You are here

Vindmøller og solenergi

Hvor må du opsætte vindmøller og hvad er reglerne for opsætning af solceller og solfangere?

Vindmøller

Vindmøller inddeles typisk i tre typer:

 • Mikro- og minivindmøller
  Vindmøller på op til 1 m2 i rotorareal betegnes ofte mikromøller, og vindmøller med rotorareal mellem ca. 1 og 5 m2 betegnes ofte minimøller. Disse møller installeres normalt på bygninger.
 • Husstandsvindmøller
  En husstandsvindmølle er en mølle med en totalhøjde på maks. 25 m. Disse møller er fritstående, og opsættes typisk i tilknytning til en ejendom i landzone.
 • Store vindmøller
  Opstilling af store vindmøller kan kun ske i specifikt udpegede vindmølleområder. Vindmølleområder udpeges i kommuneplanen. I Roskilde Kommune er der ikke udpeget områder til store vindmøller

Alle nye vindmøller kræver ansøgning til kommunen efter bygningsreglementet og bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Hvis møllen placeres i landzone skal der også indhentes landzonetilladelse. Møllen kan desuden kræve tilladelse/dispensation efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven.

Solceller/solfangere

Opsætning af solceller og solfangere på enfamiliehuse kræver som udgangspunkt ikke tilladelse efter byggeloven, hvis de opsættes på en bygnings eksisterende bygningstag. Anlægget må ikke være i strid med de bygningsregulerende bestemmelser (højde og afstandsforhold) i Bygningsreglement 2010 kap 2. Anlæg på erhvervsbygninger kræver ALTID byggetilladelse.

Der kan være lokale forhold der gør, at anlæg kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning. Solceller og solfangere betragtes i denne sammenhæng som et og samme.

Før opsætning af solcelle/solfangeranlæg bedes du gennemgå følgende:

 • Bestemmelser i evt. lokalplaner
 • Bestemmelser i evt. tinglyste deklarationer
 • Bestemmelser om evt. fredning eller bevaring af bygninger.
 • Bestemmelser om evt. naturbeskyttelse.

Senest opdateret

26.07.2016