You are here

Afgørelse om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Offentliggjort: 
1. December 2017 - 8:00
Klagefrist: 
29. December 2017 - 23:59

Byrådet godkender ny bidragsfordeling for Jyllinge Nordmarks og Tangbjergs Digelag og justering af Østdige

Byrådene i Roskilde og Egedal Kommune har den 29. november 2017 besluttet, at kystbeskyttelsesprojektet for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg skal gennemføres, med en ny bidragsfordeling og justering af projektet for Østdiget. Beslutningen er truffet efter Kystbeskyttelseslovens § 5 stk. 1 (LBK nr. 78 af 19. januar 2017 af lov om kystbeskyttelse).

Forslag til bidragsdeling og justering af Østdiget har været i høring hos alle berørte grundejere, samt interessenter ifølge kystbeskyttelsesloven i perioden 6. oktober til 6. november.

På baggrund af høringssvarene er der sket mindre justeringer i antallet af parter som skal deltage i finansieringen af hhv. Østdiget og de fælles foranstaltninger (fjorddige og sluse).

Endvidere er der foretaget en mindre justering af Østdigets placering på ejendommen Vernersvej 34.

Yderligere information om kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark, herunder Lokalplan, VVM tilladelse og Natura 2000 konsekvensvurdering kan ses på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk/jyllinge-nordmark.

Materiale

Klagevejledning

Byrådenes afgørelse om projektet og bidragsdeling, kan inden for 4 uger fra offentliggørelse på kommunens hjemmeside, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af modtagerne af denne afgørelse, og af enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagen, samt de klageberettigede myndigheder og organisationer efter kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 1.

Afgørelsen annonceres på kommunernes hjemmeside fredag den 1. december 2017, og klagen skal derfor være modtaget hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest den 29. december 2017.

Hvis I ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til klagenævnet via Klageportalen. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som findes på www.nmkn.dk. Her ses også vejledning til, hvordan du klager og betaling af gebyr. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. En klage anses for rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

En klage vil jf. Kystbeskyttelseslovens § 18a, stk. 9 have opsættende virkning, mens klagen behandles i klagenævnet.

Senest opdateret

01.12.2017