You are here

Nye boliger i Vindinge Vest - fornyet høring

Startdato for høring: 
31. Marts 2016 - 0:00
Slutdato for høring: 
29. Maj 2017 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 29. marts 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 644 for boliger i Vindinge Vest til en fornyet offentlig høring.

Høring

Den fornyede høring er på baggrund af en bearbejdning af høringssvar og dialog med projektudvikler og grundejere. Det har medført et forslag om at udvide lokalplanområdet til anlæggelse af nye stier, som sikre bedre sammenhæng med lokalplanområdet og Vindinge by.

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at den nye bebyggelse er tilpasset Vindinge og at sikre god sammenhæng mellem lokalplanområdet og Vindinge.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til forslaget.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 10. maj 2017 kl. 19.00 på Vindinge Skole, (Fællesarealet), Stærkendevej 5B, 4000 Roskilde. Du kan se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 29. maj 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 644, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Grundejerforeningen KrydderigaardenForening29.05.2017Vis
Kisa Spring PekilidiPrivat borger29.05.2017Vis
Lone Lind Hansen og Benny Stougaard HansenPrivat borger29.05.2017Vis
Kisa Spring PekilidiPrivat borger29.05.2017Vis
Janus MaigaardPrivat borger29.05.2017Vis
Henrik SørensenPrivat borger29.05.2017Vis
Grundejerforeningen "Bondegårdshaven"Forening29.05.2017Vis
Jens PedersenPrivat borger28.05.2017Vis
Pia OlsenPrivat borger27.05.2017Vis
Mai & Henrik LundPrivat borger27.05.2017Vis

Sider

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

30.03.2017