You are here

Skoleindskrivning

Som forælder har du pligt til at sørge for, at dit barn bliver undervist. Dit barn har undervisningspligt fra det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år.

Du vælger selv, om du indskriver dit barn i en folkeskole, i en privatskole eller om du sørger for hjemmeundervisning. Det er i den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning), at du vælger skole for dit barn.

Du skal bruge den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning) uanset, om du ønsker at skrive dit barn op til folkeskole, privatskole eller ønsker at søge om udsat skolestart. Ved ønske om hjemmeundervisning skal du kontakte Skole og Klub, tlf. 46 31 40 47.

Når du indskriver dit barn i en folkeskole i Roskilde Kommune, skriver du samtidig barnet op til skolefritidsordning (SFO).

Du vil i uge 41, året inden dit barn fylder 6 år, automatisk modtage et brev i din digitale postkasse med information om skoleindskrivningen. Du skriver dit barn op i den digitale skoleindskrivning her på siden, når det åbnes i ugerne 44-46.

Den digitale skoleindskrivning til skolestart 2018 er åben fra den 30. oktober til og med den 19. november 2017.

Når du har skrevet dit barn op, modtager du en kvittering med det samme. Har du valgt en skole i en anden kommune eller en privatskole, skal du være opmærksom på, at du også skal tage personlig kontakt til den ønskede skole for at høre om deres procedure for optag.

Har du valgt en af kommunens folkeskoler, får du i begyndelsen af februar i det kalenderår, dit barn skal starte i skole, et brev om hvor dit barn er optaget.

Læs mere om reglerne for det frie skolevalg nedenfor og under punkt 6.1 Indskrivning og valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Se også mere om skoledistrikter og optagelse neden for.

Nyttig viden

 • Skoler og skoledistrikter

  Kommunen er opdelt i 18 skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt hører en folkeskole og en SFO. Du kan altid få dit barn optaget på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor (i forbindelse med planlægningen af det enkelte skoleår kan det være nødvendigt at foretage mindre justeringer i skoledistrikterne).

  Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, skal du søge om det i den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning). Dit ønske om anden skole bliver kun opfyldt, hvis der er plads på den ønskede skole og i skolefritidsordningen (SFO). I Roskilde Kommune er det Byrådet, der beslutter, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på en skole til skolestart hvert år. Alle distriktsbørn er garanteret en plads på distriktsskolen. Herudover vil der først og fremmest tages hensyn til, om barnet har søskende på skolen.

  Hvis du ønsker en anden folkeskole, er det en forudsætning for optagelse, at der er plads til dit barn i klassen, hvor der max må være 24 elever i hver klasse. Læs mere om reglerne for et frie skolevalg under punkt 6.1 Indskrivning og valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

  Se oversigt over skoledistrikterne neden for og læs mere om folkeskolerne på deres hjemmesider.

  På kortet neden for kan du søge på din adresse, og dermed se hvilke skoler, der ligger tæt på dig og du kan søge på skolens navn. 

 • Informationsaften på skolen

  Hver skole holder informationsaften i uge 43, 44 eller 45. Datoerne bliver annonceret i avisen og vil også være at finde her på hjemmesiden, når de er planlagt.

  Benyt chancen for at undersøge og overveje, hvad din lokale folkeskole kan tilbyde ved at møde op til distriktsskolens informationsaften.

  Informationsaftenen er kun for forældre, og din tid til at træffe et godt valg for dit barn. Informationsaftenen har til formål at informere om og præsentere, hvad skolen og SFO tilbyder dig og dit barn.

  Du vil bl.a. høre om skolens værdigrundlag og fokusområder, rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, hvordan skolen arbejder med variation og bevægelse i skoledagen og Åben Skole og skolens madkultur.

  De fleste skoler tilbyder en rundvisning i indskolingen og SFO.

  Datoer for informationsaftener

  Skole

  Dato

  Tid

  Absalons Skole

  Tirsdag den 1. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Baunehøjskolen

  Onsdag den 9. november 2016

  Kl. 19.00 – 20.00

  Dåstrup Skole

  Onsdag den 26. oktober 2016

  Kl.19.00 – 21.00

  Gadstrup Skole

  Onsdag den 2. november 2016

  Kl. 17.00 - 21.00

  Hedegårdenes Skole

  Mandag den 31. oktober 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Himmelev Skole

  Torsdag den 3. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.30

  Jyllinge Skole

  Mandag den 24. oktober 2016

  Kl. 17.00 – 19.00

  Klostermarksskolen

  Torsdag den 3. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Lindebjergskolen

  Onsdag den 2. november 2016

  Kl. 17.00 – 19.00

  Lynghøjskolen

  Tirsdag den 8. november 2016

  Kl. 18.30 – 20.00

  Margretheskolen

  Tirsdag den 8. november 2016

  Kl. 19.00 – 20.30

  Peder Syv Skolen

  Torsdag den 3. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Sct. Jørgens Skole

  Onsdag den 2. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Tjørnegårdskolen

  Torsdag den 3. november 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

  Trekronerskolen

  Mandag den 7. november 2016

  Kl. 19.00 - 21.00

  Vindinge Skole

  Tirsdag den 1. november 2016

  Kl. 17.00 – 19.00

  Vor Frue Skole

  Tirsdag den 1. november 2016

  Kl. 19.00 – 20.30

  Østervangsskolen

  Mandag den 31. oktober 2016

  Kl. 19.00 – 21.00

   

 • Det frie skolevalg (frit skolevalg)

  Der er frit skolevalg i Danmark inden for og over kommunegrænser, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunen yder ikke gratis transport, hvis forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen.

  Alle elever har krav på at blive optaget på den skole i det skoledistrikt, hvor de har bopæl.

  Hvis du ønsker en anden skole i Roskilde Kommune, jf. det frie skolevalg, er det en forudsætning for optagelse, at der er plads i de klasser, der oprettes på den ønskede skole. Det er Byrådet, der i januar måned før skolestart afgør, hvor mange klasser, der skal oprettes på en skole.

  Skolelederen skal afvise ansøgning om optagelse af en elev, der bor i et andet skoledistrikt eller i en anden kommune, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever på årgangen.

  Hvis der er flere ansøgninger om optagelse end der er ledige pladser, sker optagelsen i følgende prioriterede rækkefølge:

  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Kommunens børn optages før børn fra andre kommuner.
  • Nærmereboende går forud for fjernereboende.
  • Lodtrækning i det omfang, objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

  Familier, hvis børn optages på en anden skole end distriktsskolen, har ikke krav på at kunne få søskende optaget på samme skole.

  Læs mere om reglerne for det frie skolevalg under punkt 6.1. Indskrivning og  valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

   

 • Overgang fra dagtilbud til skole og SFO

  En god start i skolen og en god overgang mellem dagtilbud, skole og SFO er vigtig for dit barns samlede læringsforløb. Dit barns oplevelse af tryghed og passende nye udfordringer er vigtig for, at dit barn får en god overgang.

  Alle dagtilbud arbejder med at gøre børnene skoleparate, og alle skoler arbejder med at være børneparate og dermed klar til at modtage, støtte og udfordre ethvert barn, uanset barnets kompetencer og potentialer.

  Der arbejdes bevidst med en sammenhængende overgang fra dagtilbud til SFO til skole. Dagtilbuddet, skolen og SFO skal i samarbejde med dig sørge for, at dit barn får en god og tryg overgang. De fleste dagtilbud samler de skolesøgende børn i grupper og laver forskellige aktiviteter, der styrker børnefællesskabet og inspirerer børnene til skolestart. Mange børn kommer på besøg i skole og SFO for at lære stedet lidt at kende.

  Hvis dagtilbuddet vurderer, at skolen kan have brug for nærmere kendskab til dit barn inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang til skolen, udarbejder dagtilbuddet en udviklingsbeskrivelse. Udviklingsbeskrivelsen udarbejdes i samarbejde med jer.

 • Skolefritidsordning (SFO)

  Du indmelder dit barn i SFO samtidig med, at du skriver dit barn op til skole i den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning). Har du valgt en skole i en anden kommune eller en privatskole, skal du være opmærksom på, at du også skal tage personlig kontakt til den ønskede skole/SFO.

  Du skal betale for at have dit barn i SFO. Betalingen opkræves en gang om måneden, undtagen juli, der er betalingsfri. Se taksterne for SFO mv. Hvis du skal have søskenderabat, får du den automatisk. Søger du om friplads, skal du udfylde et ansøgningsskema. Læs om økonomisk friplads.

  Ved alle kommunens folkeskoler bliver eleverne fra 0. klasse til og med 3. klasse tilbudt en plads i en skolefritidsordning (SFO). Der er pladsgaranti, hvilket betyder, at alle elever (0. - 3. klasse) er optaget i skolens SFO. SFO er en del af skolen, og den skal både føre tilsyn med de indmeldte børn og inspirere dem til pædagogiske aktiviteter. Den har en vigtig rolle i, sammen med forældrene og skolen, at fremme børnenes udvikling ved at give dem gode rammer for at opleve, udforske og fordybe sig, og ved at give dem lyst til at lære mere. Det udvikler børnenes erkendelse, fantasi og selvtillid og forbereder dem på de rettigheder og pligter, de får i et demokratisk samfund.

  Dit barn starter i SFO den 1. maj, og åbningstiden er dagligt fra kl. 06.30 – 17.00 frem til skolestart. Derefter gælder den normale åbningstid. Læs mere om skolefritidsordning (SFO)

 • Er børnehaveklassen (0. klasse) obligatorisk?

  Ja, børnehaveklassen (0. klasse) er obligatorisk.

  Folkeskolen består af en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse (0. klasse) og 1.-9. klasse.

  Der er undervisningspligt fra den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1. Undervisningspligten betyder, at dit barn har pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 33. Dit barns dagtilbud arbejder naturligt og målrettet med at gøre dit barn skoleparat, og det er den alder, folkeskolen er indrettet til at tage imod dit barn. De fleste børn har en udvikling, der naturligt gør, at de er parate til at begynde undervisningen. Dagtilbuddet iværksætter en målrettet indsats for de børn, der eventuelt kræver en ekstra indsats for at blive skoleparate.

 • Børn med behov for særlig støtte

  Hvis dit barn har særlige udfordringer, vil der være et tæt samarbejde i mellem dagtilbuddet og skolen, og en tæt inddragelse af jer forældre, således skolen bedst muligt kan tage imod dit barn. Hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har været involveret i arbejdet kan - med jeres samtykke - relevante fagpersoner inddrages i at videregive viden og anbefalinger. Får dit barn udfordringer i børnehaveklassen eller SFO, kan PPR's fagpersoner, der har kendskab til dit barn fra tidligere forløb også inddrages og bidrage med viden om dit barns trivsel, læring og udvikling. Altid med jeres samtykke.

  Hvis dit barn har brug for særlig opmærksomhed og støtte i skolestarten vil dagtilbuddet i samarbejde med jer forældre, udarbejde en udviklingsbeskrivelse til skolen. Den viden, der videregives, skal være til gavn for dit barn. Udviklingsbeskrivelsen skal give skolen et nærmere kendskab til barnet inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang til skolen.

  Hvis du har spørgsmål omkring dit barns overgang, er du velkommen til at en snak med dit barns dagtilbud.

 • Fremrykket skolestart (tidlig start i skole)

  Der er mulighed for, at dit barn kan begynde i 0. klasse et år tidligere (fremrykket skolestart), jf. folkeskolelovens § 37. Det vil sige i det kalenderår, hvor dit barn bliver fem år. Det kræver dog, at dit barn fylder fem år inden den 1. oktober, og at dit barn tillige kan følge undervisningen i 0. klasse. 

  Beslutningen om tidlig skolestart bliver truffet af skolelederen på dit barns distriktsskole - uanset valg af skole. Ønsket om fremrykket skolestart betragtes som en ansøgning.

  Skolelederen skal indhente en udviklingsbeskrivelse fra dit barns dagtilbud, og ud fra den vurdere, om dit barn vil være i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen. Ved vurderingen vil det også indgå, om det kan antages, at dit barn vil kunne følge med op i 1. klasse. Som forældre har du krav på en individuel vurdering af dit barn. Beslutningen skal foreligge skriftligt. 

  Ønsker du tidlig start for dit barn, skal du henvende dig til dit barns distriktsskole. Skolen vil åbne for den digitale skoleindskrivning, således du får adgang til søge om optagelse på den ønskede skole.

  Afgørelse fra skolelederen på distriktsskolen om tidlig skolestart skal foreligge senest i uge 50. Først herefter indgår dit barn i den ordinære skoleindskrivning på lige fod med undervisningspligtige børn.

 • Udsat skolestart (sen start i skole)

  I særlige tilfælde kan dit barns skolestart (undervisningspligt) udsættes 1 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 2. Det kan enten ske, fordi du har et ønske om det, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for dit barn at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke. Udsættelsen skal være begrundet i dit barns udvikling. Det er ikke en begrundelse i sig selv, hvornår på året barnet er født.

  I den digitale skoleindskrivning er det ikke muligt, at komme med en længere beskrivelse af dit ønske om udsat skolestart. Hvis du har yderligere oplysninger, som ikke fremgår af dagtilbuddets udviklingsbeskrivelse og handleplan, er du velkommen til at indsende det til Skole og børn.

  Det er et tværfagligt udvalg i forvaltningen bestående af en pædagogisk konsulent, en chefpsykolog og to konsulenter fra PPR, der på vegne af kommunalbestyrelsen, træffer afgørelsen om udsættelsen af undervisningspligten.

  Efter du har søgt om udsat skolestart, vil det tværfaglige udvalg bede dit barns dagtilbud om at indsende dit barns udviklingsbeskrivelse og en handleplan for, hvordan de arbejder med at gøre dit barn skoleparat. Afgørelsen om udsættelse af undervisningspligten sker på baggrund af en individuel vurdering af dit barn. Den individuelle vurdering bliver foretaget på baggrund af dine oplysninger og dagtilbuddets indsendte udviklingsbeskrivelse og handleplan.

  Du vil modtage et svar inden begyndelsen af uge 50, hvis du har ansøgt via den digitale skoleindskrivning. Ellers er sagsbehandlingen tre uger fra din ansøgning er modtaget.

  Hvis en ansøgning om udsat skolestart bliver imødekommet, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Det er altid en forudsætning for at imødekomme din ansøgning, at dit barn går i dagtilbud. Dagtilbuddet vil tillige modtage afgørelsen og blive bedt om at arbejde målrettet videre med de tiltag, dagtilbuddet, og I som forældre, har aftalt ud fra handleplanen.

  Hvis det tværfaglige udvalg vurderer, at der ikke er fagligt grundlag for udsat skolestart, drøftes det med dig, før der sendes et skriftligt afslag.

  • Ønsker du at søge om udsat skolestart for dit barn, skal det ske via den digitale skoleindskrivning her på siden i indskrivningsperioden.
  • Ønsker du at søge om udsat skolestart efter den digitale skoleindskrivning er lukket, skal du henvende dig til Skole og børn.
 • Hvornår får jeg at vide, om skoleønsket bliver opfyldt?

  Har du valgt en folkeskole i Roskilde Kommune, vil du i begyndelsen af februar i det kalenderår, hvor dit barn skal starte i skole modtage et brev fra den folkeskole, hvor dit barn er optaget. Brevet indeholder oplysninger om åbent hus-arrangementer, skolestart m.v.

  Har du søgt om optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, og har du ikke fået dette ønske opfyldt (hverken 1. eller 2. prioritet), modtager du dog først et afslagsbrev fra den/de ønskede skoler. Dit barn er altid garanteret en plads på distriktsskolen.

  Dit barn starter automatisk i SFO den første hverdag efter 1. maj.

 • Transport til og fra skole

  Vælger du selv en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune til dit barn, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

  Går dit barn på sin distriktsskole eller er dit barn visiteret til at gå på en anden skole end distriktsskolen, har kommunen pligt til at sørge for befordring til elever på skoledage, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1, på baggrund af:

  Afstand mellem skole og hjem

  • Elever i 0. - 3. klasse, der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4. - 6. klasse, der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7. - 9. klasse, der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km til skole.

  Farlig skolevej

  Ved bedømmelsen af farlig skolevej foretages en samlet vurdering af især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafiktætheden, trafikkens sammensætning og uheldstal set i relation til børnenes alder. Det påses særligt, om barnet skal færdes langs en vej eller om de skal krydse en vej på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

  Farlig skolevej (vinterhalvåret fra uge 43 til og med den 31. marts)

  Ved bedømmelse af farlig skolevej er der tillige i vinterhalvåret mere fokus på oversigtsforholdene, da vejr, mørke og snerydning bliver yderligere faremomenter ved bedømmelse af farlig skolevej.

  I vinterhalvåret vil alle elever, der skal færdes på landeveje for at komme i skole, være omfattet af begrebet farlig skolevej.

  Derudover tages der hensyn til elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Veje og Grønne områders aldersoversigt over, hvornår børn kan håndtere forskellige trafiksituationer, kategoriseres efter klassetrin. Det vil sige, at farlig skolevej revurderes, når eleven bliver ældre.

  Som udgangspunkt er der ikke farlig skolevej for elever i 7. klasse og op efter. Det kræver dog, at elever fra 7. klasse og op efter har fået tilstrækkelig trafiktræning, og er modne nok til at færdes i trafikken, inden de kan regnes som trafiksikre. Det beror på en individuel vurdering.

  Forældre henvises til råd og vejledning om børns færden i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

  Du skal kontakte dit barns skole, hvis du har krav på transport.

 • Modersmålsundervisning og dansk som andetsprog

  Taler I dansk og et andet sprog end dansk i hjemmet, skal det andet sprog registreres ved indskrivningen.

  Roskilde Kommune tilbyder modersmålsundervisning, hvis der er 12 elever med samme modersmål og en lærer, der er egnet til at undervise i det. Undervisningen foregår efter skoletid.

  Tosprogede børn med behov for sprogstøtte kan tilbydes undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen kan enten være tilrettelagt i den almene undervisning eller som ekstratimer placeret uden for den normale skoletid.

  Læs mere under Undervisning og lektiehjælp

 • Fototilladelse

  I den digitale skoleindskrivning kan du som forælder give tilladelse til, at skolen må bruge portrætfoto fra skolefotografen i ForældreIntra og ElevIntra. Tilladelsen er gældende indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

  Ønsker skolen at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af elever på skolens hjemmeside, i pressen eller via sociale medier, må det kun ske, hvis der er indhentet tilladelse fra dig (samtykke).

  Som udgangspunkt må situationsbilleder som for eksempel legende børn i en skolegård, offentliggøres uden tilladelse (samtykke). I forbindelse med elevernes forskellige arbejder på skolen, bruger skolen ofte billeder for at illustrere et arbejde eller en situation. Skolen ønsker på den måde, at delagtiggøre så mange forældre som muligt i skolens dagligdag. Det er vigtigt at understrege, at der naturligvis ikke præsenteres billeder, der bryder almindelig etik.

  Der findes en række regler for offentliggørelse af billeder af både børn og ansatte på hjemmesider - dem kan du læse på Datatilsynets hjemmeside.

 • Transporttilladelse

  I den digitale skoleindskrivning kan du som forælder give tilladelse (samtykke) til, at skolen må transportere dit barn med bus eller bil.

  Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

 • Sprogvurdering i 0. klasse

  Dit barn vil blive sprogtestet i børnehaveklassen.

  Det er obligatorisk i hele landet at sprogvurdere alle børn i begyndelsen af børnehaveklassen. Det sker som et led i undervisningen, således undervisningen fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige kompetencer og forudsætninger og princippet i undervisningsdifferentiering.

  Det er børnehaveklasselederen, der foretaget sprogvurderingen. Du vil høre nærmere om sprogvurderingen, når dit barn er begyndt i 0. klasse, og du vil blive orienteret, når sprogvurderingen finder sted.

  Sprogvurderingen skal være foretaget inden efterårsferien i Roskilde Kommune.

  Hvis der har været en særlig sprogindsats i dagtilbuddet på dit barn, vil dagtilbuddet bede om dit samtykke til, at det bliver noteret på dit barn. Denne information vil med din tilladelse fremgå i det videre arbejde, når børnehaveklaselederen skal arbejde med dit barns sproglige og kommunikative udvikling.

 • Sundhedsplejen

  Ved skolestart undersøger sundhedsplejersken dit barns sundhed og trivsel, motorisk udvikling og taler med dig om barnets opvækst. 

  Alle børn tilbydes sundhedssamtale og undersøgelse i 0., 1., 4., 7., 8. og 9.klasse. Ved undersøgelsen følges barnets højde, vægt, syn hørelse og farvesans.

  Der er sundhedspædagogiske aktiviteter i 2., 3., 5. og 8. klasse.

  Sundhedsplejersken har yderligere kontakt med børn, der har særlige behov

  Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen om dit barns trivsel og sundhed.

  Læs mere om Sundhedsplejen.

 • Børnetandplejen i skoleårene

  Dit barn er automatisk tilmeldt tandplejen ved fødsel eller bliver det tilflytning til kommunen.

  Alle børn og unge fra 0-18 år tilbydes gratis tandpleje. Tilbuddet omfatter forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger. Dit barn indkaldes efter behov indtil det fylder 18 år. Der er normalt 15 måneder mellem undersøgelserne.

  Vælger du en privat praktiserende tandlæge til tandbehandling, skal du selv betale hele udgiften.

  Læs mere om Tandplejen.

  Du er også velkommen til at ringe til Tandplejens Administration på telefon 46 31 71 00, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Skole og Klubber
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 40 47

Senest opdateret

23.02.2017