You are here

Boliger på slagterigrunden i Roskilde

Et alment boligselskab har købt det tidligere skoleslagteri og vil bygge nye boliger i området i samarbejde med et privat udviklingsselskab.

Kommunen har besluttet at udvikle en lokalplan, der både omfatter slagterigrunden og de nærmeste ejendomme for at sikre en sammenhængende udvikling af området med gode forbindelser til omgivelserne.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres en ny boligbebyggelse på slagterigrunden med gode friarealer og en udformning, der harmonerer med omgivelserne.

Samtidig skal Tinghuset, arresten, rejsestalden og remisen samt dele af bebyggelsen på slagterigrunden langs banen bevares og udlægges til offentligt, kulturelt formål eller andre udadvendte aktiviteter.

Et samlet dispositionsforslag og volumenstudier viser, at der kan opføres op til 16.000 m2 etageareal nye boliger på slagterigrunden. Desuden er der mulighed for en ny boligbebyggelse mod Jernbanegade.

Lokalplanområdet hører til Absalon Skoles distrikt. Skolen og daginstitutionerne i området har kapacitet til børnene fra de nye boliger.

Vejadgang skal ske fra Skovbogade, Jernbanegade og Køgevej for at sprede trafikken og sikre sammenhæng mellem lokalplanområdet og resten af Roskilde.

Der skal udlægges stier gennem lokalplanområdet, der binder området sammen og sikrer koblinger for gående og cyklister mellem bymidten, Rådsmandshavens sportsbaner og Kildegården og mellem Jernbanegade og området ved remisen.

Antallet af parkeringspladser begrænses, så det svarer til den stationsnære beliggenhed. Samtidig skal en væsentlig del af parkeringspladserne anlægges i kælder, så lokalplanområdet opleves relativt bilfrit

Stueetager skal placeres med gulvniveau i gadeplan, facaderne skal være åbne med vinduer og døre mod gader og torve og en del af stueetagerne skal reserveres til udadvendte funktioner som caféer og restauranter. Det sikrer samspil mellem gader og torve og det, der foregår inde i husene.

Ny bebyggelse på slagterigrunden opføres i karréstruktur med kantede gader og torve. Karréerne brydes op i mindre enheder med højder, som varierer mellem 2 og 5 etager og en dybde på højst 12 meter. Det sikrer en bebyggelsesform, der passer til Roskilde bymidte og samtidig gode boligkvaliteter med attraktive gårdmiljøer.

Facader og tage skal udformes varieret men bygge på en nutidig tolkning af købstadsmiljøets karakter – f.eks. mursten som byggemateriale

Tinghuset, arresten, rejsestalden, remisen og administrationsbygningerne til den tidligere slagteriskole fortæller om stedets historie og vil være med til at give den nye bebyggelse identitet. Bygningerne bevares og indrettes til offentligt, kulturelt formål eller andre udadvendte aktiviteter.

Lokalplanen forventes 1. behandlet i oktober 2016 og endeligt vedtaget i marts 2017.

Læs mere om:

Byliv og boliger
Byggeri og arkitektur
Trafik og parkering

Senest opdateret

26.04.2017