You are here

Ret din BBR

Du kan hente et hjælpeskema, som kan støtte dig - og os - når du skal rette din BBR.

Hent skemaet her.
Udfyld skemaet og send det til os ved at klikke her. Du skal logge på med NemId. Bemærk: Du får ikke en kvittering.

Når du har indberettet dine ændringer

Når du har indberettet dine ændringer, vurderer vi, om din/dine bygninger eller overdækninger holder sig inden for det tilladte.

Er det tilfældet, retter vi i BBR mv. ud fra dine oplysninger i skemaet. Du vil efterfølgende få tilsendt den opdaterede og gældende BBR- meddelelse, som du skal kontrollere.

Hvis bygningen ikke er lovlig

Du får besked, hvis vi bliver opmærksomme på, at du mangler en lovliggørende byggetilladelse. Det er dit ansvar at søge om en byggetilladelse.

Beskeden kan enten være skrevet ind på din nye BBR-meddelelse eller du får et brev direkte fra kommunen.

Når du søger om at lovliggøre dit byggeri, kan resultatet enten være en lovliggørelse til at beholde byggeriet eller en afgørelse om, at byggeriet skal ændres. Læs mere her.

FAQ omkring BBR

 • BBR systemet

  BBR blev oprettet i 1977 ud fra daværende ejers oplysninger med tilføjelser fra de byggetilladelser m.v. der er udstedt senere.

  Der kan være mange grunde til, at din BBR-meddelelse ikke passer med virkeligheden. Men du har som ejer ansvaret for at din BBR-meddelelse er korrekt, og har altid pligt til at indberette oplysninger om din ejendom til BBR. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold for ejendommen, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendt eller lovligt opført.

  Dit ansvar som ejer

  Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

 • BBR - opmåling af arealer

  Størrelsen på et parcelhus, rækkehus og ejerlejlighed bliver i annoncer og salgsopstillinger oplyst som BBR-areal, eller såkaldt bruttoareal. Det betyder, at boligens areal er opgjort ved at måle vandret på ydersiden af ydervæggene i gulvplan. Dertil lægges ved ejerlejligheder andelen af fælles adgangsarealer, såsom opgangsareal.

  Ved tagetager, som ofte har begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), foretages opmålingen 1,5 meter over færdigt gulv til ydersiden af tagbeklædningen. Dette sker lettest ved, at man på en byggeteknisk tegning tegner en linje 1,5 meter over gulvet i tagetagen. Der, hvor linjen skærer den udvendige tagflade, har man yderbegrænsningen for tagetagens areal. Kviste måles ligeledes til ydersiden af ydervæggene i måleplan 1,5 meter over færdigt gulv.

  Ved villaer og huse er et eventuelt kælderareal også anført, men dette areal hører normalt ikke med til beboelsesarealet. I forbindelse med et salg eller køb af bolig, er det vigtigt at sikre sig, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du skal derfor både som køber og som sælger læse BBR-meddelelsen grundigt igennem for at sikre dig, at den giver en korrekt beskrivelse af boligen.

  Du kan læse mere om arealvejledning her.

 • Hvad bruges BBR til?

  Oplysningerne i BBR bruges i forbindelse med:

  • Optag af nye lån
  • Udbetaling af ydelser
  • Opkrævning af afgifter
  • Vurdering af fast ejendom m.v. af f.eks. offentlige myndigheder, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber
 • Hvilke oplysninger indeholder BBR-meddelelsen?

  I BBR fremgår bygningens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. Oplysningerne er baseret dels på ejerens indberetninger og dels på kommunens egne oplysninger.

  BBR er en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt eventuelle tekniske anlæg og tekniske enheder mv. og stiller data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.

  Generelt skal ALLE bygninger indberettes til BBR.

 • Gennemgang af ejermeddelelsen

  Når du modtager din BBR-ejermeddelelse, er det vigtigt, at du gennemgår den omhyggeligt for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte. Er de det, skal du blot gemme meddelelsen.

  Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal du meddele det til BBR, så oplysningerne kan blive ændret. 

  Har du mistet din BBR meddelelse, kan du finde den ved at gå ind på dette link www.ois.dk og søge på din adresse i søgefeltet. Det er gratis og kræver hverken NemID eller pinkode. Derudover ligger din BBR-meddelelse på www.skat.dk (i skattemappen).

  Ved ejerskifte og ved afslutning af byggesager får du som ejer automatisk udleveret en opdateret BBR-ejermeddelelse.

  OBS!

  BBR-Meddelelsen indeholder ikke oplysninger om igangværende byggeri. Hvis du har et byggeri, der er færdigt men ikke er med på meddelelsen, bedes du kontakte Byggesag pr. mail til byggesag@roskilde.dk, så byggesagen kan blive afsluttet og registreret i BBR.

 • Fejl i BBR-meddelelse

  Du får rettet fejlene ved at sende os en e-mail til bbr-postkasse@roskilde.dk med ændringerne til din BBR-meddelelse.

  Efter 7-10 dage får du besked om din rettelse af BBR kræver yderligere handling, f.eks ansøgning om byggetilladelse. I de fleste tilfælde modtager du dog en ny BBR-meddelelse, da ændringerne kan rettes i BBR med det samme.

  Er du lejer eller andelshaver, skal du først kontakte din udlejer eller andelsboligforening og rettelsen skal fremsende af dem.

  Det er kommunen, som er ansvarlig for opdatering af Bygnings- og Boligregistret, BBR. Imidlertid er det dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.

  En registrering i BBR er ikke nødvendigvis udtryk for, at et eventuelt byggeri er lovligt i henhold til anden lovgivning.

 • Kortet på min BBR-meddelelse er forkert?

  Kortet computergenereret ud fra luftfotos og kan derfor vise forkerte placeringer af dine bygninger. Det du skal være opmærksom på er, at det der er skrevet i din BBR-meddelelse stemmer overens med det du har på din ejendom og bygningerne er placeret korrekt på kortet.

  Ejendommens afgrænsning (med blå) aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed.

  Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort.
  Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og ønskes dette fastlagt, kan det alene foretages af en praktiserende landinspektør.

  Alle bygninger og vindmøller vises med et punkt på kortet. Forkortelser i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle

  Men fordi ejendommene endnu ikke er færdig kontrolleret, er bygningerne farvekodet efter placeringssikkerhed:

  Grøn: angiver sikker placering. Bygningen i kortet stemmer overens med bygningens areal i BBR.

  Gul: angiver temmelig sikker placering. Bygningen i kortet passer måske med arealet i BBR, eller der kan være flere bygninger med omtrent samme areal. (usikkerhed om placering på kortet).

  Rød: angiver en usikker placering. De røde bygningspunkter er placeret tilfældigt et sted på matriklen, da der ikke er et umiddelbart match mellem bygning i kortet og bygning i BBR.

 • Hvorfor skal min BBR-meddelelse være opdateret?

  En af fordelene ved at din BBR er opdateret, er bl.a. at du er korrekt forsikret, samtidigt gør en opdateret BBR, det også nemmere for Realkreditinstitutter, Banker eller Ejendomsmæglere, at vurdere hvad din ejendom er værd.

 • Småhusbygning som ikke kræver tilladelse

  Du skal ikke søge om tilladelse til opførelse af småbygning, når byggeriet overholder, at det samlede areal af alle småbygninger på grunden er under 50 m2. (Husk at du selvfølgelig skal overholde alle regler, som f.eks. om hvor meget, hvor langt og hvor højt du må bygge.)

  For at bygningen kan registreres skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Hvad benyttes bygningen til?
  • Bygningens afstand til nærmeste skel og andre bygninger på grunden.
  • Størrelse på bygningen, længde og bredde.
  • Højde på bygningen.
  • Materialer på facader og tag.
  • Ca. opførelses år.

  Oplysningerne kan være som tekst på et luftfoto, samt foto, eller tegninger, med mål, og tekst. Oplysningerne skal fremsende på mail til bbr-postkasse@roskilde.dk

 • Bolig- og erhvervsarealer

  Er der uoverensstemmelse imellem BBR og de faktiske forhold, som følge af tidligere fejlopmålinger eller tilsvarende, bedes du medsende en skitsetegning med nye mål på. Du kan finde tegninger fra gamle byggesager i dette offentlige byggesagsarkiv.

  Ændringen skal meddeles skriftligt til bbr-postkasse@roskilde.dk

  Såfremt der er inddraget flere m2 til beboelse eller erhverv, skal sagen ikke behandles i BBR, men i Byggesagsafsnittet. Dog skal sagen oprettes via Byg Og Miljø.

 • Hvis du bor i lejlighed, hvad skal du være opmærksom på?

  For ejerlejligheder skal tillige det tinglyste areal oplyses i salgsopstillingen. Det tinglyste areal stammer fra en landinspektørs opmåling, da ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder. Det tinglyste areal opgøres på yderside af ydervægge og til midten af skillevægge mod nabolejligheder. Den væsentligste forskel mellem det tinglyste areal og BBR arealet er, at BBR arealet opgøres med andele af eventuelle adgangsarealer, det tinglyste areal uden. Det tinglyste areal fremgår af tingbogsattesten og ejerlejlighedskortet.

  Et tredje mål, der kan være relevant at kende, er ”nettoarealet”. Nettoarealet er det indvendige gulvareal i samtlige rum. Denne oplysning findes ikke i BBR eller andre offentlige registre. Det tinglyste areal og BBR-arealet vil således altid være større end ”nettoarealet”, idet væggene medregnes.

 • Varmekilde og elvarmereduktion

  Ved ændringer af energioplysninger på bygninger skal du være opmærksom på, at hvis du skifter fra opvarmning ved egen centralvarmeinstallation opvarmet med flydende brændsel, skal du sikre dig, at du får registreret, at din olietank ikke er i brug eller at den er fjernet. Dette kan du læse mere om under ’Olietanke’.

  Inden ansøgning om godkendelse af skema til elvarmereduktion, skal du kontrollere om energioplysningerne i BBR er anført korrekt med 'elektricitet' som dit primære opvarmningsmiddel. Er oplysningerne ikke korrekte i BBR, skal du sørge for at få rettet oplysningerne, inden du indsender ansøgningen om elvarmereduktion. Dette skal gøres skriftligt på mail til bbr-postkasse@roskilde.dk

  Du skal være opmærksom på, at hvis bygningen indeholder et aktivt oliefyr, naturgasfyr eller fjernvarmeveksler som er tilsluttet, vil bygningen altid skulle registreres i BBR med opvarmningsmiddel fyringsolie, naturgas eller fjernvarme. Dette er uanset de respektive forbrugsmængder jf. Elafgiftsloven.

 • Salg af din ejendom - er din BBR korrekt?

  Det faktum, at oplysningerne også bygger på ejers oplysninger, gør, at man ved salg skal være særligt opmærksom på, om oplysningerne i BBR nu også svarer til de faktiske forhold.

  Er der foretaget bygningsændringer, typisk ved indvendige ændringer, er der måske ikke sket meddelelse til kommunen. Det er ofte forekommende, at der mangler registrering af eksempelvis en brændeovn eller et ekstra toilet for blot at nævne nogle få eksempler. Der har også været enkelte sager, hvor arealet ikke har været korrekt.

  Sælger bør bringe forholdene i overensstemmelse med de faktiske forhold inden salg, således at køber ikke overtager forhold, som måske kræver godkendelse af kommunen, og som kan give problemer.

 • Hvis du vil vide mere om BBR

   På hjemmesiden www.bbr.dk/ejere kan du læse mere om BBR og få svar på en række spørgsmål om BBR. Du kan bl.a. læse om:

  • Hvilke data skal jeg indberette
  • Finde vejledning til, hvordan arealer beregnes
  • Spørgsmål og svar på almindelige spørgsmål om BBR
  • Læse om lovgivningen bag BBR

  Ellers er du velkommen til, at ringe 46 31 35 26.

Senest opdateret

14.05.2018