You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 15, 2014 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 1

  Henrik Stougaard (Ø) ønsker, at sag nr. 20 opdeles i en åben og en lukket del.
  Sagen er udsat til mødet d. 22. januar 2014.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 2 Orientering om status på at lokalisere DGI Sjællands administration i Roskilde

  Pkt. 2

  Orientering om status på at lokalisere DGI Sjællands administration i Roskilde

  Sagsnr. 219413 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om status på arbejdet med at lokalisere DGI Sjællands administration i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bent Jørgensen (V) har anmodet om at få denne sag på Økonomiudvalgets dagsorden med følgende begrundelse:
  ”Ifølge en artikel i Dagbladet Roskilde den 27. december 2013 venter DGI fortsat på at få et svar fra Roskilde Kommune om, hvilke placeringsmuligheder der er i Roskilde Kommune for DGI.
  I den anledning anmoder jeg på Venstres vegne om, at Økonomiudvalget får en sag på dagsordenen til først kommende møde med orientering om, hvad der er sket i sagen om DGI´s placeringsmuligheder i Roskilde Kommune.”
  Status
  DGI-Sjælland ønsker at placere deres administration i Roskilde og er særligt interesseret i en placering på Musicon. Forvaltningen og DGI’s administration har haft - og har fortsat - et tæt og konstruktivt samarbejde om sagen, som dog i første halvdel af 2013 blev sat i bero, idet den endelige beslutning om placering af kommunens nye svømmehal afventedes. De seneste måneder har der været arbejdet intensivt på at finde en løsning med placering på Musicon. Dette – og andre placeringsmuligheder – arbejdes der fortsat på, men det er en udfordring at få enderne til at nås i forhold til den økonomi, som DGI har til rådighed til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 2

  Det blev oplyst, at der indkaldes til et møde mellem borgmesteren og relevante repræsentanter i DGI.

 • Pkt. 3 Orientering om likviditet pr. 31. december 2013

  likviditetsudviklingen_2013.pdf

  Pkt. 3

  Orientering om likviditet pr. 31. december 2013

  Sagsnr. 231528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver, og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2013. Likviditeten efter kassekreditreglen ligger ved udgangen af 2013 på 477 mio. kr. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2014 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Nedenstående tabel viser den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen fra januar til december 2013.

  Roskilde Beløb i mio. kr. 31. jan. 2013 28. feb. 2013 31. marts 2013 30. april 2013 31. maj 2013 30. juni 2013 31. juli 2013 31. aug. 2013 30. sep. 2013 31. okt. 2013 30. nov. 2013 31. dec. 2013
  Likvide
  beholdning
  362 285 327 297 225 195 314 291 261 232 231 250
  IM's
  Kassekreditregel
  456 454 448 449 449 446 455 462 464 467 472 477

  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning svarer likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2013 til 477 mio. kr.

  I bilag fremgår likviditetsudviklingen fra dag til dag i 2013.
  Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2013 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2014 vil ligge mellem 425 - 475 mio. kr.
  Skønnet er forbundet med usikkerhed.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 3

 • Pkt. 4 Orientering om direktionens strategiplan'14 og afrapportering af direktionens strategiplan'13

  afrapportering_af_direktionens_strategiplan13.pdf

  Pkt. 4

  Orientering om direktionens strategiplan'14 og afrapportering af direktionens strategiplan'13

  Sagsnr. 234148 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder orientering om, at direktionens strategiplan’14 særligt fokuserer på implementering af større reformer, innovation samt vækst. Samtidig afrapporteres strategiplanen for 2013, hvor den samlede opgørelse viser, at målene i direktionens strategiplan’13 er opfyldt tilfredsstillende, samt at resultatskabelsen og effekten af nogle indsatser endnu ikke kan vurderes og vil blive fulgt videre ind i 2014.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Direktionen sætter i 2014 særligt fokus på implementering af reformer, innovation, samproduktion og fællesskaber, produktivitet, vækst, og betjening af politikerne i deres politiske visionsarbejde. Dette skal ske med udgangspunkt i de velkendte ledelsesværdier; Synlighed, Åbenhed og Fokus på resultater.
  I strategiplanen fremhæves det, at en række af de store komplekse problemstillinger, som velfærdssamfundet står overfor sammen med reformer og dagsordener på nationalt plan, vil have stor betydning for, hvordan Roskilde Kommune udvikler og driver større opgaveområder, bl.a. indenfor beskæftigelse, folkeskole og socialpolitik.
  Særlige områder for 2014 vil være et fortsat fokus på, at innovation skal foregå overalt i kommunen og handler i høj grad om at skabe helhedsforståelser om borgerens problemer, og hvordan vi kan hjælpe borgeren med at løse dem – sammen – samt at arbejde videre med visionen om, at alle unge skal i job og uddannelse visionen om nye fællesskaber og medborgerskab.
  Derudover er et fokusområde, at Roskilde Kommune er afhængig af en fortsat udvikling i viden og vækst for at være en attraktiv kommune. Det understreges, at Roskilde Kommune skal udnytte sin styrkeposition med videninstitutioner og oplevelsestilgangen til at skabe vækst på flere niveauer. Direktionen vil have fokus på øget vækst på flere områder, bl.a. udvikling af den grønne vækst omkring Risø Park og vækstmuligheder bl.a. ved større udstykningsområder fx til forskning, nye parcelhusområder og store events.
  Direktionens strategiplan følger op på byrådsflertallets budgetforlig ved bl.a., at have særligt fokus på de tværgående innovationsprojekter og dagsordener indenfor udvikling af børn og unge til fremtidens samfund gennem implementering af folkeskolereform. Desuden er stærkt fokus på at få alle i gang med fokus på en bredere social- og beskæftigelsesindsats og ved samtidigt at arbejde videre med Zebra-tilgangen.
  Til sagen er vedlagt en kort afrapportering af direktionens strategiplan for 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 4

 • Pkt. 5 Forslag til politisk mødeplan for 2014

  udkast_politisk_moedeplan_2014_for_fagudvalgene.pdf

  Pkt. 5

  Forslag til politisk mødeplan for 2014

  Sagsnr. 237317 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2013 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2014.
  Byrådets mødeplan blev jf. Styrelseslovens § 8 godkendt på byrådets møde den 30. oktober 2013, pkt. 250.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 5

  Godkendt, starttidspunktet for Økonomiudvalget flyttes til 8.15. Sluttidspunkt er fortsat kl. 10.

 • Pkt. 6 Valg af næstformand

  Pkt. 6

  Valg af næstformand

  Sagsnr. 79117 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vælge en næstformand.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelsesloven kan Økonomiudvalget vælge en næstformand for udvalget. Borgmesteren er i henhold til samme lov født formand for Økonomiudvalget.
  Der er ikke noget krav, om at viceborgmesteren er næstformand i udvalget, men der er heller ikke noget til hinder for det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 6

  Bent Jørgensen (V) blev indstillet og valgt som næstformand.

 • Pkt. 7 Ansættelse af borgerrådgiver og Whistleblower i Roskilde Kommune

  bilag_til_oeu_-_borgerraadgiver-_og_whistleblower.pdf

  Pkt. 7

  Ansættelse af borgerrådgiver og whistleblower i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 244458 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetforligsparterne har besluttet at afsætte 1 mio. kr. til en kombineret borgerrådgiver- og whistleblowerfunktion i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen fremlægger i sagen forslag til udmøntning og organisering af borgerrådgiver- og whistleblowerfunktionen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ansættes en borgerrådgiver med whistleblowerfunktion og stillingsindhold, som det fremgår af sagen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forligsparterne har besluttet at afsætte 1 mio kr. til en kombineret borgerrådgiver- og whistleblowerfunktion i Roskilde Kommune.
  En nærmere beskrivelse af borgerrådgiverens opgaver og whistleblowerfunktionen fremgår af bilag.
  Sagen har været forelagt HMU til drøftelse i møde den 12. december 2013, hvor HMU tog sagen til efterretning med det beskrevne indhold.
  For at sikre borgerrådgiveren størst mulig uafhængighed af politiske udvalg, borgmester og forvaltning ansættes borgerrådgiveren direkte af byrådet efter indstilling fra et ansættelsesudvalg bestående af kommunaldirektøren og byrådssekretariats-/HR-chefen samt en medarbejderrepræsentant - udpeget af HMU blandt HMU’s medlemmer.
  Whistleblowerfunktionen refererer til kommunaldirektøren.
  Det foreslås, at borgerrådgiverens fysiske placering bliver på Rådhuset i kontorfællesskab med byrådssekretariatet. Kontorfællesskabet giver mulighed for, at den medarbejder, der ansættes i stillingen, får et tilhørsforhold til organisationen på trods af sin uafhængige status.
  Borgerrådgiveren/whistlebloweren afgiver en årlig beretning om sin samlede virksomhed. Beretningen drøftes ligeledes i HMU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er afsat 1 mio. kr. i budgettet til udgifter forbundet med borgerrådgiver- og whistleblowerordningen.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 7

  Anbefales, idet ansættelsesudvalget udvides med følgende økonomiudvalgsmedlemmer: Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui og Henrik Stougaard.

 • Pkt. 8 Udpegning af byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S

  Pkt. 8

  Udpegning af byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S

  Sagsnr. 78141 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udpeges 6 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S, herunder 1 næstformand for bestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der udpeges 6 byrådsmedlemmer til bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S, og
  2. der udpeges 1 næstformand for bestyrelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. december 2013 at ændre bestyrelsessammensætning for Roskilde Forsyning A/S, således at der skal vælges 6 byrådsmedlemmer til bestyrelsen, hvoraf maksimalt 3 må være fra Klima- og Miljøudvalget.
  Et af de 6 byrådsmedlemmer skal indstilles som næstformand til bestyrelsen.
  Indstillingerne skal efterfølgende godkendes på en generalforsamling i Roskilde Forsyning A/S.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 8

  Der udpeges to repræsentanter fra V, én repræsentant fra O, én repræsentant fra Ø, og to repræsentanter fra A.
  Sagen optages på Økonomiudvalget den 22. januar 2014 og på ekstraordinært Byrådsmøde den 22. januar 2014 til endelig udpegning af medlemmer og næstformand.

 • Pkt. 9 Udpegning til bestyrelsen for CAT Ejendomsselskab A/S

  Pkt. 9

  Udpegning til bestyrelsen for CAT Ejendomsselskab A/S

  Sagsnr. 245675 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen udpeges som medlem af bestyrelsen for CAT Ejendomsselskab A/S.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der skal udpeges 1 medlem til bestyrelsen for CAT Ejendomsselskab for byrådsperioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet 2014-2017, 04-12-2013, pkt. 12

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget for udpegning af en embedsmand.
  Fraværende: Carsten Wickmann, Lars Lindskov var indkaldt som stedfortræder.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 9

  Mogens Raun Andersen blev godkendt som kommunens repræsentant.

 • Pkt. 10 Udpegning til Ramsø Ældreboligselskab

  Pkt. 10

  Udpegning til Ramsø Ældreboligselskab

  Sagsnr. 245675 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Poul Andersen(A) har anmodet om at få en sag på dagsordenen om udpegning til bestyrelsen for Ramsø Ældreboligselskab. Sagen indstilles til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at spørgsmålet om udpegning til bestyrelsen for Ramsø Ældreboligselskab drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune udpegede i sidste byrådsperiode 3 medlemmer til bestyrelsen for Ramsø Ældreboligselskab. Boligselskabet har 1 afdeling, Toftehøjen med 87 ældreboliger. De udpegede var ikke byrådsmedlemmer.
  Byrådet besluttede den 26. juni 2013, at Roskilde Kommune ikke længere vil udpege medlemmer til bestyrelser for boligselskaber.
  Poul Andersen (A) har anmodet om at få en sag på dagsorden, om kommunen alligevel skal udpege medlemmer til bestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 10

  Forvaltningen oplyste, at det rettelig var Joy Mogensen der havde anmodet om at få sagen optaget på Økonomiudvalgets dagsorden.
  Det blev anbefalet, at der udpeges tre repræsentanter til bestyrelsen for Ramsø Ældreboligselskab i lighed med sidste byrådsperiode. Anbefalede er Inga Skjærris Nielsen, Marie Jørgensen og Johan Leo.

 • Pkt. 11 Fællesmøde med de almene boligselskaber

  Pkt. 11

  Fællesmøde med de almene boligselskaber

  Sagsnr. 190309 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af om det årlige fællesmøde med de almene boligselskaber skal opretholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det årlige fællesmøde med de almene boligselskaber opretholdes, og
  2. der udpeges et antal byrådsmedlemmer til at deltage i møderne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2010 en struktur for dialogen med de almene boligselskaber, som følge af indførelse af lovkrav om årlige styringsdialogmøder med de almene boligselskaber.
  På denne baggrund har der som supplement til styringsdialogmøderne i sidste byrådsperiode været afholdt et årligt fællesmøde mellem kommunens politikere og de beboervalgte repræsentanter fra boligselskaberne, samt relevante repræsentanter for boligselskabernes administrative ledelse. Mødet afholdes efter styringsdialogmøderne i begyndelse af kalenderåret.
  På fællesmøderne kan kommunens politikere fremlægge sine boligpolitiske planer og visioner overfor boligorganisationerne. Parterne kan drøfte mere overordnede politiske problemstillinger og målsætninger, ligesom principielle spørgsmål fra styringsdialogmøderne kan drøftes.
  Relevante emner ved fællesmøderne kan endvidere være kommunens ønsker til udbygning af særlige boligområder, samarbejde omkring udlejning og anvisning, herunder samarbejde på det sociale område omkring ældreboliger, sociale tilbud mv.
  Forvaltningen indstiller, at de årlige fællesmøder opretholdes, idet møderne udgør et godt supplement til de lovpligtige styringsdialogmøder og er med til at sikre den politiske forankring i kommunen.
  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, hvor mange byrådspolitikere der skal deltage i fællesmødet, herunder hvilke udvalg, der repræsenteres ved mødet. I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget bliver repræsenteret, idet dette udvalg har overordnet ansvar for tilsynet med de almene boliger.
  I sidste byrådsperiode udpegede Økonomiudvalget 3 byrådsmedlemmer fra henholdsvis Økonomiudvalget, Ældre- og Omsorgsudvalget og Forebyggelses- og Socialudvalget til at deltage i fællesmødet. Udpegningen sker for byrådets funktionsperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 11

  Ad 1. "at" anbefales.
  Ad 2. "at" Henrik Stougaard og Peter Madsen blev anbefalet. Gruppe A meddeler et navn til Byrådets endelige behandling af sagen.

 • Pkt. 12 Ændring af styrelsesvedtægten

  styrelsesvedtaegt_med_aendringer.pdf forslag_til_aendret_fordeling_af_udvalgsvederlag.pdf

  Pkt. 12

  Ændring af styrelsesvedtægten

  Sagsnr. 207856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændring af vederlagsbestemmelserne i styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ændring af styrelsesvedtægten godkendes, og
  2. principper for udvalgsvederlag i notat af 13. december 2013 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. december 2013 en ændring af styrelsesvedtægten for Roskilde Kommune med en ny udvalgsstruktur.
  Økonomiudvalget har i den forbindelse ønsket et forslag til ændring af styrelsesvedtægtens regler om vederlag, således at byrådsmedlemmerne af det særligt nedsatte Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering får et vederlag. Vederlaget skal svare forholdsmæssigt til et udvalgsvederlag med den nuværende forskel mellem vederlaget for udvalgsformændene for et stående udvalg og formanden for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, som er henholdsvis 26 % og 12 % af borgmesterens årlige vederlag.
  Økonomiudvalget ønsker, at medlemmerne af de stående udvalg bevarer deres nuværende vederlag på 3,53 % af borgmesterens vederlag. For formændene for de stående udvalg vil forslaget medføre en nedgang i deres vederlag fra 26 % til 22,1 % af borgmesterens vederlag. Der henvises til vedlagte bilag af 13. december 2013.
  Der er i alt 330 % af borgmesterens årlige vederlag til fordeling mellem formænd og udvalgsmedlemmer.
  Styrelsesvedtægten er endvidere konsekvenstilrettet, således at opgaven vedrørende høreapparater ikke fremgår under Sundheds- og Omsorgsudvalget, da denne opgave i 2013 med lovændring overgik til regionerne. Samtidig er opgaven vedr. socialudgifter til ældre mv. flyttet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget, da denne opgave vedrører sociale ydelser til voksne, der i øvrigt henhører til dette udvalgs ressort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 12

  Anbefales.

 • Pkt. 13 Gennemførelse af undersøgelse for nyt byråd om politisk ledelse for byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 13

  Gennemførelse af undersøgelse for nyt byråd om politisk ledelse for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 248177 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 18. december 2013 besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse for det nye byråd med fokus på, hvordan byrådet skal udøve politisk ledelse i byrådsperioden 2014-17. Omdrejningspunktet for undersøgelsen vil være pejlemærker for byrådets politiske 4 års program samt udarbejdelse af ”kodeks” for det gode politiske arbejde. Undersøgelsen gennemføres ved enkelt interviews af hvert byrådsmedlem primo 2014 med afrapportering til byrådet på et ½ dags seminar i marts.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget godkender indhold og retning af undersøgelsen for politisk ledelse i byrådsperioden 2014-17, og
  2. Økonomiudvalget godkender tidsplan for afholdelse af undersøgelse, og at afrapportering af undersøgelsen sker på et ½ dags seminar i marts 2014.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 18. december 2013 besluttede byrådet, at der skal gennemføres en undersøgelse for det nye byråd med fokus på, hvordan byrådet skal udøve politisk ledelse i byrådsperioden 2014-17.
  Økonomiudvalget besluttede i møde den 18. december 2013, pkt. 529, at undersøgelsen skal gennemføres af ekstern konsulent Henning Meldgaard Nielsen fra Genitor.
  Det foreslås, at undersøgelsen tager udgangspunkt i to hovedemner:
  Pejlemærker for byrådets politiske 4 års program
  ”Kodeks” for det gode politiske arbejde herunder rammer og spilleregler for samarbejdet internt i det politiske system og samspillet med forvaltningsniveauet.
  Processen anbefales tilrettelagt, så undersøgelsen gennemføres ved individuelle interviews af 45 minutters varighed med hvert enkelt byrådsmedlem. De individuelle interviews varetages af en ekstern konsulent Henning Meldgaard Nielsen fra Genitor. De individuelle interviews vil tage udgangspunkt i det enkelte byrådsmedlems perspektiv, interessefelter og ambitioner, støttet af en vejledende interviewguide.
  Henning Meldgaard Nielsen deltager under punktet og vil præsentere sit forslag til tidsplan for gennemførelse af interviews samt afrapportering til byrådet.
  Det foreslås, at afrapportering til byrådet foregår på et ½ dags seminar i marts 2014.
  Afrapporteringen vil bestå af en mundtlig fremlæggelse af Henning Meldgaard Nielsen, der understøttes af et skriftligt produkt med forslag til, hvordan disse perspektiver og ambitioner realiseres i det politiske arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Konsulentydelsen fra Genitor koster 130.000 kr., der dækkes af byrådets driftskonto.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 13

  Økonomiudvalget har et ønske om, at det bliver Byrådet, der tydeligt sætter en politisk kurs for arbejdet i den nye byrådsperiode. Konsulentopgaven har til formål at medvirke hertil ved at:
  - Afdække de ambitioner, de enkelte byrådsmedlemmer har på kommunens vegne, og beskrive mulige pejlemærker for byrådsarbejdet.
  - Rådgive Byrådet om, hvordan disse ambitioner bedst muligt realiseres, herunder hvilke arbejdsformer og spilleregler i Byrådet og mellem Byrådet og administrationen kan være hensigtsmæssige i lyset af pejlemærkerne.
  Økonomiudvalget var enigt om at igangsætte interviewprocessen nu, men at vente med afrapporteringen til Byrådets forårsseminar i april.

 • Pkt. 14 Beskrivelse af kompetencefordeling

  Pkt. 14

  Beskrivelse af kompetencefordeling

  Sagsnr. 250397 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om gældende snit i forhold til delegation af kompetence fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau. Der lægges endvidere op til at delegation for de enkelte udvalg kan tages op i det enkelte udvalg senere på foråret som følge af tilpasning af struktur og opgaver på det enkelte udvalgs område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den nuværende delegation til forvaltningsniveau fortsætter, og
  2. udvalget beslutter proces for fornyet behandling af delegationerne fra udvalgs- til forvaltningsniveau.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Af hensyn til hensigtsmæssig indretning af den offentlige forvaltning sker delegation i den offentlige sektor i vidt omfang. Delegation fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau sker i en lang række tilfælde ud fra forskellige hensyn bl.a. adgangen til at træffe afgørelser indenfor rimelig tid, samt i forhold til administrative beslutninger om det offentliges indretning, hvor det drejer sig om rutinemæssige afgørelser, og hvor der kan forventes vægtige arbejdsmæssige begrundelser.
  En stående delegation er gældende indtil den trækkes tilbage af den delegerende myndighed. Uanset hvor beslutningskompetencen ligger, træffes afgørelser og beslutninger altid indenfor lovgivningens rammer.
  I forbindelse med indtræden af et nyt Byråd er det hensigtsmæssigt, at de nye stående udvalg introduceres til de områder, hvor der er givet delegation.
  Der lægges med denne sag ikke op til, at der skal ske en gennemgribende revision af kommunens delegationsniveau. En nærmere drøftelse i de enkelte udvalg omkring delegationsniveauet mellem udvalg og forvaltning kan med fordel ske efter, at den af byrådet igangsatte undersøgelse om det politiske arbejde er gennemført.
  Nedenfor følger en oplistning af delegationer i nærværende udvalg:
  I personalepolitiske forhold ligger beslutningskompetencen til at indrette kommunens organisation hos kommunaldirektøren, som videredelegerer kompetence til den stedlige leder for så vidt angår ansættelse, afskedigelser og lønforhandlinger. Det bemærkes, at Roskilde Kommune har en MED-organisation, der sikrer høringer og information omkring personalepolitiske anliggender.
  Beslutninger om optimering af finansielle aktiver og passiver skal kunne træffes med forholdsvis kort varsel, idet vilkårene på markedet kan ændre sig markant over kort tid. For at sikre en hensigtsmæssig og aktiv finansiel styring bemyndiger byrådet administrationen til at varetage den finansielle styring. Konkret er der med politikken givet bemyndigelse til vicekommunaldirektøren sammen med økonomichefen eller souschefen i økonomiafdelingen. Delegationen indebærer, at administrationen i samråd med de finansielle rådgivere forvalter kommunens formue og låneportefølje inden for de godkendte rammer i ”Politik for lån og for investering i aktier og obligationer”.
  I tilsynet med almene boliger har forvaltningen fået tillagt kompetence til at foretage godkendelse af skema b og c ved opførsel af almene boliger, hvorimod skema a (bindende tilsagn) forelægges Økonomiudvalget, ligesom at huslejestigninger op til 10% i almene boliger godkendes administrativt.
  Forvaltningen forestår ejendomsadministration af kommunens udlejningsejendomme, hvor dette kan ske indenfor den bevilgede økonomiske ramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 14

  Ad 1. "at" godkendt.
  Ad 2. "at" der forelægges en sag i februar, hvor der tages stilling til en arbejdsproces og evt. konkrete beslutninger om delegation som opfølgning på Økonomiudvalgets seminar i januar.

 • Pkt. 15 Handleplan for klimatilpasning. Konsekvenser af december-stormfloden

  Pkt. 15

  Handleplan for klimatilpasning. Konsekvenser af december-stormfloden

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for klimatilpasning bliver opdateret årligt. Efter stormfloden den 6. og 7. december 2013 er der behov for at revurdere behovet for stormflodssikring, herunder både lokale diger og samarbejde med de øvrige fjordkommuner om opdatering af statens udpegning af risikoområder efter EU’s oversvømmelsesdirektiv.
  Der er den 20. januar 2014 offentligt møde med grundejerforeninger og borgere i Jyllinge Nordmark. Der arrangeres særskilt møde med borgere omkring Roskilde Havn.
  Sagen behandles i Klima- og Miljøudvalget den 14. januar 2014, i Økonomiudvalget den 15. januar 2014 og i Plan- og Teknikudvalget den 20. januar 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til revision af handleplanen, der behandles af KMU omfatter:

  - Opdatering af beregnede hyppigheder af stormfloder for Roskilde Fjord
  - Vurdering af omkostninger og sikkerhed (gentagelseshyppighed) for forslag til både stormflodssikring i Isefjord/Roskilde Fjord og lokale diger.

  1. Arbejdet med den klimasikrede lokalplan for Jyllinge Nordmark, der behandles af PTU skal omfatte:

  - Retningslinjer for administration af byggesager indtil den klimasikrede lokalplan er vedtaget.
  - Arealreservation til stormflodssikring og afvandingsanlæg i overensstemmelse med revideret handleplan for klimatilpasning
  - Koter – tekniske krav for nybyggeri

  1. Der tages kontakt med Borgmestrene i de øvrige fjordkommuner med henblik på fælles indsatser:

  - Henvendelse til Trafikministeren om opdatering af erstatninger efter Stormflodsloven
  - Oplæg til udpegelse af Roskilde Fjord/Isefjord som risikoområde efter oversvømmelsesdirektivet.

  Beslutningskompetence

  Klima- og Miljøudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1.
  Plan- og Teknikudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2.
  Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 3.

  Sagsfremstilling

  Kommunens Strategi og Handleplan for klimatilpasning blev første gang vedtaget i maj 2013. Det er forudsat, at handleplanen skal tages op til revision en gang årligt.
  Det er lagt til grund for den nuværende handleplan, at havspejlsstigninger først på længere sigt får et omfang, så der skal overvejes indsatser, der beskytter højrisiko-områder mod oversvømmelse fra havet.
  I indsatsområdet Jyllinge Nordmark skal der tages stilling til, om diget langs Fjorden og Værebro Å skal fremrykkes.
  På baggrund af december stormfloden tyder det på, at statistikken for stormfloder og dermed vurdering af risiko for stormflod i Roskilde Fjord må revurderes. Den nuværende højvandsstatistik for Roskilde omfatter kun de seneste 21 år. Da en række stormfloder i 60’erne og 70’erne således ikke er med i målingerne, kan det frygtes, at stormflodsrisikoen i Roskilde Fjord er undervurderet.
  Under stormfloden den 6. og 7. december blev ca. 300 husstande i Nordmarken og 20 omkring Roskilde Havn ramt af oversvømmelser af boligen.
  Forvaltningen har indsamlet oplysninger fra de udsatte grundejerforeninger mellem Osvej og Værebro Å – dels om de faktisk oversvømmede huse, og dels om højeste vandstand i området. De detaljerede oplysninger indgår i revisionen af handleplanen.
  Ved revisionen af handleplanen gennemføres en analyse af behov for og potentielle gevinster ved forskellige typer stormflodssikring – stormflodsværn ved hhv. Hundested/Rørvig, ved Lynæs, ved Frederikssund og ved de enkelte områder samt mobile oversvømmelsessikringer. Denne analyse indgår i samarbejdet med øvrige kommuner omkring Roskilde Fjord om inddragelse af Trafikministeriet i den fremtidige stormflodssikring.
  Handleplanen for klimatilpasning lægger op til, at den detaljerede klimatilpasningsplan for Jyllinge Nordmark udarbejdes i samarbejde med lodsejerne i området – ikke mindst fordi det hidtil er forudsat, at det er de lokale lodsejere, som skal stå for hovedparten af finansiering af digeløsninger.
  Forvaltningen modtager dagligt henvendelser fra borgere, der i forbindelse med nybyggeri, ønsker vidtgående dispensation til at hæve terrænet på deres grund og/eller lave en højere sokkel på deres bygning, således at de fremover forhåbentligt undgår vand i huset. Dette sætter et vist pres på byggesagsbehandlingen og frembringelse af ny lokalplan. Forvaltningen vil derfor orientere PTU om retningslinjer for administration af byggesager, indtil den klimasikrede lokalplan er vedtaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 15

  Ad 3. "at": Godkendt, således at det præciseres at det tilgodeser de ramte af stormfloden den 6. december 2013.
  Økonomiudvalget præsenteres på næste Økonomiudvalgsmøde for et notat om hvad kommunen har gjort i forbindelse med stormfloden d. 6. december. Notatet sendes til det samlede Byråd.
  Der udarbejdes handlekatalog, herunder evt. opsøgende teams fra kommunen, på baggrund af borgermødet d. 20. januar, som forelægges på Økonomudvalgsmøde i februar.
  Det skal bemærkes, at der i indstillingen er nævnt Trafikministeren, hvorimod rette adressat er Erhvervs- og Vækstministeren.

 • Pkt. 16 Udbudsplan 2014 for Fællesudbud Sjælland

  udbudsplan_2014_fus_ski.pdf

  Pkt. 16

  Udbudsplan 2014 for Fællesudbud Sjælland

  Sagsnr. 80635 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I februar 2012 vedtog K17 et nyt kommissorium for samarbejdet, der indebærer, at der fremover udarbejdes udbudsplaner for samarbejdet.
  Der er nu udarbejdet en overordnet udbudsplan for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udbudsplanen for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunaldirektørkredsen K17 etablerede i 2008 Fællesudbud Sjælland, som er et udbudsfællesskab for kommunerne i regionen. I kommissoriet for samarbejdet fremgår det, at der årligt udarbejdes en overordnet udbudsplan for samarbejdet.
  Regeringen og KL har sideløbende besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved, at kommunerne bl.a. indgår en række forpligtende indkøbsaftaler. De forpligtende indkøbsaftaler er indregnet i de effektiviseringsgevinster, der er aftalt i økonomiaftaIen.
  SKI (Statens & Kommunernes Indkøbsservice) står for udbud, drift og vedligeholdelse af de forpligtende aftaler.
  Der er nu udarbejdet en overordnet udbudsplan for 2014 (se bilag). Udbudsplanen indeholder udbud på forpligtende aftaler faciliteret af SKI, samt udbud via Fællesudbud Sjælland.
  Ved hvert enkelt udbud nedsættes projektgrupper med kommunale indkøbsmedarbejdere og fagpersoner, som skal sikre kvaliteten af kravspecifikationer, samt at kommunens krav og bestemmelser i Indkøbs- & udbudspolitikken efterleves, herunder vilkår vedr. sociale klausuler m.v.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen med undtagelse af vagt & sikringsudstyr og vikarydelser, hvor opgaverne løses af kommunen selv, tilslutter sig udbudsplanen. Skulle det efterfølgende vise sig, at det ikke findes fordelagtigt for Roskilde Kommune at indgå i et fælles udbud for et af de projekter, som er anført på listen, vil det fortsat være muligt for kommunen at trække sig fra udbuddet. Såfremt kommunen vælger ikke at deltage i et af de anførte udbud, skal dette jf. kommissoriet signeres af kommunaldirektøren.
  Der indgås kun obligatoriske aftaler, således at der kan opnås de bedste priser og betingelser. Ved en obligatorisk aftale forstås en aftale, som alle de deltagende kommuner er forpligtet til at anvende, når der foreligger et indkøbsbehov, der dækkes af aftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 16

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø), kan ikke godkende, idet der ønskes udbudsbetingelser, der dels giver væsentligt bedre betingelser for at lokale firmaer kan afgive bud, og dels giver vores kommunale institutioner væsentligt øgede frihedsgrader mht. egne indkøb.

 • Pkt. 17 Indtægtsbevilling vedrørende råstofindvinding i St. Hede Grusgrav

  pkt. 17

  Indtægtsbevilling vedrørende råstofindvinding i St. Hede Grusgrav

  Sagsnr. 193997 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Kommunen vil modtage en indtægt på 1,7 millioner kr. i 2014 fra Nymølle Stenindustriers indvinding af råstoffer på kommunens ejendom i St. Hede. Forvaltningen foreslår, at indtægten tilgår udvikling af Råstof- og festivalområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægtsbevilling på 1,7 mio. kr. til modtagelse af indtægt fra kommunale råstoffer i St. Hede, som tilføres kassebeholdningen, og
  2. indtægten sidenhen geninvesteres i udvikling af Råstof- og festivalområdet til investeringer i overensstemmelse med godkendt landskabs- og kunsttrategi.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er siden starten af 1990’erne foretaget råstofindvinding på kommunes ejendom i St. Hede. Et restareal på 2 hektar nord for Vindinge, som Nymølle Stenindustrier A/S kontaktmæssigt fik mulighed for at indvinde, har været sat i bero, indtil materialerne kunne indvindes fra Nymølles Grusgrav i Vindinge.
  Kommunen meddelte den 12. oktober 2012 tilladelse til denne indvinding, som pågår nu. Som indtægt fra indvindingen vil Roskilde Kommune modtage ca. 1,7 millioner fordelt i 3 rater i 1. kvartal 2014. Det er en indtægt, der ikke har været budgetteret med i det kommunale budget.
  Byrådet vedtog den 29. februar 2012, pkt. 51 (lukket sag) aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for grusgravning i Råstof- og festivalområdet. I denne sag og i gældende Handleplan 2014-17 for Roskilde Åben Arena indgår et økonomisk grundprincip om, at indtægter fra grusgravning på kommunal jord geninvesteres i området.
  Forvaltningen foreslår, at det økonomiske grundprincip udvides til også at gælde indtægten fra St. Hede Grusgrav, selv om graveområdet ikke ligger i tilknytning til Råstof- og festivalområdet.
  Forvaltningen foreslår, at den indkomne indtægt bruges specifikt til realisering af stier, beplantning mv. i overensstemmelse med landskabs- og kunststrategi, som blev godkendt at Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2013, pkt. 284. Denne prioritering kan være med til at fremskynde investeringer i området, der understøtter hverdagslivets rekreative muligheder og de store events – Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue.
  Hvis den indkomne indtægt øremærkes udvikling af Råstof- og festivalområdet, vil forvaltningen forelægge en frigivelsessag i løbet af foråret med præcisering af ønskede investeringer.

  Økonomi

  Sagen medfører umiddelbart en forbedring af kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. i 2014, men forventes søgt frigivet i løbet af 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2014:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Anlæg, indtægter 1.700
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter
  Anlæg, indtægter 1.700
  Afledt drift:
  Udgifter
  Indtægter
  Finansiering:
  Forbedring af kassebeholdningen 1.700
  Forværring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 17

  Udsat.

 • Pkt. 18 Tilladelse til videresalg af byggegrund i ubebygget stand(Lukket)

 • Pkt. 19 Valg af eksterne repræsentanter til bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S(Lukket)

 • Pkt. 20 Aftale om principper og rammer for lærernes arbejde og samarbejde i konsekvens af folkeskolereformen(Lukket)

 • Pkt. 21 Eventuelt

  Pkt. 21

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 15-01-2014, pkt. 21

  Borgermøde vedr. Haraldsborg.
  Habilitet.