You are here

Byrådet godkender nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark

Offentliggjort: 
30. November 2017 - 15:44
Klagefrist: 
29. December 2017 - 23:45

 

Roskilde Byråd har på sit møde den 29. november 2017 vedtaget lokalplan nr. 668 for Jyllinge Nordmark med sammenfattende miljøredegørelse og tilhørende kommuneplantillæg 7.

Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget samt tilknyttet miljøvurdering og Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurderinger har været offentlig fremlagt fra den 15. september til den 12. november 2017.

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at Jyllinge Nordmark kan udvikle sig til en attraktiv bydel, hvor der er et særligt fokus på klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser. Lokalplanen er således også grundlag for realisering af kystsikring af Jyllinge Nordmark. Efter vedtagelse af lokalplanen vedtog byrådet VVM-tilladelse til kystsikringsprojektet.

Lokalplanen er vedtaget som forelagt, dog er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser og der er medtaget en mindre planændring i form af udtagning af stiudlæg over en enkelt privat ejendom. Herudover indgår der i den endeligt vedtagne lokalplan en sammenfattende miljøredegørelse, som beskriver hvorledes indkomne høringssvar har påvirket planen og miljøvurderingens indhold. Kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.

Diverse dokumenter vedrørende realisering af kystsikring i Jyllinge Nordmark, herunder VVM tilladelse og Natura 2000 konsekvensvurdering kan ses på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk/jyllinge-nordmark.

Materiale

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om lokalplanen og kommuneplantillægget kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Senest opdateret

30.11.2017