You are here

Erhvervsaffaldsgebyr 2015

Her kan du finde information om erhvervsaffaldsgebyret og hvordan du skal forholde dig.

Der bliver hvert år opkrævet et mindre gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning og administration og erhvervsaffald. 

Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør 441,65 kr. ex moms i 2015.

Ansøgningsfristen er 8 uger efter udsendelse.

Ansøgninger modtaget efter denne dato behandles ikke, hvilket betyder at erhvervsaffaldsgebyret skal betales.

Se mere om gebyret nedenfor.

HUSK AT VEDLÆGGE ENTEN MOMSKVITTERINGER FOR HELE ÅRET, ET REVIDERET REGNSKAB ELLER ET IKKE-REVIDERET REGNSKAB SAMMEN MED DIN ÅRSOPGØRELSE NÅR DU SØGER OM FRITAGELSE.

Opkrævning for 2015 er IKKE udsendt endnu og der kan ikke søges om fritagelse for 2015.

Erhvervsaffaldsgebyr

 • Hvem skal betale?

  Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister og har produktionsenhed (P-nummer) i Roskilde Kommune, skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er fritaget i henhold til de gældende regler.

  Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyret, hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-4. Roskilde Kommune fritager dog som udgangspunkt ikke efter stk. 4 (Virksomheden har ikke en egentlig affaldsproduktion).

 • Hvem fritages?

  Kan fritages efter ansøgning:

  Virksomheder, der kan dokumentere en årlig omsætning under 300.000 kr.

  Som udgangspunkt opgøres omsætningen for det indkomstår, som ligger 2 år før gebyråret.

  For virksomheder, der ikke er momspligtige, opgøres omsætningen som lønsummen.

  Kommunen kan desuden fritage virksomheder der er lukket, under konkurs, tvangsopløsning eller rekonstruktion.

  Allerede fritaget:

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 8 og bilag 9 pkt. 1 til Affaldsbekendtgørelsen og har 0-1 ansatte, - se nærmere her

  Virksomheder, der har en branchekode, som fremgår af bilag 9 pkt. 2 uanset antal ansatte - se nærmere her

  Virksomheder omfattet af bilag 8 og 9 er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning

  Kommunen kan dog opkræve gebyr hos virksomheder som er undtaget efter bilag 8 og 9, hvis de anvender én eller flere indsamlingsordninger i kommunen.

  Roskilde Kommune har modtaget en liste fra Skat over virksomheder, der i indkomståret 2012 havde en omsætning under 300.000 kr. Listen er efter anbefaling fra Skat blevet gennemgået af forvaltningen og de resterende virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning.

  Som udgangspunkt gives der ikke fritagelser til ansøgninger begrundet med, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. De virksomheder, der jf. ovenstående er fritaget på forhånd på grund af deres branchekode, virksomhedsform eller omsætning, forventes at være de virksomheder, som ikke har en egentlig affaldsproduktion. Alle øvrige virksomheder forventes at generere affald.

  Se Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

 • Ansøgning om fritagelse

  Inden du søger fritagelse ved at klikke på linket under kontaktmuligheder i menuen til venstre, vil vi anbefale, at du af hensyn til både dine og vores ressourcer læser vejledningen på denne side.

  Det webbaserede fritagelsessystem

  Inde i systemet er en række skemaer, som virksomheden skal udfylde. Der er 5 trin:

  1. Indtastning af virksomhedens P-nr., CVR-nr.
  2. Indtastning af virksomhedsoplysninger
  3. Valg af ansøgningsmuligheder (se mere nedenfor)
  4. Fritagelsesansøgning og erklæring (indtastning af oplysninger om virksomhedens affald/situation)
  5. Accepter og ansøg. Ansøgningen sendes først til Kommunen, når virksomheden klikker send. Du skal være opmærksom på, at du får en kvittering for ansøgningen, ellers er den ikke modtaget korrekt i vores system!

  Der gives yderligere vejledning til indtastning af oplysninger inde i selve fritagelsessystemet.

  Valg af ansøgningsmuligheder

  I vores fritagelsessystem kan du vælge mellem følgende 2 muligheder (begrundelser):

  1. Omsætning under 300.000 kr.
  2. Virksomheden er ophørt m.v.

  Som udgangspunkt gives der ikke fritagelse med begrundelsen "intet affald". Ligeledes gives ikke fritagelse til hjemmevirksomheder. Se afsnit "Hvem er fritaget"

  Omsætning under 300.000 kr.

  Virksomheder som havde en omsætning under 300.000 kr. i kalenderåret i 2012 fritages for det faste gebyr. Vi har fritaget en række virksomheder på forhånd efter oplysninger fra SKAT men får du en regning og var din omsætning under 300.000 kr. i 2012/2013, så ansøg om fritagelse. Er din virksomhed først startet i 2012 eller senere så ansøg med oplysninger om lav omsætning i 2012/2013. Er din omsætning faldet fra 2012 til 2013, hvor omsætningen er under 300.000 kr. i 2013, så ansøg med oplysninger om omsætningen i 2013.

  Lukket m.v.

  Virksomheder der er lukket i løbet af 2014, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

  Roskilde Kommune har fritaget virksomheder som er lukket i perioden 1. januar til sidst i februar. Disse virksomheder er automatisk fritaget og modtager IKKE en opkrævning

  Hvis virksomheden kan dokumentere, at den er lukket efter udsendelse af opkrævningen eller det endnu ikke er registreret i CVR, kan der søges fritagelse under ophørt m.v.

  Virksomheder der kan dokumentere at de er under konkurs eller under tvangslukning, kan fritages for betaling af erhvervsaffaldsgebyr.

  Bemærk; Sidste frist for ansøgning om fritagelse er den 26. Maj 2014 

  Link til ansøgning om fritagelse -

  http://roskilde.renoweb.dk/login_fritagelse.aspx

 • Hvad dækker gebyret?

  Hvad dækker det faste gebyr?

  • Kommunens administration af erhvervsaffaldsområdet herunder administration af anvisningsordninger for virksomheder
  • regulativfastsættelse
  • bidrag til statens affaldsdata- og regulativsystem
  • information om erhvervsaffald
  • konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder
  • planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

  Gebyret dækker IKKE adgang til genbrugspladserne og heller ikke afhentning af affald fra din virksomhed. Du skal stadig betale din vognmand for at fjerne og køre dit affald til behandling.

  Gebyret er ens for alle virksomheder og udgør i 2014:

  529,25 kr. ex moms.

  Brug af genbrugspladsen

  Til forskel fra tidligere betales for brug af genbrugspladsen i forhold til antal besøg.

  Betaling pr. besøg 150,00 kr. ekskl. moms.

  Genbrugspladsgebyret dækker de udgifter til drift og vedligeholdelse af genbrugspladserne, der kan henføres til virksomhedernes benyttelse af genbrugspladserne.

  Opkrævning af betaling for brug af genbrugspladsen foretages af KARA/NOVEREN, der som udgangspunkt udsender en kvartalsvis faktura for alle biler, der er registreret på samme virksomheds CVR.nr.

 • Er erhvervsaffaldsgebyret ikke afskaffet?

  Nej, men du betaler kun for genbrugsplads, hvis du bruger den.

 • Intet affald - skal jeg så betale?

  I langt de fleste tilfælde er svaret ja.

  Med mindre din virksomhed ved en fejl er opkrævet, selvom den har en af de branchekoder, der på forhånd er fritaget eller hvis virksomhedens omsætning er under 300.000 kr. om året.

  Kommunerne er ikke forpligtet til at fritage med begrundelsen intet affald. Roskilde Kommune fritager som udgangspunkt ikke med denne begrundelse.

  De fleste virksomheder har på et eller andet tidspunkt noget affald. Det kan være lysstofrør, el-pærer, papir eller andet som skal udskiftes eller smides væk. Her er kommunen forpligtet til at anvise affaldet. Gebyret er bl.a. betaling for muligheden for at anvende kommunens tilbud om anvisning af, hvordan affaldet skal bortskaffes.

 • Når jeg betaler erhvervsaffaldsgebyr - hvordan får jeg så hjælp til at sortere mit affald rigtigt?

  Du kontakter Erhvervsaffaldsteamet på Eag@roskilde.dk, hvis du har behov for vejledning.

 • Jeg får hentet affald af en privat renovatør og bruger aldrig genbrugspladsen. Hvorfor skal jeg så betale?

  Genbrugspladserne er et servicetilbud for både borgere og virksomheder i kommunen. Husk også at hvis den private renovatør ikke kan finde anvisning for en bestemt affaldsfraktion, skal kommunen finde anvisning. Det er bl.a. det, du betaler for.

   

 • Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - skal jeg betale?

  Hvis din virksomhed er ophørt i 2014 eller under konkurs eller tvangsopløsning kan du søge om fritagelse.

  Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, vil der blive opkrævet erhvervsaffaldsgebyr.

  Det er alene virksomheden selv der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar.

 • Min branchekode er forkert? Hvad skal jeg gøre?

  Kommunen får oplysninger fra CVR.

  Du kan gå ind og se din virksomheds registreringer på www.cvr.dk. Registreringen kan ændres på letnok.dk med digital signatur, eller du kan kontakte styrelsen på tlf. 33 30 77 00.

  Hvis du får rettet oplysninger i CVR-registret, skal du være opmærksom på, at de først får virkning i forbindelse med opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret fra næste 1. januar. Gebyret for 2014 skal således betales.

 • Opkræver andre kommuner også dette gebyr?

  Ja, resten af landets kommuner opkræver også et erhvervsaffaldsgebyr.

  Der har tidligere været stor forskel på opkrævningsmodeller og -formen og hvilke virksomheder der opkræves fra, men med de ens, nationale regler burde reglerne være ens i hele andet.

 • Klagevejledning

  I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 5 kan der ikke klages administrativt over gebyrafgørelser.

  Kommunens afgørelse kan dog søges rejst ved en domstol senest 6 måneder efter modtagelse af regningen.

Kontakt

Erhvervsaffaldsteamet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 35 66

Senest opdateret

10.03.2015