You are here

Test af ny affaldsordning

Se Anne G. Lund's vejledning i anvendelsen af den nye affaldsordning

Fra april 2016 bliver 250 familier i Roskilde ekstra miljøvenlige. De skal nemlig sortere mere affald derhjemme, og derved teste den nye affaldsordning, som bliver indført i hele Roskilde fra maj 2017

Læs referat fra mødet d. 25 eller 26 oktober

Det er nu 5 måneder siden, at du og din familie startede på den nye affaldsordning. Den 1. oktober sluttede testen, og i den forbindelse afholdt Roskilde Kommune to afrundingsmødes, hvor vi samlede op på jeres erfaringer og fortalte også, hvad der skal ske fremover.

Du skal stadig sortere dit affald, som du har gjort siden april. De forskellige affaldsfraktioner vil stadig blive afhentet i en særlig 2-kammer bil, hvor affaldet holdes adskilt og behandles hver for sig, så det bliver genanvendt.

Se slides fra møderne.

Du kan læse referat fra 25. oktober 2016 og referat fra 26. oktober 2016.

Forsøg med nye affaldsbeholdere – mere sortering i Roskilde

I maj 2017 begynder udrulningen af en ny affaldsordning i Roskilde Kommune. Udover papir og glas, skal vi fremover også sortere metal og bioaffald fra det daglige affald. For at øge mængden af affald, der bliver afleveret, får du mulighed for at aflevere de fem affaldstyper papir, glas, metal, bioaffald og restaffald så tæt på hjemmet som muligt. Det betyder, at der også kommer nye affaldsbeholdere til den enkelte husstand eller til områdepladsen, hvis I er fælles om affaldet. 

Den nye affaldsordning vil gøre det lettere for dig, at være miljø- og ressourcebevidst, uanset hvor du bor.

Byrådet i Roskilde Kommune har besluttet, at teste den nye affaldsordning hos tre brugergrupper inden 2017. Derfor bliver den i 2016 afprøvet hos 250 familier i 3 udpegede områder, med hhv. villaer, rækkehuse og etageboliger.

Testen vil foregå i perioden fra 4. april 2016 til 30. september 2016.

De tre boligområder der er udvalgt til, at teste ordningen er:

Grundejerforeningen Nordgården, dele af Grundejerforeningen Eppedalen og Kløverparken I og II, Boligselskabet Sjælland.

De nye affaldsbeholdere vil blive leveret til boligområderne ugen før, testen går i gang. Samtidig får hver familie informationsmateriale om den nye ordning samt en køkkenspand og bioposer til at sortere bioaffaldet i køkkenet. Undervejs vil familiernes erfaringer med den nye ordning blive indsamlet, ligesom erfaringer fra skraldemændene, modtageanlæggene og kommunens egne erfaringer vil indgå i en endelig evaluering. Erfaringerne bruges til, at sikre en smidig implementering i resten af Roskilde, når vi i 2017 ruller den nye sorteringsordning ud.

Læs mere om den nye affaldsordning.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor en ny ordning?

  Roskilde Kommune skal genbruge 50% af vores affald om 7 år, og skal være førende ressourcecykluskommune. Det er målet i kommunens nye og ambitiøse Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

  I de kommende år skal vi ikke længere tænke ”affald”, men i stedet tænke ”ressourcer”, hver gang vi vil kassere noget. Det gælder emballage af plast og metal, men også tekstiler, indbo og elektronik mv.

  I affalds- og ressourceplanen har vi fokus på både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner. Derfor finder du i planen indsatser for alle tre grupper. I øjeblikket tester vi den nye affaldsordning for private husstande.  Læs mere om testen af den nye affaldsordning

 • De nye affaldsbeholdere

  Hvor store er de nye affaldsbeholdere til restaffald/bioaffald og metal/glas?

  Som udgangspunkt bliver der udleveret 2 x 240 liter beholdere til alle villaer og rækkehuse. Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden

  Inde i beholderne er der 2 rum. I den ene beholder er der et rum til restaffald og bioaffald. I den anden beholder er det et rum til metal og et til glas. Du beholder din papirbeholder (Otto), men må i fremtiden også gerne komme karton med.

  Hvor skal beholderen stå?

  De nye affaldsbeholdere hentes af skraldemanden inde på din grund. Der må makismalt være 40 meter fra vejen til der hvor du placere den nye affaldsbeholder. Skraldemanden returnerer beholderen efter tømning til samme sted på din grund. Vær opmærksom på, at der er flere krav til adgangsforhold og belægning. Læs mere i affaldsregulativet.

  I de boligområder der også har fællesopsamling af f.eks. papir, glas og metal, står beholderne lidt anderledes. Her står beholderne opstillet samlet, så du kun skal gå et sted med det genanvendelige affald. Skraldemanden skal sætte beholderen tilbage på samme sted.

  Beholderen skal vende rigtigt – hvad betyder det?

  Beholderen skal stå med håndtagene ud mod skraldemanden, når han kommer og henter den ved tømning. Derfor er beholderen monteret med et dobbeltlåg, så du nemt kan komme af med affaldet, når den vender den "rigtige" vej for skraldemanden.

  Hvad med det gamle stativ?

  Du ejer selv dit nuværende skraldestativ og/eller beholder, og kan derfor selv bestemme, om du vil bruge det til opsamling af andet affald, aflevere det på genbrugsstationen, eller sælge det. Du kan også sælge det på sider som dba.dk eller storskrald.dk

 • De nye køkkenspande og poser

  Hvorfor skal jeg bruge specielle poser til det bioaffald?

  Du skal bruge de specielle poser, fordi bioaffaldet skal bioforgasses og komposteres for endelig at komme på landbrugsjord som jordforbedringsmiddel. Derfor er det vigtigt, at poserne kan nedbrydes i anlægget. Det kan almindelige plastposer ikke. 

  Skal jeg selv købe poserne?

  Nej, poser til bioaffald bliver leveret at Roskilde Kommune. Hver husstand får udleveret 200 poser pr. ½ år, som forventes at række til 6 måneders forbrug af poser. Husk at lukke bioposerne. For at sikre renhed i beholderen, er det vigtigt at du husker at lukke poserne inden du afleverer dem i affaldsbeholderen. 

 • Hvornår blive affaldet tømt?

  Du kan finde oplysninger om hvornår dit affald bliver hentet på kommunens hjemmeside. Se oplysninger om hvornår dit affald bliver hentet

  Alternativt kan du også tilmelde dig vores SMS-Service, og så får du besked, inden tømning af din tilmeldte beholder. Tilmeld dig SMS-service.

 • Hvad sker der med det affald jeg har sorteret?

  Når dine nye beholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede biler med to kamre, svarende til opdelingen af dine nye beholdere. Bilen tømmes efterfølgende ad to omgange.

  Først aflæsses den ene fraktion, og derefter den anden fraktion.

  På den måde bliver restaffald, bioaffald, glas og metal afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Sortering af affaldet – hvad med…..?

  Får jeg ikke hentet restaffald længere?

  Jo, bare rolig. Vi kommer ikke helt uden om restaffald, selv om vi sorterer meget. Hvis du modtager en af de nye 2-kammer beholdere, skal restaffaldet i den beholder, hvor der også er bioaffald, men i hvert sit rum. Hvis du har fællesindsamling af restaffald, vil der stadig være containere kun til restaffald.

  Hvor rent skal affaldet være?

  Metal og glas bliver efterfølgende afleveret til et oparbejdningsanlæg, hvor der kan være håndsortering. Derfor skal dit affald være nogenlunde rent. Som tommelfingerregel skal du skylle f.eks. dåser med flåede tomater og glas med Nutella – giv gerne emballagerne et hurtigt skyl under den kolde hane for at få det værste snavs væk.

  Skal metal og glas også i poser, inden det afleveres i beholderen?

  Nej, metal og glas skal lægges direkte i beholderen, uden brug af f.eks. plastposer. Det er kun bioaffald og restaffald, der skal pakkes ind, inden du lægger det i beholderen.

  Skal jeg komme karton i rummet til papir?

  Ja. Når vi indfører den nye indsamling, skal både papir og karton i samme beholder. Pap skal fortsat afleveres for sig selv, enten via papcontainere, storskraldsordning eller kommunens genbrugspladser. Find kort over offentlige papcontainere og genbrugspladser.

  Må jeg komme mælkekartoner og pizzabakker i beholderen til papir og karton?

  Nej. Mælkekartoner består af blandet plast og karton og kan derfor ikke genbruges. Pizzabakker består af pap – ikke papir – og er desuden i forhold til genbrug ‘forurenet’ af fødevarer – derfor skal de også til dagrenovation.

  Elpærer, skal det i rummet til glas?

  Nej, el-pærer og spare-pærer skal ikke til glas. Langt de fleste pærer er sparepærer. Det er vigtigt, at disse håndteres som farligt affald, fordi de indeholder kviksølv. De skal derfor afleveres som farligt affald på fx genbrugspladsen og hos udvalgte farvehandler. Se hvor du kan aflevere dit farlige affald.

  Må jeg komme spraydåser og deodorantspray i rummet til metal?

  Nej. Dåser med indhold under tryk og er derfor farligt affald. De skal afleveres på genbrugspladsen eller enkelte butikker. Læs mere om hvor du kan aflevere spraydåser Læs mere om hvor du kan aflevere spraydåser.

  Hvad med låget på glasemballager?

  Hvis låget på f.eks. dit rødbedeglas er af metal, så skal du nu aflevere det som metalaffald. Hvis låget i stedet er lavet af plast, skal du aflevere det som restaffald.

 • Hvad koster det?

  Beholderne er betalt af kommunen.

  Roskildes Byråd vedtog i 2015, at finansieringen af den nye affaldsordning fra maj 2017 skal ske gennem gebyrstigninger på indsamling af affald. Læs mere om priser på afhentning af affald.

Hvilke boligområder er med i testen?

Grundejerforeningen Nordgården

Udvalgte familier i Nordgården vil få udleveret 2 stk. dobbeltkammer 240 liter beholdere til henholdsvis restaffald/bioaffald og metal/glas. Papir skal fortsat i papirbeholderne, men nu må der også afleveres karton i samme beholder. Beholderen til restaffald/bioaffald vil blive tømt hver 14. dag, OG hver uge i perioden juni-august. Beholderen til metal/glas vil blive tømt hver 8. uge. Papirbeholderen vil fortsat blive tømt hver 6. uge. 

Grundejerforeningen Eppedalen 

Alle familier i Eppedalen vil få indsamlet restaffald og bioaffald ved den enkelte husstand, mens glas, metal og papir hentes på områdepladser lokalt. Hjemme på adressen bliver der afprøvet to forskellige løsninger, foruden den nuværende indsamling af restaffald. En sækkeløsning hvor der også indsamles bioaffald i papirsække, og en beholderløsning til restaffald/bioaffald i en dobbeltkammer 240 liter beholder. Restaffald og bioaffald vil blive tømt hver 14. dag, OG hver uge i perioden juni-august.

Kløverparken I og II, boligselskabet Sjælland

For familier i Kløverparken I og II, vil den nuværende indsamling af affald blive suppleret med beholdere til bioaffald og metal. Papir skal fortsat i samme container, men nu må der også afleveres karton i samme container.

Startpakker

Sammen med levering af de nye beholdere modtager beboerne i de tre områder en startpakke. Startpakken vil bestå at en sorteringsvejledning samt spand og poser til at opsamle bioaffaldet i køkkenet.

Har du spørgsmål eller kommentarer?

Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til os.

Eller ring til os på 46 31 36 21. Telefontid mandag til fredag 10-14, dog torsdag 10-17.

Senest opdateret

04.01.2017