstilladelse til drikkevand, hvis det drejer sig om vandmængder under 3000 m3 pr. år.

  OBS. Der tages forbehold for denne beskrivelse, idet enkelte ansøgninger og specielle forhold gør, at sagsbehandlingen og vilkårene vil afvige fra det beskrevne.

 • Hvordan indberetter jeg vandmængder og pejlinger?

  Vandværker og enkeltindvindere i Roskilde Kommune kan foretage elektronisk indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og boringer, samt pejlinger i boringer til Roskilde Kommune.

  Indberetning foretages her.

 • Roskilde Kommunes vandforsyningsplan

  Vandforsyningsplan 2012-2017 er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune. Vandforsyningsplanen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt den efterfølgende administration, som sker i Roskilde Kommune. Via planen opnår borgere og brugere af vand fra de almene vandværker desuden indblik i vandforsyningen i Roskilde Kommune.

  Vandforsyningsplanen omfatter følgende fem dokumenter:

  Plangrundlagene beskriver de tekniske forhold og udfordringerne for vandforsyningen i Roskilde Kommune.

  Plandelen indeholder et resumé af det opsamlende plangrundlag. Plandelen kan derfor læses selvstændigt uden de mere detaljerede plangrundlag.

  Som baggrund for planarbejdet er der udført en teknisk registrering af alle Roskilde Kommunes almene vandværker.

  Vandforsyningsplanen har været fremlagt i offentlig høring i to måneder fra den 12. april til den 15. juni 2012. I fremlæggelsesperioden har myndigheder, interesseorganisationer, almene vandværker og borgerne haft mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Bemærkninger til planen er efterfølgende behandlet af Roskilde Kommune, som har vurderet i hvilket omfang, bemærkningerne skulle indarbejdes i den endelige plan.

  Vandforsyningsplanen er endeligt vedtaget i Roskilde Kommunes Byråd den 19. december 2012.  Den endelige vedtagelse af vandforsyningsplanen ikke kan påklages, jf. vandforsyningslovens § 76.

  Har du konkrete spørgsmål til vandforsyningsplanen er du velkommen til at kontakte en medarbejder i Miljøafsnittet på telefon 46 31 30 00.

 • Kontaktliste og regulativ for vandværker

  Hvis du får vand fra et vandværk, skal du ved forsyningssvigt, ledningsbrud eller andet først kontakte vandværket.

  Her finder du en oversigt over kontaktpersoner hos de forskellige vandværker i Roskilde Kommune.

  Regulativ for private vandværker i Roskilde Kommune

  Kommunen har udarbejdet et fælles regulativ for de private vandværker i kommunen. Dette er et lovkrav og er med til at sikre at Roskilde Kommunes borgere har ens rettigheder til drikkevand.

  Her kan du se regulativet.

 • Regler og krav for enkeltindvindere med egen brønd eller boring

  Selv om flere og flere ejendomme bliver tilsluttet et vandværk, er der stadig mange, der har sin egen vandforsyning. Vandet pumpes enten fra en brønd eller en boring. Kvaliteten af vandet er som regel bedst, når det er en boring. Har man en brønd, er der grund til at være påpasselig.

  Pas på området omkring brønden/boringen

  Der er grund til at passe på området omkring drikkevandsforsyningen.

  • Undgå at spildevand og regnvand kan løbe direkte ned i brønden/boringen
  • Undgå at bruge sprøjtemidler i nærheden af brønden
  • Opbevar aldrig olie, kemikalier og lignende i nærheden af boringen/brønden
  • Sørg for at vandforsyningen er indrettet i henhold til retningslinjerne

  Er du i tvivl så kontakt kommunen, som er tilsynsmyndighed.

  Indretning af en brønd

  Langt de fleste private drikkevandsforsyninger er brønde. De er tit af ældre dato, og ofte er de ikke indrettet korrekt.

  En korrekt indrettet brønd får kun tilført vand fra brøndens bund. Det betyder, at brøndens sider skal være tætte, så der ikke kan trænge vand ind fra overfladen, hvor der er mange forureningskilder. Brøndens kant skal være hævet over terrænet og forsynet med tæt overdækning, så regnvand ikke direkte kan løbe ned i brønden.

  Drikkevandet  skal kontrolleres

  Vand til drikkevandsforsyning skal kunne opfylde lovgivningens krav. Hvor ofte og hvilke stoffer der skal undersøges for, afhænger af hvor meget vand der pumpes op. Kravet til private vandforsyninger er normalt, at der hvert 5. år udføres en "Forenklet drikkevandskontrol" af et akkrediteret laboratorium. Du skal selv betale for analysekontrollen. Følgende parametre hører under en "Forenklet kontrol":

  • Vandets udseende og lugt
  • Ledningsevne
  • Coliforme bakterier
  • Nitrat
  • Totalt fosforindhold
  • pH
  • Kimtal ved 21 °C

  En undersøgelse for disse stoffer vil kunne vise om drikkevandet er påvirket af overfladevand eller spildevand. For at garantere rent og sundt drikkevand bør der udføres et langt mere omfattede analyseprogram. Der bør fx undersøges for sprøjtemidler og andre stoffer, der stammer fra forurening. Ønsker du at foretage supplerede drikkevandsanalyser, kan du kontakte kommunen, der kan hjælpe med vejledning.

  Kontrol med drikkevandskvaliteten for ejendomme med egen vandforsyning er en del af Roskilde Kommunes myndighedsarbejde, og kontrollen er med til at sikre, at borgerne i kommunen ikke forsynes eller forsyner andre med forurenet drikkevand.

  Sløjfning af brønde og boringer

  Når et vandindvindingsanlæg bliver overflødigt, fx ved at en ejendom tilsluttes til vandforsyning fra et vandværk, skal anlægget sløjfes efter gældende regler. Ejeren skal selv betale for sløjfningen.

  Sløjfningen skal foretages af et godkendt firma med A-bevis. På GEUS hjemmeside findes der en liste over godkendte firmaer.

  Reglerne for sløjfning er beskrevet i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

  Ved sløjfning af en brønd eller boring skal der altid rettes henvendelse til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag på Miljo@roskilde.dk. Det skal ske for at sikre, at sløjfningen registreres i BBR.

 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  Grundvandsmagasinerne er flere steder sårbare over for nedsivning af forurenende stoffer, fordi det naturlige lerdæklag her er tyndt. Det er især grundvandets indhold af pesticider, nikkel og klorerede opløsningsmidler, der kan give problemer for drikkevandsforsyningen.

  I kommunen er der udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes for at sikre den fremtidige vandindvinding til drikkevand. For disse områder udarbejdes der Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne udarbejdes efter en kortlægning af grundvandsressourcernes sårbarhed, kvalitet, forureningskilder og arealanvendelse. Disse opgaver finansieres gennem afgifter på vandindvindingstilladelser.

  Til støtte for arbejdet med indsatsplaner har kommunen nedsat et Grundvandsforum, der består af repræsentanter fra vandværkerne, landbruget, skovbruget, kommunen, interesseorganisationer, foreninger m.m.

  Kommunen har arbejdet på den første plan for at beskytte grundvandet siden 2008. Planen dækker et område omkring Værebro Å. Værebro Indsatsplan er endeligt vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011.

  Roskilde Kommune har sammen med Lejre Kommune modtaget Lejre Nord grundvandskortlægningen fra Naturstyrelsen, og skal ultimo 2013 have udarbejdet et udkast til en indsatsplan.

 • Beskyt dit grundvand

  Spar på drikkevandet

  Vand er en dyrebar og begrænset naturressource. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler, så du kan opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet. Du bør jævnligt kontrollere, om din vandmåler står stille, når der ikke forbruges vand. Af hver m³ drikkevand betaler du vandafgift til kommunen, statsafgift samt kloakafgift. De aktuelle takster finder du i takstbladet for forbrugsafgifter. Læs mere på FORS hjemmeside, hvor du kan se vandpriserne.

  Her er nogle tips og råd til hvordan du i dagligdagen med få ændringer kan spare på vandet :

  • Badning - Tag brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet under indsæbning og få installeret en sparebruser, der ikke giver mere end 6-10 liter pr. minut
  • Kogning - Kog grønsager, kartofler m.m. i en gryde med låg
  • Blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og uden vandspild
  • Luk for vandet, når du børster tænder
  • Vanding i haven - brug så vidt mulig regnvand fra taget
  • En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-40 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år
  • Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn eller mere direkte i kloakken

  Læs flere gode tips og råd på FORS hjemmeside.

  Beskyt grundvandet mod forurening

  Du kan  også selv være med til at beskytte grundvandet mod forurening:

  • Sørg for at få sløjfet ubenyttede brønde/boringer. Brønde og boringer udgør en direkte spredningsvej for forurening til grundvandet
  • Hold øje med dit olieforbrug og olietankens tilstand, hvis du har en sådan. Hvis en olietank eller en rørføring fra tanken først går i stykker, så udgør et oliespild en stor risiko for forurening af grundvandet.
  • Undgå brug af ukrudtsmidler i din have og på fliser.

  Læs mere om beskyttelse af grundvandet på http://vandigrunden.dk/.

  Genanvendelse af regnvand

  Hvis du ønsker at genanvende regnvand har du mulighed for at etablere et regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask. Hvis anlægget ønskes etableret i et nyt enfamilieshus, eksisterende og nye etageboliger og i fælles vaskerier i etageboliger, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før anlægget må etableres. I eksisterende enfamilieshuse kan et regnvandsanlæg etableres uden tilladelse fra kommunen.

  I denne anvisning fra Naturstyrelsen og Energistyrelsen kan du læse mere om kravene til regnvandsanlæg til toiletskyl og tøjvask.

  Genanvendelse af spildevand fra virksomhedsproduktion

  Virksomheder i Roskilde Kommune har mulighed for at blive fritaget for at betale vandafledningsbidrag, hvis spildevand fra produktionen genanvendes og efterfølgende ikke ledes til kloakken. Læs mere om muligheden på FORS hjemmeside.

 • Beredskabsplan ved drikkevandsforurening

  Roskilde Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyning, som skal tages i anvendelse hvis forsyningen med drikkevand er truet eller hvis der er risiko for en drikkevandsforurening. Planen omfatter alle almene vandværker i kommunen.

  Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Beredskabsstyrelsens guide til akutte drikkevandsforureninger, Miljøstyrelsens vejledninger om planlægning af beredskab for vandforsyninger og overskridelser af mikrobiologiske drikkevandsparametre samt Vandforsyningsloven. Beredskabsplanen for drikkevand er en delplan til Roskilde Kommunes generelle Beredskabsplan.

  I en beredskabssituation er det vandforsyningens opgave, så vidt muligt, at opretholde en normal vandforsyning samt at genoprette denne efter udfald. Beredskabsplanen skal sikre, at forvaltningen og vandværkerne har et let tilgængeligt værktøj, der kan tages i anvendelse, såfremt det ikke er muligt for vandværket at opretholde en normal vandforsyning. Beredskabsplanen kan downloades her.

  Skabelon til retningslinjer for det enkelte vandværk

  I planen forudsættes det, at den enkelte vandforsyning selv udarbejder retningslinjer med tekniske oplysninger om vandværket og for, hvordan vandforsyningen vil gribe tingene an, når det ikke længere er muligt at opretholde en normal forsyningssituation. Vandforsyningerne skal have udarbejdet retningslinjer, som skal sendes til Roskilde Kommune, Miljø & Byggesag senest i 1. kvartal 2014. Derefter skal vandforsyningen opdatere retningslinjerne hvert andet år. Roskilde Kommune lægger en skabelon for vandforsyningernes retningslinjer på hjemmesiden d. 1. december 2013.

  En skabelon for vandværkers retningslinjer i forbindelse med Beredskabsplanen kan downloades her.
  Skabelonen skal ses som et forslag til hvordan retningslinjerne kan udformes, men den er åben for ændringer så længe de er i overensstemmelse med beredskabsplanen.

  Serviceniveau ved nødforsyning samt store vandforbrugere

  I planen fastlægges serviceniveauet ved nødforsyning af drikkevand til, at der etableres centralt beliggende udleveringssteder, hvor der kan afhentes 3-5 liter vand pr. person pr. døgn.

  Roskilde Kommune forudsætter at vandforbrugere med et større behov for vand end ovenstående, f.eks. virksomheder og hospitaler, selv udarbejder en plan for, hvordan de vil sikre nødforsyning ved vandmangel.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

23.05.2017