You are here

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Hvilke regler gælder, når du skal opføre en småbygning? Vi kalder garage, carport, udhus, skur, drivhus, overdækkede terrasse og lignende bygninger, der ikke er beregnet til ophold, for småbygninger.

Hvornår kan du bygge uden tilladelse?

Du skal ikke søge om tilladelse, hvis:

 1. Det samlede areal af småbygninger på grunden:

  • er under 35 m2 i forbindelse med enfamilie- eller sommerhuse. Huset skal ligge i et område, udlagt til enfamilie-, sommer- eller dobbelthuse med lodret lejlighedsskel

    eller

  • er under 20 m2 i forbindelse med tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel. Huset skal ligge i et område der er udlagt til enfamiliehuse, helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse, eller etageboligbebyggelse, og

 2. Bygningen overholder bestemmelserne i Bygningsreglementet, samt de tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter, der gælder for ejendommen.

Du skal være opmærksom på, at bygningen skal registreres i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Du skal oplyse os om bygningen på bbr-postkasse@roskilde.dk.

Vi har brug for at vide:

 • Hvor på grunden er bygningen placeret
 • Bygningens areal
 • Hvad bruges bygningen til
 • Materialer på tag og ydervæg
 • Opførelsesår

Hvornår skal du søge?

Hvis bygningen kræver tilladelse, skal du sende en ansøgning til os via portalen Byg og Miljø, bygogmiljoe.dk.

Hvis byggeriet ikke overholder tinglyste servitutter, lokalplaner og byplanvedtægter, der gælder for ejendommen, kræver det dispensation. Du kan se om din ejendom er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt via Byg og Miljø portalen. Se mere om dispensation.

Hvis byggeriet ikke overholder byggeretten som beskrevet i bygningsreglementet kap. 2, kræver byggeriet en byggetilladelse. Du skal angive i din ansøgning, at byggeriet ikke overholder byggeretten.

Du skal sende ansøgningen via Byg og Miljø portalen. Du vil her blive guidet igennem ansøgningens trin.

Hvad skal vi bruge?

For at vi kan begynde byggesagsbehandlingen er det nødvendigt, at du sender:

 1. Fuldmagt
  • Hvis ejer ikke selv ansøger skal ejer give fuldmagt til ansøger
 2. Projektbeskrivelse
  • Beskrivelse af projektet, herunder bygningens anvendelse
 3. Situationsplan, der viser
  • Alle bygningerne på ejendommen og de enkelte bygningers anvendelse. Det skal tydeligt fremgå, hvad der er nyt.
  • Alle relevante mål, herunder bygningernes ydre dimensioner, indbyrdes afstande, afstande til ejendommes skel, og placering og bredde af indkørsel
 4. Plantegning med relevante mål
 5. Facadetegninger, der viser
  • Facadehøjde, beregnet som facadens højde fra terræn til skæring mellem facade og ydervæg
  • Bygningshøjde, bygningens højde fra terræn til det højeste punkt
  • Det skrå og vandrette højdegrænseplan (Inden for 2,5 m fra skel må bygningerne ikke være højere end 2,5 m. Fra 2,5 og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti)
  • Eksisterende og fremtidigt terræn
 6. Bebyggelsesprocent
  •  Beregning af den nuværende og den fremtidige bebyggelsesprocent
 7. Udfyldt skema til registrering af BBR
 8. Hvis byggeriet kræver dispensation, skal der sendes en sagligt begrundelse.

Læs mere om

 • Bebyggelsesprocent

  Ved enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35m2 af car­porte, garager, udhuse eller overdækket terrasser ikke med til beregningen af bebyggelsesprocenten. Ved kædehuse og rækkehuse regnes de første 20 m2 ikke med. Alt hvad der overstiger de 35m2 eller 20 m2 bliver medregnet i bebyggelsesprocenten.

 • Højde og længde mod skel

  • Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m
  • Den samlede længde af alle bygninger nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m må højst være 12 m
  • Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden
  • Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel

  De enkelte bestemmelser om længde, højde og størrelse kan du finde i kap. 2.2.6 i Bygningsreglementet.

   

 • Afløb fra tag

  Tagvand skal holdes på din egen grund og kan føres til det eksisterende afløbssystem. Er jordforholdene egnede til det, kan det føres til faskine. Hvis tagvandet føres til eksisterende afløbssystem, skal det udføres af en autoriseret kloakmester, mens afløb til faskine ikke behøver at blive udført af en autoriseret kloakmester.

   

 • Småbygninger på højst 10m2

  På hvert matrikelnummer kan du opføre indtil to småbygninger, såsom udhuse, legehuse, drivhuse og lignende, uden tilladelse, når følgende betingelser er opfyldt:

  • arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2
  • afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m
  • ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m over terræn
  • den samlede længde af alle bygninger nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m må højst være 12 m

  Hvis der i en lokalplan, tinglyst byplanvedtægt eller deklaration er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen mv., der gælder.

 • Sommerhusområder

  Er der ikke en lokalplan eller en deklaration/servitut, som fastsætter andre regler, er det bestemmelserne i det gældende bygningsreglement, som skal overholdes.

  Sommerhuse

  Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser til bebyggelsesprocent, antal etager, afstand til skel, facadehøjde og bygningshøjde

  Carporte, garager, udhuse eller terrasseoverdækninger

  Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser om afstand til vej, sti og naboskel, bygningshøjde, længde af facade mod skel, tagvand samt døre og vinduer mod skel.

  Småbygninger på højst 10 m2

  Bygningsreglementet fastsætter bl.a. bestemmelser til arealet af en småbygning, afstand til andre bygninger på grunden og bygningshøjden.

  Småbygningerne skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR) på BBR-postkasse@roskilde.dk eller til Ejendomsdata i Miljø og Byggesag.

  Du kan rette spørgsmål til Byggesag pr. mail på byggesag@roskilde.dk.

 • Terrænregulering

  I mange lokalplaner er der en bestemmelse om, at der kun må foretages terrænregulering på fx op til +/- 0,5 m.
   
  I forbindelse med en byggetilladelse kan kommunen forlange dokumentation for, at bestemmelsen om terrænregulering overholdes.
  Dokumentationen kan fx være facadetegninger, som viser eksisterende og fremtidigt terræn i forhold til den planlagte bebyggelse.
   
  Er der ikke fastsat bestemmelser i en lokalplan, gælder Byggelovens §13.
  Byggeloven giver kommunen mulighed for, at give påbud om at ændre en terrænregulering, hvis den er til ulempe for de omliggende grunde.

  Niveauplan

  Bygningers højde måles lodret fra naturligt terræn. Er der store terrænforskelle, kan der i byggetilladelsen fastsættes et eller flere niveauplaner. Niveauplanet fastsættes som en kote, som bygningens højde måles ud fra.
   
  Du kan rette spørgsmål til Byggesag pr. mail på byggesag@roskilde.dk.

 • Byggeri, der kræver anmeldelse

  Før følgende byggeri påbegyndes, skal du anmelde det til kommunen:

  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester over 35m2 og på højst 50 m2
  • Tilbygning til ovennævnte bygninger, hvor arealet efter tilbygningen højst er 50 m2

  Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger på højst 35m² ved enfamiliehuse og dobbelthuse og højst 20m² ved rækkehuse kan du opføre uden anmeldelse, såfremt du overholder eventuelle servitutter, lokalplaner, byplanvedtægter og byggeretten.
  Overholder nævnte byggerier ikke byggeretten, skal du søge om byggetilladelse.
  Overholder nævnte byggerier ikke eventuelle servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt skal du, sammen med anmeldelsen, søge om dispensation.
   
  Integrerede carporte, garager og udhuse kræver byggetilladelse.

 • Bygnings- og Boligregisteret BBR

  Alle husejere har fået en BBR-ejermeddelse. Du skal som husejeren selv holde øje med, om oplysningerne på BBR-meddelelsen svarer til de faktiske forhold, og sørge for at eventuelle fejl bliver rettet. Foretager du ændringer på ejendommen, skal det oplyses til BBR. Det er vigtigt af hensyn til vurdering, forsikring, belåning og eventuel salg af ejendommen, at BBR-registret er ajourført korrekt.

  Ved færdigmelding og afslutning af en byggesag sender kommunen automatisk en ny BBR-ejermeddelse til dig som ejer.

  www.ois.dk kan du se, hvilke oplysninger om ejendommen, der er registreret i BBR.

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder f.eks. visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 41 31 30 00

Senest opdateret

13.03.2017