You are here

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2015-2021: udvidelse af kloakopland OF4 - Vindinge Vest

Startdato for høring: 
15. Februar 2017 - 8:30
Slutdato for høring: 
15. April 2017 - 23:59
Roskilde Kommune fremlægger i 8 ugers offentlig høring forslag til tillæg til Spildevandsplan 2015-21 vedrørende kloakering af et område i Vindinge Vest.

Høring

Spildevandsplanens kloakopland OF4 skal udvides for, at et område i Vindinge Vest i fuld udstrækning kan kloakeres ved nybyggeri. Tillægget udgør sammen med den eksisterende Spildevandplan 2015-21 plangrundlaget for gennemførelse af en kloakering af et areal i det sydvestlige Vindinge. Området er i dag ikke kloakeret, men er delvist omfattet af spildevandsplanen. Området er beliggende på matrikel 9q Vindinge By, Vindinge.

Den planmæssige baggrund for ændringen er, at der i udkast til Kommuneplan 2016 er sket en ændring af planområde 3.B.18, og at der i udkast til lokalplan nr. 644 er medtaget et større område end den nuværende spildevandsplan omfatter.

Tidsplanen omfatter projektering og kloakering i 2017-18.

 

Videre proces

Når offentliggørelsesperioden er slut vil forslaget samt eventuelle indsigelser blive fremsendt til Roskilde Byråd, der vedtager det endelige tillæg.

 

Materiale

Tillæg nr 3  til spildevandsplan 2015-2021 - udvidelse af kloakopland OF4

 

Miljøvurdering

Forvaltningen har vurderet, at tillægget ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om selve spildevandsplantillægget kan ikke påklages.

Kommunens afgørelse om behov for en miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet tager udelukkende stilling til retlige forhold. Klage vil ikke have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.

Klage over afgørelsen om miljøscreeningen skal sendes via den digitale klageportal, som der er henvisning til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest fire uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kommunen sender derefter en udtalelse samt materialet, der har indgået i afgørelsen. Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter kan komme med bemærkninger til klagenævnet.

Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside  www.nmkn.dk.

 

Retsvirkninger

Der er ingen umiddelbare retsvirkninger af spildevandsplantillægget.

 

Offentlig tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender via denne side) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og mailadresse, vil ikke blive vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.02.2017