You are here

Sortebrødre Plads

Sortebrødre Plads skal danne mødested mellem handel og kultur samt udgøre en flot ankomst til bymidten.

Nyt pr. 4 maj 2017

Onsdag den 11. maj kl. 11 tager borgmester Joy Mogensen og udvalgsformand Torben Jørgensen 1. spadestik til det nye p‐hus på Sortebrødre Plads.

Arkæologerne er nu færdige med deres udgravninger på pladsen, og de er meget tilfredse med de mange fund, som blev ved med at dukke op. Selv de sidste dage kom der nye til, som arkæologerne var så begejstrede for, at de gerne ville blive på pladsen så længe som muligt frem til deres tidsfrist den 1. maj.

Det betød desværre at de jordarbejder, som skulle foretages efter de arkæologiske udgravninger ‐ og inden at den nye entreprenør gik i gang på pladsen 1. maj ‐ blev foretaget hen over weekenden, og derfor forstyrrede.

I de kommende måneder udføres spuns‐ og jordarbejder. Arbejdet med spunsramning forventes udført i løbet af uge 18 til 21 2017, og der vil i forbindelse med spunsramningen blive opsat den fornødne mængde vibrationsmålere.

I den periode, hvor der udføres spunsarbejder, må I desværre forvente en del larm fra byggepladsen, selv om entreprenøren vil tilstræbe, at I får færrest mulige gener.

I hele byggeperioden vil hjemmeplejens p‐plads blive anvendt til skurby og hjemmeplejens biler vil I den periode parkere på bibliotekets personale p‐plads, og der er desuden reserveret nogle pladser til dem på Sortebrødre p‐plads.

 

Vinderforslaget

Det er Årstiderne Arkitekter, Cowi og 5E Byg A/S, der tilsammen står bag vinderforslaget. Forslaget giver Roskilde et p-hus med 500 p-pladser fordelt på fem etager og ti forskudte plan, der er placeret med et let overskueligt flow og med den nyeste teknologi. Forsalget udmærker sig ved at tilpasse sig den eksisterende tætte, bymæssige bebyggelse og på samme tid forskønne området og danne et markant slutpunkt på Kulturstrøget.

Se vinderforslaget her

Det nye p‐hus er et betonhus med plads til 500 biler, iklædt en kappe af røde teglsten som harmonerer med de omkringliggende bygninger, og som giver mulighed for at variere facadens tæthed, således at der kan lukkes af for lys‐ og indkigsgener, hvor huset er tættest på  nabobygninger, samt lukkes mere eller mindre af for støj. Foruden den dækkende teglkappe vil parkeringsdækkene have en 90 cm høj betonbrystning mod facaden, der effektivt afskærmer for bilernes forlygter, når der parkeres. Det vindende forslag har dokumenteret, at det kan overholde alle krav til minimering af lys‐ og støjgener, som er blevet pålagt byggeriet. Netop emner, som vi kunne fornemme lå mange af de naboer, som var mødt op til præsentationen på sinde.

 Huset må ifølge lokalplanen ikke være højere end 10,5 meter over eksisterende terræn, dog undtaget de 3 trappetårne, som må være 11,5 meter høje.
 

De 4 øvrige forslag

Hoffmann A/S, H+ARKITEKTER, Sweco A/S
”Betonkonstruktionen er beklædt med en slags ”overfrakke” af perforerede ir-grønne aluminiumsplader, som er ”vævet” omkring hele huset. Herved fremstår huset, som et fletværk, med reference til traditionelle vævede hegn. Det vævede facadeudtryk bevirker at husets store volumen brydes ned i en mere menneskelig skala. Dybdevirkningen i den 3-dimensionelle facade giver p-huset et levende udtryk med lys og skygger der forandrer sig i løbet af dagen.”

Aarsleff A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Midtconsult rådgivende ingeniører
”Projektets overordnede vision er at skabe et nyt indbydende parkeringshus på Sortebrødre Plads, der rejser sig med begrønnede vægge. P-huset er et enkelt, effektivt og overskueligt parkeringsanlæg med imødekommende og levende facader, der signalerer åbenhed for både brugere af p-huset og byen omkring.”

NCC A/S, Mangor og Nagel A/S, NCC Engeneering A/S
”P-huset er kendetegnet ved lys; den lette stålkonstruktion og de lyse lofter, kombineret med den generøse loftshøjde skaber lyse og venlige rum. De forskudte plan skaber kontakt mellem bygningens niveauer. I kælderen trænger lyset ned langs spunsvæggen, hvor grønne planter skaber et venligt miljø for både bilister og gående i kælderniveau. P-huset har så få lukkede flader som muligt, hvilket skaber et trygt, åbent og overskueligt hus fra kælder til tagetage.”

CG Jensen A/S, RAVN Arkitektur A/S, ISC Ingeniører A/S
”Projektets overordnede arkitektoniske mål er at indskrive parkeringshuset i den urbane kontekst og samtidigt introducere et nyt grønt element i form af en foranderlig levende facade. Projektets ambition er at bidrage positivt i transformationen af Algades bagside til en ny og inspirerende forside.”

________________________________

Det samlede udviklingsprogram

Nye bygninger og en ny opholdsplads skal være med til at forskønne området og give rum til butikker, cafeer, kulturtilbud, arbejdspladser og boliger - og bilerne skal samles i et parkeringshus. Sådan lyder det i det samlede udviklingsprogram, som kommunen har lavet for området. Programmet fastlægger de vigtigste principper for, hvordan området skal anvendes, samt hvor og hvor meget der må bygges.

De næste skridt

Som næste skridt skal de kommunale arealer sættes til salg. Når der er lavet et forslag til nybyggeriet på resten af pladsen, vil kommunen udarbejde en lokalplan, som vil blive sendt i høring.

Publikationer

Kontakt

Birgitte Løkke
Rådhusbuen 1 - gl. bygning, 2. sal lokale 326
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

04.05.2017