You are here

Kommuneplanlægning

Kommuneplanen omfatter de overordnede retningslinjer for byer og det åbne land

Roskilde Byråd har på sit møde den 18. december 2013 vedtaget Kommuneplan 2013 endeligt. En kommuneplan er byrådets bud på, hvordan en kommune skal udvikle sig indenfor en lang række af emner de næste 12 år. Ofte er en kommuneplan rettet mod den fysiske planlægning. Planen kan dermed ses som en langsigtet og helhedsorienteret strategi for prioriteringer indenfor byudvikling samt benyttelse og beskyttelse af det åbne land.

Se Kommuneplan 2016-2020

Læs mere om planen, mindretalsudtalelser, den offentlige høring, retsvirkning samt klagemuligheder på www.roskilde.dk/indflydelse.

Læs mere...

 • Kommuneplanens retsvirkninger for borgerne

  Byrådet kan efter planlovens § 12, stk. 2 og 3 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

 • Klagevejledning

  Kommunens afgørelse om kommuneplanen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet tager udelukkende stilling til retlige forhold. Klage vil ikke have opsættende virkning, med mindre klagenævnet beslutter andet.

  Klager skal sendes til Roskilde Kommune, Plan og Udvikling, Rådhusbuen 1, Postboks 100, 4000 Roskilde eller til planogudvikling@roskilde.dk. Fristen for at klage er 4 uger fra den dato en afgørelse er offentliggjort, det vil sige den 7. februar 2014. Kommunen sender derefter klager videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kommunens udtalelse og materialet, der har indgået i afgørelsen. Kommunen sender kopi af sin udtalelse til involverede parter, som herefter kan komme med bemærkninger til klagenævnet.

  Klagenævnet vil opkræve et gebyr på 500 kr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold.

  Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.04.2017