You are here

Nyt boligområde på Musicon

Startdato for høring: 
30. Januar 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
26. Marts 2017 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 25. januar 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 632 for ’Det Høje C’ til offentlig høring.

Høring

Lokalplanen skal sikre, et boligområde med blandede boligtyper og boligstørrelser. Med publikumsorienterede funktioner i stueetager mod Rabalderstræde, skal bebyggelsen bidrage til at skabe et levende og varieret bymiljø på Musicon. Bebyggelsen skal danne kant mod Rabalderstræde og Pulsen og skabe en landskabelig overgang til Rabalderparken. Et diagonalt landskabsstrøg, skal sikre en offentlig forbindelse imellem Rabalderstræde og Rabalderparken og indrettes sådan, at det inviterer til møder mellem forbipasserende og områdets beboere. Bebyggelsens facader skal have et eksperimenterende og karakterfuldt udtryk, der bygger videre på områdets identitet som et nyskabende byområde.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til forslaget.

Materiale

Borgermøde

Der har været afholdt borgermøde den 1. marts 2017.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 632, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet tager udelukkende stilling til retlige forhold. Klage vil ikke have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.

Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via den digitale klageportal på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort.

Kommunen sender derefter en udtalelse samt materialet, der har indgået i afgørelsen. Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter kan komme med bemærkninger til klagenævnet.

Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
VejdirektoratetMyndighed26.03.2017Vis
Jesper Martin Arkitekter på vejende af KAB og GVLAndet23.03.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.03.2017