You are here

Erhvervsaffaldsgebyr 2017

 • Pap

  Fotograf: Colourbox

Her kan du finde information om erhvervsaffaldsgebyret og hvordan du skal forholde dig.

Kommunen skal årligt fastsætte og opkræve et mindre gebyr hos virksomheder i kommunen til dækning af administrationsomkostningerne vedrørende erhvervsaffald.

Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør 396,00 kr. ex moms i 2017.

Dog kan nogle virksomheder søge fritagelse. Se nedenfor, hvilke virksomhedstyper det gælder. Der udsendes et forvarslingsbrev i uge 13 - 2017 til virksomhedens digitale postkasse med en ansøgningsfrist for ansøgning om fritagelse.

Ansøgningsfristen er 26. Juni 2017.

Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke, hvilket betyder at erhvervsaffaldsgebyret skal betales.

Se mere om gebyret nedenfor.

Når du indsender din ansøgning om fritagelse skal du HUSKE at vedlægge, enten:

 • Moms- og lønsumskvitteringer for hele året,
 • Et revideret regnskab, eller
 • Et ikke-revideret regnskab sammen med din årsopgørelse

Ellers kan vi desværre ikke behandle din ansøgning. 

Erhvervsaffaldsgebyr

 • Hvem skal betale?

  Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og har produktionsenhed (P-nummer) i Roskilde Kommune, pr. 1/1 indeværende år, skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler.

  Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-4. Roskilde Kommune fritager dog som udgangspunkt ikke efter stk. 4 (Virksomheden har ikke en egentlig affaldsproduktion).

 • Hvem fritages?

  Kan fritages efter ansøgning:

  Virksomheder som havde en omsætning på under 300.000 kr. i kalenderåret i 2015 fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd efter oplysninger fra SKAT men får du en regning og var din omsætning under 300.000 kr. i 2015/2016, så ansøg om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2015 eller senere, så ansøg med oplysninger om lav omsætning i 2015/2016. Er din omsætning faldet fra 2015 til 2016, hvor omsætningen er over 300.000 kr. i 2015, så ansøg med oplysninger om omsætningen i 2016.

  ·Lukket m.v.

  Virksomheder der er lukket i løbet af 2017, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr, hvis de ansøger om det.

  Roskilde Kommune har fritaget virksomheder som er lukket i perioden 1. januar til sidst i februar. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Hvis virksomheden kan dokumentere, at den er lukket selv om det endnu ikke er registeret i CVR, kan der søges om fritagelse under ophørt m.v.,

  Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

  Bemærk; Sidste frist for ansøgning er den 26. Juni 2017

   

  Allerede fritaget:

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1 til Affaldsbekendtgørelsen og har 0-1 ansatte, - Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1    

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 9 pkt. 2 uanset antal ansatte - se nærmere Virksomheder med branchekode, der fremgår af bilag 9 pkt. 2. Derudover er virksomhedsform 151 og 152 også fritaget.

  Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9 er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning

  Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

  Roskilde Kommune har modtaget en liste fra Skat over virksomheder, der i indkomståret 2015 havde en omsætning under 300.000 kr. Listen er efter anbefaling fra Skat blevet gennemgået af forvaltningen og de resterende virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Som udgangspunkt gives der ikke fritagelser til ansøgninger begrundet med, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder, der jf. ovenstående er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

 • Ansøgning om fritagelse

  Inden du søger fritagelse ved at klikke på linket under kontaktmuligheder i menuen til venstre, vil vi anbefale, at du af hensyn til både dine og vores ressourcer læser vejledningen på denne side.

  Det webbaserede fritagelsessystem

  Inde i systemet er en række skemaer, som virksomheden skal udfylde. Der er 5 trin:

  1. Indtastning af virksomhedens P-nr., CVR-nr.
  2. Indtastning af virksomhedsoplysninger
  3. Valg af ansøgningsmuligheder (se mere nedenfor)
  4. Fritagelsesansøgning og erklæring (indtastning af oplysninger om virksomhedens affald/situation)
  5. Accepter og ansøg. Ansøgningen sendes først til Kommunen, når virksomheden klikker send. Du skal være opmærksom på, at du får en kvittering for ansøgningen, ellers er den ikke modtaget korrekt i vores system!

  Der gives yderligere vejledning til indtastning af oplysninger inde i selve fritagelsessystemet.

  Valg af ansøgningsmuligheder

  I vores fritagelsessystem kan du vælge mellem følgende 2 muligheder (begrundelser):

  1. Omsætning under 300.000 kr.
  2. Virksomheden er ophørt m.v.

  Som udgangspunkt gives der ikke fritagelse med begrundelsen "intet affald". Ligeledes gives ikke fritagelse til hjemmevirksomheder. Se afsnit "Hvem er fritaget"

  Omsætning under 300.000 kr.

  Virksomheder som havde en omsætning under 300.000 kr. i kalenderåret i 2015 fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd efter oplysninger fra SKAT men får du en regning og var din omsætning under 300.000 kr. i 2015/2016, så ansøg om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2015 eller senere så ansøg med oplysninger om lav omsætning i 2015/2016. Er din omsætning faldet fra 2015 til 2016, hvor omsætningen er under 300.000 kr. i 2014, så ansøg med oplysninger om omsætningen i 2015.

  Lukket m.v.

  Virksomheder der er lukket i løbet af 2017, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr, hvis de ansøger om det.

  Roskilde Kommune har fritaget virksomheder som er lukket i perioden 1. januar til sidst i februar. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Hvis virksomheden kan dokumentere at den er lukket, selvom det endnu ikke er registeret i CVR, kan der søges om fritagelse under ophørt m.v. 

  Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

  Bemærk; Sidste frist for ansøgning er den 26. Juni 2017

  Ansøgning om fritagelse.

   

 • Hvad dækker gebyret?

  Hvad dækker det faste gebyr?

  • Kommunens administration af erhvervsaffaldsområdet herunder administration af anvisningsordninger for virksomheder
  • regulativfastsættelse
  • bidrag til statens affaldsdata- og regulativsystem
  • information om erhvervsaffald
  • konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder
  • planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

  Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra din virksomhed. Du skal stadig betale din vognmand for at fjerne og køre dit affald til behandling.

  Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør i 2017:

  396,00 kr. ex moms.

  Brug af genbrugspladsen

  Til forskel fra tidligere betales for brug af genbrugspladsen i forhold til antal besøg.

  Betaling pr. besøg 178,40 kr. ekskl. moms.

  I de 178.40 kr. ekskl. moms er inkluderet indlevering af op til 10 kg farligt affald. For aflevering af 10-35 kg farligt affald på genbrugspladsen tillægges et gebyr på 252,5 ekskl. Moms. Ved indlevering af større mængder farligt affald udgør gebyret 252,5 ekskl. Moms pr. påbegyndt 25 kg. 

  Genbrugspladsgebyret dækker de udgifter til drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne, der kan henføres til virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

  Opkrævning af betaling for brug af genbrugspladsen foretages af ARGO, der som udgangspunkt udsender en kvartalsvis faktura for alle biler, der er registreret på samme virksomheds CVR.nr.

 • Er erhvervsaffaldsgebyret ikke afskaffet?

  Nej, men du betaler kun for genbrugsplads, hvis du bruger den.

 • Intet affald - skal jeg så betale?

  I langt de fleste tilfælde er svaret ja.

  Med mindre din virksomhed ved en fejl er opkrævet, selvom den har en af de branchekoder, der på forhånd er fritaget eller hvis virksomhedens omsætning er under 300.000 kr. om året.

  Kommunerne er ikke forpligtet til at fritage med begrundelsen intet affald. Roskilde Kommune fritager som udgangspunkt ikke med denne begrundelse.

  De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. Det kan være lysstofrør, el-pærer, papir eller andet som skal udskiftes eller smides væk. Her er kommunen forpligtet til at anvise affaldet. Gebyret er bl.a. betaling for muligheden for at anvende kommunens tilbud om anvisning af, hvordan affaldet skal bortskaffes.

 • Når jeg betaler erhvervsaffaldsgebyr - hvordan får jeg så hjælp til at sortere mit affald rigtigt?

  Du kontakter Erhvervsaffaldsteamet på Eag@roskilde.dk, hvis du har behov for vejledning.

 • Jeg får hentet affald af en privat renovatør og bruger aldrig genbrugspladsen. Hvorfor skal jeg så betale?

  Genbrugspladserne er et servicetilbud for både borgere og virksomheder i kommunen. Husk også at hvis den private renovatør ikke kan finde anvisning for en bestemt affaldsfraktion, skal kommunen finde anvisning. Det er bl.a. det, du betaler for.

  Hvis din virksomhed er ophørt eller under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

 • Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - skal jeg betale?

  Hvis din virksomhed er ophørt  eller under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

  Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, vil der blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr.

  Det er alene virksomheden selv der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

 • Min branchekode er forkert? Hvad skal jeg gøre?

  Kommunen får oplysninger fra CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar. Gebyret for 2017 skal således betales.

 • Opkræver andre kommuner også dette gebyr?

  Ja, resten af landets kommuner opkræver også et erhvervsaffaldsgebyr.

  Der har tidligere været stor forskel på opkrævningsmodeller og -formen og hvilke virksomheder der opkræves fra, men med de ens, nationale regler burde reglerne være ens i hele andet.

 • Klagevejledning

  I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 5 kan der ikke klages administrativt over gebyrafgørelser.

  Kommunens afgørelse kan dog søges rejst ved en domstol senest 6 måneder efter modtagelse af regningen.

Kontakt

Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 66

Senest opdateret

30.10.2017