You are here

Taxi

Hvis du ønsker at være taxivognmand i Roskilde Kommune skal du først have en tilladelse fra kommunen. Hvis du ønsker at være taxichauffør skal du have et førerkort til taxikørsel.

Ny taxilovgivning på vej

Når taxilovgivningen er på plads kan du læse mere her.

Taxivognmand

Hvis du ønsker at være taxivognmand i Roskilde Kommune skal du først have en tilladelse fra kommunen. Det er By, Kultur og Miljø, som administrerer taxiloven.

Ifølge loven om taxikørsel skal antallet af taxier fastsættes på en sådan måde, at kunderne er sikret rimelig betjening. Det er kommunen, som beslutter, hvor mange tilladelser, der skal være i området. Det er By, Kultur og Miljø i Roskilde Kommune, som kigger på, hvor mange af de tildelte tilladelser der rent faktisk bliver brugt.

Kommunen kigger også på, hvor mange ture der er blevet kørt, hvor mange klager der er kommet osv.

Der er i øjeblikket givet tilladelser til 50 taxier i Roskilde Kommune.

Taxichauffør

Hvis du ønsker at være taxichauffør skal du have et førerkort til taxikørsel.

Spørgsmål og svar

 • Ny taxilov på vej

  Der er en ny taxilovgivning på vej:

  læs hovedpunkterne, samt hele aftaleteksten.

  - få svar på de mest stillede spørgsmål, bl.a. forventet ikrafttrædelsesdato, overgangsordning, taxiantal og meget mere.

  Når loven træder i kraft vil Trafikstyrelsen udstede tilladelserne.

 • Taxivognmand - Hvordan søger du en taxitilladelse?

  • Du kan kun søge en taxitilladelse, når der har været annonceret i dagspressen og på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  • Du skal udfylde ansøgningsskema (se vejledning på bagsiden).
  • Det koster 470 kr (2015 sats), for behandling af ansøgning.
   Beløbet skal indsættes i Nordea - reg.nr. 2232, konto 6886181335. Husk at angive navn og adresse på indbetalingen.
  • Kvittering for indbetaling indsendes sammen med det udfyldte skema til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, att. Anne Christine Bach Randskov.

  Hvis du har spørgsmål vedr. ansøgningen kan du tage kontakt via. taxi@roskilde.dk eller på telefon nr. 46 31 34 02.

  Tilladelser tildeles de ansøgere, som Roskilde Kommune skønner, er bedst kvalificerede. Når der foretages et skøn, skal der blandt andet lægges vægt på erfaring gennem tidligere beskæftigelse, som chauffør eller vognmand inden for erhvervsmæssig personbefordring.

 • Taxivognmand - Hvad kræver det for at få en taxitilladelse?

  Du skal have en tilladelse, hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.

  Kravene som skal opfyldes, før det er muligt at få en tilladelse til at blive taxivognmand m.v. er:

  • Lokalkendskab.
  • Faglige kvalifikationer
  • Anciennitet.
  • Bidrag til bredden af vognmandserhvervet i Roskilde Kommune.
  • Du har økonomisk grundlag for, at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt (egenkapital eller sikkerhedsstillelse på 50.000 kr. for første tilladelse og 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse). Dokumentation for økonomi - enten bankgaranti eller revisionserklæring.
  • Gæld til det offentlige må max være på 50.000 kr.
  • Vandel og god skik.

  Faglige kvalifikationer

  Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

  Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

  Økonomi

  Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om en tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

  Restancer til det offentlige

  Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

  Vandel og god skik. Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

  Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

  Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

  Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

  Virksomhedsform

  Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

  Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.

  Vurdering af ansøgning

  Når By, Kultur og Miljø har fået de nødvendige oplysninger, tager vi stilling til ansøgningen efter disse retningslinjer:

  • Ansøgeren kan ikke få en ekstra tilladelse, før der er gået 1 år fra tidspunktet, hvor man tidligere har fået tilladelse.
  • Det tilstræbes, at de ledige tilladelser vil blive fordelt ligeligt mellem chauffører og vognmænd.
  • En person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, har fortrinsadgang til tilladelse til taxikørsel, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.
  • Ansøger skal dokumentere sin anciennitet. Ancienniteten for vognmænd vil blive beregnet fra den dato, hvor den sidste bevilling er udstedt.
  • Når særlige omstændigheder foreligger, forbeholder man sig ret til i overensstemmelse med de i loven og bekendtgørelsen tillagte beføjelser, at udøve et vist skøn.
 • Taxivognmand - Fornyelse af taxitilladelse

  Husk at søge om fornyelse/forlængelse af din taxitilladelse minimum 1 måned før den gamle udløber.

  Der sendes en mail til: taxi@roskilde.dk med følgende vedhæftet:

  • Ansøgningsskema
  • Kopi af Sundhedskort eller anden dokumentation af cpr.nr.
  • Kopi af registreringsattest
  • Kvittering for indbetaling
  • Dokumentation for kørselsgrundlag (Det nyeste årsregnskab)

  Ved bedømmelse af, om en tilladelse er udnyttet i rimeligt omfang, vil der blive lagt vægt på at:
  - Vognmænd med én kørselstilladelse enten ved kørebøger dokumenterer, at vognen årligt har været på gaden i gennemsnitlig 37 timer pr. uge, eller at der er indkørt minimum 300.000 kr. pr. år
  - Vognmænd med mere end én kørselstilladelse ved sidste regnskabsår har indkørt mindst 910.225,- kr
  (2007-niveau - reguleres efter nettoprisindekset fra Danmarks Statistik). 

  Det koster 470 kr., for behandling af ansøgning.
  Beløbet skal indsættes i Nordea - reg.nr. 2232, konto 6886181335. Husk at angive navn og adresse på indbetalingen.

  Når ovenstående er modtaget, vil der blive sendt et brev til din e-boks, som skal underskrives og sendes retur til taxi@roskilde.dk

 • Taxivognmand - Hvor længe gælder en taxitilladelse?

  Roskilde Kommune har mulighed for at udstede taxitilladelser på en varighed op til 10 år.

  Hvis ansøgeren er eller indenfor 1 år fra udstedelsesdatoen fylder 70 år, udstedes dog kun taxitilladelser i max 5 år.

 • Taxivognmand - Priser ved behandling af ansøgninger,fornyelser mm.

  Priserne er gældende pr. 1. januar 2015

  Behandling af ansøgning 470 kr., udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1530 kr., ansøning om førerkort 120 kr., udstedelse af førerkort 120 kr., påtegning af toldattest 170 kr., trafikbok 70 kr., grøn tilladelsesnummerplade 145 kr.
   

 • Taxichauffør - Hvordan får jeg et førerkort til taxi?

  For at kunne få et førerkort skal du bestå et godkendt kursus i personbefordring, læs mere og se godkendte udbydere på Trafik og Byggestyrelsens hjemmeside.

  Når du har bestået kurset, skal du ved en bykendskabsprøve vise, hvor godt du kender til Roskilde-området.
  Der afholdes bykendskabsprøver af:

  Dan Taxi Roskilde-Lejre
  Håndværkervej 78, 1.
  4000 Roskilde

  Tlf. 20 72 69 79
  Åbningstider - kun telefonisk henvendelse
  mandag-fredag kl.10.00 - 14.00, onsdag lukket

  og

  AMU Juul A/S
  Abildgårdsvej 14
  4000 Roskilde

  Tlf. 46 32 10 22

  Tilmelding og betaling for bykendskabsprøve

  Tilmelding sker hos Dan Taxi Roskilde-Lejre eller AMU Juul A/S. Ved tilmelding betales 120 kr. kontant. Du er velkommen til at kontakte Dan Taxi Roskilde-Lejre eller AMU Juul A/S for yderligere spørgsmål vedrørende bykendskabsprøven.

  Prøven i bykendskab

  Prøverne afholdes hos Dan Taxi Roskilde-Lejre eller AMU Juul A/S efter behov. Du skal medbringe følgende til prøven:

  • Erhvervskørekort - kode B (evt. midlertidigt kørekort og billedlegitimation)
  • Straffeattest (højst 14 dage gammel)
  • Dokumentation for beståelse af godkendt kursus i personbefordring.

  Du skal kunne tale let forståeligt dansk, kunne læse dansk samt have et godt kendskab til Roskilde-området.

  Prøven består af 40 spørgsmål inden for emnerne:

  • Gader og veje i Roskilde Kommune - samt enkelte spørgsmål om Lejre Kommune.
  • Institutioner
  • Boligblokke og anden beboelse
  • Hospitaler i København og omegnskommuner
  • Omegnsbyer
  • Nærmeste vej fra Roskilde Station til bestemte adresser
  • Hoteller, restauranter og lignende

  Til prøven må du anvende hjælpemidler som f.eks. bykort, Kraks kort osv.

  Prøven foregår på pc, tager 30 min. og består af 40 spørgsmål som hver især har 5 svarmuligheder, hvoraf kun det ene er rigtigt. For at bestå prøven skal du have ca. 80 % (32) rigtige svar. Hvis du ikke består prøven første gang, kan du tilmelde dig en ny, som tidligst kan ligge 14 dage efter den ikke-beståede prøve.

 • Taxichauffør - Hvor får jeg et førerkort til taxi?

  Umiddelbart efter at du har bestået dansk- og bykendskabsprøven, kan du få udstedt et førerkort til taxi. Ansøg via Trafik, -Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside med dit NemID.

 • Taxichauffør - Hvordan får jeg fornyet førerkort til taxi?

  Ved fornyelse af førerkort, skal du søge digitalt via Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside med dit NemID.

  Hvis førerkortet mistes og det er udstedt inden udgangen af 2017 skal det fornyes i Borgerservice husk at bestille tid.

  Du skal medbringe et vellignende foto, som lever op til kravene til pas og kørekort, det koster kr. 120,-

 • Takstreglementet - taxikørsel

  Se vedhæftede for mere information om gældende takster for taxikørsel.

 • Bestilling af Trafikbøger/Kørebøger

  Hvis du mangler trafikbøger/kørebøger skal du ringe og bestille dem hos Roskilde Kommunes Informationscenter på tlf. 46 31 30 00.

  De vil desuden oplyse om, hvornår du kan afhente dem i Borgerservice på rådhuset i Roskilde.

 • Som passager - Bestilling af taxi

  Hvis du har brug for en Taxi i Roskilde Kommune kan du bestille den hos DanTaxi på lokal nummer 46 75 75 75 eller på det landsdækkende telefonnummer i DanTaxi 70 25 25 25.

  For mere information - se DanTaxis hjemmeside.

  Det er By, Kultur og Miljø, som godkender bestillingskontorets vedtægter og reglement for kørsel. Det er også By, Kultur og Miljø, som opretter og nedlægger bestillingskontorer.

 • Som passager - Hvordan klager jeg over taxikørsel?

  Man kan klage over taxikørsel ved at sende mail til Roskilde Kommune på taxi@roskilde.dk

 • Hvordan søger jeg en limousinetilladelse?

  Limousinekørsel omfatter repræsentationskørsel, bryllupskørsel og lignende lejlighedsvis kørsel i køretøjer med en særlig indretning, udstyr eller lignende. Som grundlag for denne vurdering, kræves der dokumentation fra dig i form af f.eks. underskriftsindsamling, tilkendegivelse fra potentielle kunder eller lignende.

  Ansøgningen sendes til taxi@roskilde.dk og bedes endvidere indeholde dokumentation for kundegrundlag, taxibekendtgørelsens § 4 Kravet til økonomi, § 5. Kravet om faglige kvalifikationer, samt § 6 Vandelskravet.

  Behandling af ansøgninger til taxi, limousine- og sygetransport koster 470 kr og beløbet skal indsættes i Nordea - reg.nr. 2232, konto 6886181335 før behandling af ansøgningen kan begynde. Husk at angive navn og adresse på indbetalingen.

  Uddrag af Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.

  Kravet til økonomi

  § 4. Ansøgeren skal ved ansøgning om en tilladelse dokumentere at have egne kontante midler eller

  andre værdier på i alt mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med

  25.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

  Stk. 2. Der kan i stedet stilles en sikkerhed med et nærmere af den tilladelsesudstedende myndighed

  fastsat beløb og indhold af et forsikringsselskab eller pengeinstitut. Sikkerheden skal beløbsmæssigt modsvare

  de i stk. 1 fastsatte krav til egenkapital.

  Stk. 3. Ansøgning kan afslås, såfremt ansøgeren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Herved

  forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

  Stk. 4. Den tilladelsesudstedende myndighed kan kræve, at der fremlægges oplysninger fra offentlige

  myndigheder til brug ved bedømmelsen af ansøgerens økonomiske forhold.
   

  Kravet om faglige kvalifikationer

  § 5. En ansøger anses som fagligt kvalificeret, hvis vedkommende

  1) inden for de sidste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen

  udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i

  bilag 1 til denne bekendtgørelse,

  2) har tilladelse til taxi- eller limousinekørsel eller til sygetransport, eller

  3) er godkendt som ansvarlig leder af og ansat som sådan af et selskab med begrænset ansvar, der udfører

  sygetransport.
   

  Vandelskravet m.v.

  § 6. Ansøgningen skal vedlægges sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering

  i CPR-systemet. Den tilladelsesudstedende myndighed indhenter straffeattest til offentlig brug og eventuelt

  udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

  Stk. 2. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som den tilladelsesudstedende myndighed anmoder om

  med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse

  med god skik inden for branchen.

 • Sygetransport

  Sygetransport omfatter befordring af:

  • Personer henvist til sundhedsfaglig behandling,
  • befordring af personer, der på grund af sygdom eller handicap er afskåret fra eller kun med besvær kan benytte almindelige befordringsmidler, herunder taxi, samt hastende befordringer af blod- og organdonorer i forbindelse med sygdoms- og ulykkestilfælde.

  Sygetransport kan udføres som personlig ejet virksomhed og i selskabsform.

  Offentlige myndigheder og virksomheder kan også få tilladelse til sygetransport. Antallet af tilladelser til sygetransport er ikke begrænset, og behovet for tilladelser skal ikke vurderes ved behandling af ansøgninger.

  Behandling af ansøgninger til taxi, limousine- og sygetransport koster 470 kr og beløbet skal indsættes i Nordea - reg.nr. 2232, konto 6886181335 før behandlingen kan gå i gang. Husk at angive navn og adresse på indbetalingen.

  Førerkort til sygetransport

  Hvis du er falckredder/falckredderelev skal du medbringe:

  • Forudfyldt ansøgningsskema fra din arbejdsgiver
  • Nyt vellignende foto
  • Gyldigt erhvervskørekort

  For yderligere spørgsmål, kontakt Borgerservice på tlf. 46 31 30 00 eller mail: Borgerservice@roskilde.dk

 • Bykendskabsprøve

  Se under fanen: Taxichauffør - Hvordan får jeg et førerkort til taxi? længere oppe på siden.

Reglementer

Her kan du hente reglementer vedrørende taxikørsel

Senest opdateret

20.02.2018