You are here

Omdannelse af Sortebrødre Plads

Startdato for høring: 
8. September 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
3. November 2017 - 23:59
Roskilde Byråd har på sit møde den 30. august 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 659 og kommuneplantillæg 6 for omdannelse af Sortebrødre Plads til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at Sortebrødre Plads kan omdannes til et nyt levende byområde, der er tæt integreret med bymidten og de omkringliggende boligområder. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse kommer til at harmonere med den bymæssige kontekst i området. Det vil sige, at byggeriet i placering, skala, udformning og materialer vil skabe sammenhæng med den bymæssige købstadskarakter.

I forbindelse med fremlæggelsen af lokalplan 659 for omdannelsen af Sortebrødre Plads har C og V afgivet mindretalsudtalelse.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 21. september 2017 kl. 19.00 - 21.00, i auditoriet på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Du kan se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 3. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 659 og kommuneplantillæg 6, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Planlagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Annette SejrsenPrivat borger06.11.2017Vis
Klavs Lindeblad for K/S Algade, Roskilde c/o Kristensen Properties A/SVirksomhed06.11.2017Vis
Kåre M LauritzenForening03.11.2017Vis
Steen GernekeAndet01.11.2017Vis
Karsten PålssonPrivat borger01.11.2017Vis
Lone & Niels Kristian StrunchVirksomhed30.10.2017Vis
Roskilde Kloster, v/Klosterforvalter Søren Lyder JacobsenVirksomhed25.10.2017Vis
MKA Ejendomme af 2013 ApSVirksomhed24.10.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.11.2017