You are here

Erhvervsgrunde til salg

 • Oversigtskort over erhvervsgrunde til salg

  Oversigtskort over erhvervsgrunde til salg. Baggrundsbillede: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Roskilde Kommune tilbyder erhvervsgrunde til kontorerhverv i Trekroner og til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. i Store Hede og Langebjerg.

Arealerne er ikke udstykket på forhånd. Grundene kan udstykkes i de ønskede størrelse efter grundens beliggenhed i området. Prisen for erhvervsjord er 650 kr. pr. m2 for areal til produktionserhverv, lagervirksomhed mv. og 800 kr. pr. m2 til kontorerhverv. Grundene sælges med overordnet byggemodning, hvilket omfatter veje og stik ført frem til skel.

Grunde til salg

Vestre Hedevej

Roskilde Kommune udbyder et erhvervsareal på i alt 16.370m² til salg placeret ved Vestre Hedevej. Der er budfrist 22. juni 2018.

Trekoner Vest

Området giver mulighed for større kontorbyggeri tæt ved Trekroner Station og Roskilde Universitet. 

Trekroner Øst

Området giver mulighed for større kontorbyggeri tæt ved Trekroner Station og Roskilde Universitet. 

Langebjerg

72.000 m2 til lettere industri og værkstedsvirksomhed, en gros og lagervirksomhed med tilhørende forretningsvirksomhed samt kontor og administrationsformål.   

Store Hede Vest

Større erhvervsområde på 145.000 m2 ved Vestre Hedevej beregnet til større industri- og produktionsvirksomheder.

Lykkegårdsvej

26.000 m2 syd for Københavnsvej til større virksomheder.

Se også storparceller og parcelhusgrunde til salg

Forhold omkring byggemodning og forsyning

 • Hvem skal sørge for anlæggelse af vejnet, fortov og belysning?

  Roskilde Kommune udfører og betaler anlæg og færdiggørelse af overordnet vejnet med tilhørende fortov samt belysning.

  Roskilde Kommune udfører ligeledes en overkørsel, hvis placering afklares med Teknik og Miljø.

 • Hvem sørger for etableringen af kloak- og vandforsyning?

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning. Begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag.

  Køber skal årligt betale vandafledningsbidrag til kloakforsyningen, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand.

  Roskilde vandforsyning etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel. Køberen afholder udgifter til tilslutningsbidrag.

 • Skal ejendommen tilsluttes fjernvarme?

  Ejendommen skal aftage fjernvarme, og forsyning sker efter Roskilde Varmeforsyning sædvanlige regler. Roskilde Kommune etablerer fjernvarmestik ført frem til bebyggelsen.

  Køber afholder alle udgifter til installation af fjernvarme, herunder byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag.

 • Forhold for etablering af busdepot

  Roskilde Kommune anbefaler evt. etablering af busdepot inden for området Lykkegårdsvej.

  Elforsyning

  På busdepotet skal det være muligt at oplade busser, både i tilfælde af depot- eller lejlighedsvist opladte busser. I tilfælde af lejlighedsvist opladte busser antages det, at ladestanderne maksimalt være på 30 kW pr. ladestander for hver bus. I tilfælde af 12 busser samtidigt skal der bruges en samlet effekt på 360 kW svarene til 525 Ampere. Radius Elnet vil kunne levere det ønsket leveringsomfang på 525 Ampere plus øvrige ampere til andre installationer på busdepotet. Radius Elnet vil kræve, at der bliver opsat en 0,4/10 kV transformerstation på matriklen, som skal tinglyses med en deklaration.

  Yderligere afklaring af forhold omkring elforsyning skal afstemmes med Radius Elnet, herunder præcisering af det konkrete forsyningsbehov og dermed tilslutningsafgifter.

  Kloak og vandforsyning:

  Roskilde Kommune etablerer kloakforsyning af ejendommen med kloakstik for henholdsvis overfladeafvanding og spildevandsafledning, hvor begge stik afsluttes umiddelbart i skel med rensebrønd. Spildevand og overfladevand skal afledes separat til de to rensebrønde. Køber afholder tilslutningsbidrag, som præciseres af FORS.

  FORS etablerer vandstik ført frem til ejendommes skel.

  Yderligere afklaring af forhold omkring vandforsyning og spildevand skal afstemmes med FORS, herunder præcisering af det konkrete forsyningsbehov og dermed tilslutningsafgifter.

  Miljøkrav:

  I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, så skal projektet:

  Deklarationer for højspændingsledning

  Inden for områder der er dækket af deklaration for højspændingsledninger der særlige regler for oplag, byggeri mv. Læs mere her: PDF icon DONG_-_anvendelse_af_areal_under_hoejspaendingsledning.pdf.

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

04.06.2018