You are here

Klager om lokalplan for Jyllinge Nordmark

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Byrådets lokalplan for Jyllinge Nordmark fra november 2015 er blevet påklaget, og Planklagenævnet har nu truffet en afgørelse. Nævnet ophæver kommunens vedtagelse af plangrundlaget. Det ser dog ikke ud til at forsinke kystsikringen af Jyllinge Nordmark.

Planklagenævnets afgørelse betyder, at der skal foretages en revision af miljøvurdering og Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurdering før et lokalplanforslag kan fremlægges til fornyet politisk vedtagelse og høring i 8 uger. Herefter kan der ske en endelig vedtagelse af lokalplanen.

Selve lokalplanen skal som udgangspunkt alene ajourføres i forhold til den nye viden om kystbeskyttelsesprojektet, som er kommet til efter 2015.

Kommunen vurderer derfor, at en fornyet planproces kan gennemføres, så lokalplanen kan vedtages omkring årsskiftet. Dermed ser planprocessen som udgangspunkt ikke ud til at forsinke den igangværende proces med realisering af kystsikring af Jyllinge Nordmark.

Kommunen har endnu ikke fået afgørelserne i forbindelse med klagerne over selve kystbeskyttelsesprojektet i forhold til Kystbeskyttelsesloven.

Baggrund

For at opnå størst mulig fremdrift i kystbeskyttelsesprojektet er der arbejdet parallelt med flere processer, så udarbejdelsen af lokalplanen er sket parallelt med bearbejdning af kystsikringsprojektet.

Fra udarbejdelse af planforslaget til endelig vedtagelse af lokalplanen er der sket forskellige justeringer af projektet. Det drejer sig primært om højvandslukke, fløjdige og pumpeanlæg, der flyttes længere ud mod fjorden samt diget langs Værebro Å, der flyttes tættere på åen. Disse justeringer er sket på anbefaling fra Kystdirektoratet samt ønske fra grundejernes repræsentanter.

Det var kommunens vurdering, at tilpasningerne havde en karakter, så der ikke skulle gennemføres en ny lokalplanproces, og det var tilstrækkeligt at foretage en supplerende høring for de berørte parter og offentligheden i perioden den 23. september til den 11. oktober 2015.

Afgørelse

Planklagenævnet omgør byrådets beslutning på baggrund af følgende tre hovedpunkter:

  • Planklagenævnet mener ikke, at den supplerende høring før den endelige vedtagelse har været tilstrækkelig. Nævnet mener, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse er foretaget så væsentlige ændringer af lokalplanens beskrivelse af mulige kystsikringsløsninger (ændret placering af østdiget og ændret placering af slusen), at der reelt er tale om et nyt planforslag, som skulle have været i fornyet høring i 8 uger.
  • Miljørapporten, som blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget, anses for mangelfuld, da den ikke forholder sig til de ændringer i lokalplanforslaget, som er nævnt ovenfor.
  • Planklagenævnet anser tilsvarende Natur 2000 konsekvens- og væsentlighedsvurdering for mangelfulde. 
    Ved opstart af planlægning i et Natura 2000 område skal der laves en konsekvensvurdering og en væsentlighedsvurdering, der begrunder fravigelse af Natura 2000-beskyttelsen. De er udarbejdet, men er vurderet som utilstrækkelige, da højvandslukke, fløjdige og pumpe ikke er beskrevet og vurderet.
    Planklagenævnet henviser her til en bekendtgørelse om administration af planloven i Natura 2000-områder[1], hvor det fremgår, at det kræves at planmyndigheden (her kommunen) træffer afgørelse om planforslagets påvirkning af beskyttet natur (kommunen bemærker, at bekendtgørelsen er trådt i kraft et år efter vedtagelse af lokalplanen).

I afgørelsen har Planklagenævnet givet byrådet medhold i følgende:

  • Der er hjemmel i planloven til at fastsætte bestemmelserne i lokalplanen om stier og rekreative arealer.
  • Miljørapporten opfylder i tilstrækkelig grad miljøvurderingslovens krav om beskrivelse af alternative forslag til kystsikringsløsninger.

Se hele nævnets afgørelse her.

Dato: 25. April 2017

Senest opdateret:

25. April 2017

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.
Når du udfylder denne formular, accepterer du Molloms privatlivspolitik