You are here

VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Offentliggjort: 
1. December 2017 - 8:48
Klagefrist: 
29. December 2017 - 23:45

VVM-tilladelse til anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Roskilde Kommune har den 30. november 2017 meddelt Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag / Roskilde Kommune ny VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Tilladelsen erstatter en tidligere VVM-tilladelse fra december 2016, som Miljø- og Fødevareklage­nævnet hjemviste til fornyet behandling i kommunen.

Roskilde Byråd behandlede sagen om ny VVM-tilladelse på sit møde den 29. november 2017. Forud havde byrådet vedtaget nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg 7 og lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark.

Et udkast til VVM-tilladelsen har været i partshøring hos alle medlemmer af digelaget i perioden fra den 13. oktober til den 6. november 2017. Byrådet har tilpasset VVM-tilladelsen på en række punkter og blandt andet imødekom­met ønske om, at rekreative stier tages ud af projektbeskrivel­sen, da stier er et kommunalt anliggende, som ikke vedrører digelaget eller VVM-tilladelsen.

Den nye VVM-tilladelse skal sikre, at Jyllinge Nordmark og Tangbjergs Digelag og Roskilde Kommune som foreløbig bygherre kan etablere et anlæg, som giver tilstrækkelig sikkerhed mod oversvømmelser, og samtidig har mindst mulig påvirkning af Natura 2000. VVM-tilladelsen omfatter således et projekt, som er justeret i forhold til "variant 1" i VVM-redegørelsen for projektet fra juni 2016. Siden kommunen meddelte den første VVM-tilladelse i december 2016 er projektet yderligere justeret, og kommunen har foretaget en opdateret Natura 2000-konsekvensvurdering. Den nye Natura 2000-konsekvensvurdering viser, at projektet kan gennemføres, uden at der sker en fravigelse af forbuddet mod projekter, der skader Natura 2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen. Natura 2000-konsekvensvurderingen indgår som en del af grundlaget for den ny VVM-tilladelse.

Materiale

Flere dokumenter om sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg kan ses på Roskilde Kommunes hjemmeside under roskilde.dk/jyllinge-nordmark. Her er blandt andet link til byrådets behandling af sagen om VVM-tilladelse den 29. november 2017, herunder opsamling på partshøringen af udkast til VVM-tilladelsen.

Retsvirkninger

Ifølge overgangsbestemmelser i nugældende bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal verserende sager om VVM behandles efter hidtil gældende regler. VVM-tilladelsen er derfor meddelt efter § 2, stk. 8 nr. 2 samt § 7 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

VVM-tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år efter den er meddelt, jf. planlovens § 56. Kommunen kan forny tilladelsen på baggrund af den eksisterende VVM-redegørelse.

Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der tages i afgørelsen om VVM-tilladelse ikke stilling til andre nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning for at realisere projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet til fuld prøvelse af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. En nærmere vejledning findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, nmkn.dk.

Klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Klagenævnet kan dog beslutte, at tilladelse ikke må udnyttes, før en klagesag er afgjort.

Roskilde Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra den offentlige bekendtgørelse.

Senest opdateret

14.09.2018