You are here

Nyt supermarked i Vindinge – hvor skal det ligge?

Af Lars Elmsted, By Kultur og Miljø
Kommunen har fået en forespørgsel på at bygge en butik på op til 1200m² i Vindinge. To placeringer er i spil, og inden Plan- og Teknikudvalget tager stilling til, hvilken placering der skal arbejdes videre med, kan alle spille ind med kommentarer for og imod.

Med udsigt til 150 nye boliger i Vindinge Vest og yderligere 300 boliger i Vindinge Nord, giver det god mening også at skabe plads til en ny butik.

Men hvor skal der være mulighed for at bygge en - nord eller syd for Børnehuset Hjortkær?

”Begge arealer har deres fordele og ulemper, så derfor vil vi rigtigt gerne have alle argumenter på banen, inden vi går videre med en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området”, siger den nye formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

”Området nord for børnehuset er i dag delvist dækket af skov, og der er flere muligheder for aktiviteter, blandt andet fodbold, basketball og bmx. Kommer butikken der, kan vi risikere at reducere de muligheder. På den anden side har dette område en større synlighed, bedre plads til en butik, og den vil ikke ligge så tæt på naboer.

Vælger vi området syd for børnehuset, kommer butik og parkeringspladser til at fylde omtrent halvdelen af jordstykket, så der bliver mindre plads til andre formål. I begge tilfælde vil der blive adgang til butikken via Tunevej”, forklarer Tomas Breddam.

Den indledende offentlige høring om placeringen af butikken starter den 5. februar og slutter den 5. marts.

Dato: 12. Januar 2018

Senest opdateret:

08. Februar 2018

Kommentarer

Købmand/vindinge

Jeg mener at placering nr. 2 vil være optimal, da grunden ligger frit tilgængeligt, og på nuværende tidspunkt bliver den brugt af nogle få hundeluftere.
Område 2. derimod bliver brugt til mange formål, bikerbane til børn som kan øve sig så de på længere sigt kan cykle i Hedeland.
Børnehaven Hjortekær benytter den til små gå turer, og giver hermed en tilgang til naturen for børn, området med træer, rummer frugttræer både kirsebær og æbletræer, som mange borgere nyder godt af i Vindinge. Her er et rigt fugleliv som kan studeres af små og store, lad os værne om denne lille oase, som ligger som et godt supplement til byens travle liv.
med venlig hilsen
Lone Kirkeskov Hansen
Moesgården 54,
Vindinge

købmand i Vindinge

Fra butikkens synspunkt, kan jeg godt se at forslag 1 er bedst, men det vil også gøre mest ondt på området. Der er ikke så mange grønne områder indenfor byen. Hvis det er muligt, at bygge i område 2, med en ordentlig parkeringsmulighed, og det må der være, hvis det kun kommer til at fylde halvdelen af området, ser jeg helst en købmand der.

nyt supermarked i Vindinge hvor?

Vedr. Placeringen af ny købmand anbefaler jeg område 1. -Mest regulært, mest centralt i byen, mest sammenhængende med stisystemer fra det nye Vindinge vest og Mørbjergparken, Mørbjergvænget - på denne måde reduceres antallet af biler på Lønbjergvej og gennem byen. Område 1 bruges sjældent, hvorfor nogle træer må lade livet, men nye kan plantes i forlængelse af læbæltet ved daginstitutionen Hjortkjær, syd for denne. Hvis Hjortkjær skal udbygges ( Vindinge vokser og det er allerede svært at få plads nu) så er Hjortkjær bygget, så udvidelse af institutionen i fremtiden bedst sker mod syd , altså i område 2. Dette skal tænkes ind i planen for placering af købmanden allerede nu. Jordbunkerne til Bmx banen kan ligeledes flyttes hen på det sydlige areal, så man på denne trekant kunne lave et lille rekreativt område/ skov/ park/ torv. På den måde får købmanden det mest regulære jordstykke ,at bygge sin butik på , hvor man tilgodeser flest mulige naboer for støj i forhold til aflæsning/ pålæsning af varer, og bevarer købmanden centralt i vores by med mulighed for at udbygge Hjortkjær.

Placering af Købmand i Vindinge

Den bedste løsning for både byen, købmanden og naboerne vil være, at købmanden tilbydes område 1. Område 1 er nogenlunde midt i byen, hvor område 2 er i den sydlige udkant. Område 1 er mere regulært end område 2, og købmanden vil bedre kunne indrette sig. Besøger man område 1 vil man se, at det ikke er hele skoven, der skal fældes, kun en del af træerne ud mod vejen. Og nye kan i stedet plantes i område 2. Mange skriver på facebook, at det er synd at "ofre" BMX banen og skoven, men begge bliver stort set aldrig brugt. Jeg passerer området tit, og ser aldrig mennesker i området. Både stier og området vokser af samme grund hurtig til. Område 1 ligger i bedre afstand til naboer og generer derfor mindre. Ved placering i område 2, vil 75% af alle biler i Vindinge skulle passere institutionen for at komme fra øst-, nord- og vestbyen til købmanden - det er ikke optimalt.

Købmand i Vindinge

Jeg vil foretrække at område 2 benyttes til etablering af købmand. Mit argument er at bevare område 1, som en lille oase, et åndehul i byen. Tidligere blev området passet og græsset slået, og det var en fornøjelse lige at smutte ind i området og se om kirsebærrene var modne og hyldebærbuskene i blomst.

Købmand Vindinge

Hvis jeg kikker på de 2 forslag vil jeg anbefale forslag 1, både med med hensyn til Købmanden men også i forhold til os som kunder, Som jeg ser det er det et meget mere reelt stykke der kan bruges i forslag 1, der vil ikke kun være plads til en butik men også en fornuftig parkeringsplads, hvilket jeg ikke kan se vil være tilfældet i forslag 2 da det er en lang smal tange. Forslag 1 vil også være en bedre placering i forhold til stisystemet sådan som det er i dag.
I forhold til Aktivitetspladsen, syntes jeg ikke ud fra hvad jeg har oplevet at den minimale tid den er brugt kan bruges som et argument for at den skal bibeholdes.

Vindinge Købmand

Forslag 1 rummer geografisk mere plads, ligesom det giver en reel distance til omboende modsat forslag 2. Forslag 1 sikre udvidelsesmuligheder og væsentlig bedre parkeringsforhold, der synes som en mere trafiksikker foranstaltning. Den planlagte udvidelse af byen med væsentlig flere boliger vil medføre mere trafik. Forslag 1 synes at være placeret mest centralt af de 2 forslag, henset til udvidelsen i den nordlige og vestlige del af byen.
Forslag 2 rummer fremtidens muligheder i at udvide institutionen, idet byen generelt er i vækst.
Den centrale placering i byen hvad enten det måtte være forslag 1 eller 2 synes ikke helt fremtidssikret. En central placering vil føre til mere trafik til og fra, og gennem bydelen. Udvidelse af købmanden vil naturligt medføre større udbud af varer, som borgerne også efterspørger, idet der er et behov for et solidt varesortiment. Tung trafik, køle og lastvogne, varebiler til og fra stedet med varer, rimer generelt i mindre grad med trykke skoleveje. Med byens generelle gode vækst burde det overvejes om det ikke kunne placeres trafikalt mere sikkert ved en af byens indfaldsveje - "Forslag 3" er hermed et helt tredje forslag som sikkert er ud for dagsorden.
Ud fra de fremlagte forslag anbefales forslag 1, hvis argumentet skal være en central placering. Det bør dog sikres at det grønne område genetaleres andet sted i bydelen med MTB og boldbane for vores unge mennesker.

Købmand i Vindinge

Gammel Vindinge Grundejerforenings bestyrelse støtter enstemmigt FORSLAG 2, idet vi ønsker det nordlige område bevaret.
Samtidig ønsker vi en god trafikal løsning med eksempelvis en rundkørsel (ikke lyssignal).
Yderligere indstiller vi til, at spørgsmålet snarest bliver afklaret. Det har borgerne i Vindinge fortjent.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Gammel Vindinge Grundejerforening

Til bestyrelsen Gammel Vindinge Grundejerforening

Denne forhøring om placering slutter den 5/3. Herefter kommer selve processen med lokalplanen.
Mvh Lars Elmsted