You are here

Erhvervsgrunde til salg

 • Oversigtskort over erhvervsgrunde til salg

  Oversigtskort over erhvervsgrunde til salg. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Roskilde Kommune tilbyder erhvervsgrunde til kontorerhverv i Trekroner og til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. i Store Hede og Langebjerg.

Arealerne er ikke udstykket på forhånd. Grundene kan udstykkes i de ønskede størrelse efter grundens beliggenhed i området. Prisen for erhvervsjord er 650 kr. pr. m2 for areal til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. og 800 kr. pr. m2 til kontorerhverv. Grundene sælges med overordnet byggemodning, hvilket omfatter veje og stik ført frem til skel.

Grunde til salg

Vestre Hedevej

Roskilde Kommune udbyder et erhvervsareal på i alt 16.370m² til salg placeret ved Vestre Hedevej. Der er budfrist 22. juni 2018.

Trekoner Vest

Området giver mulighed for større kontorbyggeri tæt ved Trekroner Station og Roskilde Universitet. 

Trekroner Øst

Området giver mulighed for større kontorbyggeri tæt ved Trekroner Station og Roskilde Universitet. 

Langebjerg

72.000 m2 til lettere industri og værkstedsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende forretningsvirksomhed samt kontor og administrationsformål.   

Store Hede Vest

Større erhvervsområde på 145.000 m2 ved Vestre Hedevej beregnet til større industri- og produktionsvirksomheder.

Lykkegårdsvej

26.000 m2 syd for Københavnsvej til større virksomheder.

Se også storparceller og parcelhusgrunde til salg

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

04.06.2018