You are here

Nye boliger i Vindinge Nord

Offentliggjort: 
21. December 2017 - 13:42
Klagefrist: 
19. Januar 2018 - 23:45

 

Roskilde Byråd har på sit møde den 20. december 2017 vedtaget Lokalplan 665 for Vindinge Nord med tilhørende kommuneplantillæg 4 samt helhedsplan for Vindinge Nord. Lokalplanen, kommuneplantillægget og helhedsplanen har været offentlig fremlagt fra den 8. september til den 3. november 2017. I forbindelse med den offentlige høring blev det foreslået, at vejadgangen flyttes. Dette forslag har været sendt i supplerende høring fra den 7. til den 21. november 2017.

Formålet med helhedsplanen er at sikre, at en kommende udvikling af Vindinge Nord sker med afsæt i en overordnet plan, som tager hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og samtidig afslutter byen tydeligt mod nordvest.

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan opføres en blanding af almennyttige boliger som rækkehuse samt parcelhuse. Lokalplanen skal endvidere sikre, at der etableres stier og en vej, som bindes sammen med det eksisterende sti- og vejsystem i Vindinge. Hertil kommer grønne kiler med opholdsarealer samt løsninger til lokal afledning af regnvand. De grønne kiler skal desuden sikre en respektafstand til eksisterende boligbebyggelse.

Helhedsplanen, lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag. Til helhedsplanen er føjet muligheden for at udvide Vindinge Nord med en forlængelse af boligområdet Stålmosen. Den sydlige vejadgang til lokalplanområdet udgår, hvilket betyder, at vejadgangen til Vindinge Nord etableres med indkørsel vest for byen mens boliger, der opføres mod boligområdet Stålmosen, alene må opføres i én etage. Hertil kommer få ændringer af mindre betydning.

Materiale

Retsvirkninger

Lokalplanen gælder nu for området, og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om lokalplanen og kommuneplantillægget kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Senest opdateret

22.12.2017