You are here

Nye boliger i halområdet i Jyllinge

Offentliggjort: 
21. December 2017 - 13:23
Klagefrist: 
19. Januar 2018 - 23:45

 

Roskilde Byråd har på sit møde den 20. december 2017 vedtaget lokalplan nr. 662 for boliger i halområdet i Jyllinge. Lokalplanen har været offentlig fremlagt fra den 5. september til den 31. oktober 2017.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres kombinerede rækkehuse og lejligheder i højst to etager med blandede boligstørrelser. Bebyggelsen vil ligge i kanten af parken, som overgang til parcelhuskvarteret. Mod Lindbjergvej bliver boligerne i én etage. Mellem de nye boliger vil der være grønne arealer med stier, som inviterer til at bevæge sig ind i parken fra parcelhuskvarteret.

Lokalplanen blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Der er foretaget en justering af byggefelterne for hhv. en og to etager, samt mindre ændringer i enkelte bestemmelser.

Materiale

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

 

Senest opdateret

21.12.2017