You are here

Skoleindskrivning

Dit barn skal undervises fra det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Her kan du indskrive dit barn i folkeskole eller privatskole.

Du har pligt til at lade dit barn undervise fra det fylder 6 år. Du vælger selv, om du indskriver dit barn i en folkeskole, i en privatskole eller om du sørger for hjemmeundervisning. I den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning) vælger du skole for dit barn, uanset om du ønsker at skrive dit barn op til folkeskole, privatskole eller vil søge om udsat skolestart. Ønsker du, at dit barn undervises hjemme, skal du kontakte Skole og Klub, tlf. 46 31 30 00.

Alle kommunens folkeskoler inviterer forældrene til de nye 0. klasse elever til en informationsaften. Find din lokale skoles møde nedenfor under menupunktet Informationsaften på skolen.

Når du indskriver dit barn i en folkeskole i Roskilde Kommune, kan du samtidig skrive barnet op til skolefritidsordning (SFO).

I uge 41, året før dit barn fylder 6 år, får du et brev i din digitale postkasse med information om skoleindskrivningen.

Du skriver dit barn op i den digitale skoleindskrivning, når den er åben.

Når du har skrevet dit barn op, får du en kvittering med det samme. Har du valgt en skole i en anden kommune eller en privatskole, skal du være opmærksom på, at du også skal kontakte den ønskede skole for at høre om deres procedure for optagelse.

Har du valgt en af kommunens folkeskoler, får du et brev om, hvor dit barn er optaget, i februar i det kalenderår dit barn skal starte i skole.

Læs mere om reglerne for det frie skolevalg og under punkt 6.1 Indskrivning og valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Se også mere om skoledistrikter og optagelse nedenfor.

Nyttig viden

 • Skoler og skoledistrikter

  Kommunen er opdelt i 18 skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt hører en folkeskole og en SFO. Du kan altid få dit barn optaget på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor. I forbindelse med planlægningen af det enkelte skoleår kan det dog være nødvendigt at foretage mindre justeringer i skoledistrikterne.

  Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, skal du søge om det i den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning). For at dit ønske kan opfyldes, skal der være plads på den ønskede skole og i skolefritidsordningen (SFO). I Roskilde Kommune er det Byrådet, der beslutter, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på en skole til skolestart hvert år. Alle børn i skoledistriktet er garanteret en plads på distriktsskolen. Herudover tages der først og fremmest hensyn til, om barnet har søskende på skolen.

  Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole, skal der være plads til dit barn i klassen, hvor der højst må være 24 elever. Læs mere om reglerne for et frie skolevalg under punkt 6.1 Indskrivning og valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

  Se oversigten over skoledistrikterne nedenfor og læs mere om folkeskolerne på deres hjemmesider.

  På kortet nedenfor kan du søge på din adresse og se, hvilke skoler der ligger tæt på dig, og du kan søge på skolens navn. 

 • Informationsaften på skolen

  Hver skole holder en informationsaften i efteråret. Datoerne annonceres i avisen og kan også ses her på hjemmesiden, når de er lagt fast. Informationsaftenen er kun for forældre, og den er din mulighed for at høre, hvad din lokale folkeskole og SFO kan tilbyde dig og dit barn.

  Du vil bl.a. høre om skolens værdigrundlag og fokusområder, rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, hvordan skolen arbejder med variation og bevægelse i skoledagen, om Åben Skole og om skolens madkultur.

  De fleste skoler tilbyder en rundvisning i indskolingen og SFO. 

 • Det frie skolevalg (frit skolevalg)

  Der er frit skolevalg i Danmark inden for og over kommunegrænser, hvis der er plads på den ønskede skole. 

  Alle elever har krav på at blive optaget på den skole i det skoledistrikt, hvor de har bopæl. Hvis du ønsker en anden skole i Roskilde Kommune, jf. det frie skolevalg, er det en forudsætning for optagelse, at der er plads i de klasser, der oprettes på den ønskede skole. Det er Byrådet, der i januar måned før skolestart afgør, hvor mange klasser, der skal oprettes på en skole.

  Skolelederen skal afvise ansøgning om optagelse af en elev, der bor i et andet skoledistrikt eller i en anden kommune, hvis der gennemsnitlig er 24 eller flere elever på årgangen.

  Hvis der er flere ansøgninger om optagelse, end der er ledige pladser, sker optagelsen i følgende prioriterede rækkefølge:

  • Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  • Kommunens børn optages før børn fra andre kommuner.
  • Børn, der bor tættere på, går forud for børn, der bor længere væk.
  • Fører de nævnte objektive hensyn ikke til en prioritetsorden, trækkes der lod.

  Familier, hvis børn optages på en anden skole end distriktsskolen, har ikke krav på at kunne få søskende optaget på samme skole. Kommunen yder ikke gratis transport, hvis forældrene vælger en anden skole end distriktsskolen.

  Læs mere om reglerne for det frie skolevalg under punkt 6.1. Indskrivning og  valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

 • Overgang fra dagtilbud til skole og SFO

  Dit barns oplevelse af tryghed og passende nye udfordringer er vigtig for, at dit barn får en god overgang mellem dagtilbud, skole og SFO.

  Alle dagtilbud arbejder med at gøre børnene skoleparate, og alle skoler arbejder med at være børneparate og dermed klar til at modtage, støtte og udfordre hvert eneste barn, uanset hvad barnet kan.

  Vi vil skabe en sammenhængende overgang fra dagtilbud til SFO til skole, og i samarbejde med dig vil vi sørge for, at dit barn får en god og tryg overgang. De fleste dagtilbud samler de skolesøgende børn i grupper og laver forskellige aktiviteter, der styrker børnefællesskabet og inspirerer børnene til skolestart. Mange børn kommer på besøg i skole og SFO for at lære stedet lidt at kende.

  Hvis dagtilbuddet vurderer, at skolen kan have brug for at kende dit barn nærmere inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang, udarbejder dagtilbuddet en udviklingsbeskrivelse i samarbejde med dig.

 • Skolefritidsordning (SFO)

  Du indmelder dit barn i SFO samtidig med, at du skriver dit barn op til skole i den digitale skoleindskrivning (selvbetjeningsløsning). Har du valgt en skole i en anden kommune eller en privatskole, skal du være opmærksom på, at du også skal tage personlig kontakt til den ønskede skole og SFO.

  Ved alle kommunens folkeskoler bliver eleverne fra 0. klasse til og med 3. klasse tilbudt en plads i en skolefritidsordning (SFO). Der er pladsgaranti, hvilket betyder, at alle elever i 0. - 3. klasse optages. Du skal betale for at have dit barn i SFO. Betalingen opkræves en gang om måneden, undtagen juli, der er betalingsfri. Se taksterne for SFO.

  Hvis du skal have søskenderabat, får du den automatisk. Søger du om friplads, skal du udfylde et ansøgningsskema. Læs om økonomisk friplads.

  SFO er en del af skolen, og den skal både føre tilsyn med de indmeldte børn og inspirere dem til pædagogiske aktiviteter. Den har en vigtig rolle i, sammen med forældrene og skolen, at fremme børnenes udvikling ved at give dem gode rammer for at opleve, udforske og fordybe sig og ved at give dem lyst til at lære mere. Det udvikler børnenes erkendelse, fantasi og selvtillid og forbereder dem på de rettigheder og pligter, de får i et demokratisk samfund.

  Dit barn begynder i SFO den 1. maj, og åbningstiden er dagligt fra kl. 06.30 – 17.00 frem til skolestart. Derefter gælder den normale åbningstid. Læs mere om skolefritidsordning (SFO)

 • Er børnehaveklassen (0. klasse) obligatorisk?

  Ja, børnehaveklassen (0. klasse) er obligatorisk.

  Folkeskolen er en 10-årig grundskole, som består af en børnehaveklasse (0. klasse) og 1.-9. klasse.

  Der er undervisningspligt fra den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1. Den betyder, at dit barn skal deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 33.

  Dit barns dagtilbud arbejder naturligt og målrettet med at gøre dit barn parat til skolen ved 6-års alderen. Det er den alder, hvor folkeskolen er indrettet til at tage imod dit barn. De fleste børn har en udvikling, der naturligt gør, at de er parate til at begynde undervisningen. Nogle børn har dog behov for en ekstra indsats for at blive skoleparate. Det er en indsats, som dagtilbuddet sørger for.

 • Børn med behov for særlig støtte

  Hvis dit barn har særlige udfordringer, vil dagtilbuddet og skolen sammen og i samarbejde med dig sørge for, at skolen kan tage godt imod dit barn.

  Hvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har været involveret i arbejdet, kan faglige medarbejdere herfra, med dit samtykke, inddrages for at videregive viden og anbefalinger. Får dit barn udfordringer i børnehaveklassen eller SFO, kan PPR's fagmedarbejdere, der har kendskab til dit barn fra tidligere forløb, også inddrages og bidrage med viden om dit barns trivsel, læring og udvikling. Altid med forældresamtykke.

  Hvis dit barn har brug for særlig opmærksomhed og støtte i skolestarten, vil dagtilbuddet i samarbejde med dig udarbejde en udviklingsbeskrivelse til skolen. Den viden, der videregives, skal være til gavn for dit barn. Udviklingsbeskrivelsen skal give skolen et nærmere kendskab til barnet inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang til skolen.

  Hvis du har spørgsmål omkring dit barns overgang, er du velkommen til at kontakte dit barns dagtilbud herom.

 • Fremrykket skolestart (tidlig start i skole)

  Der er mulighed for, at dit barn kan begynde i 0. klasse et år tidligere (fremrykket skolestart), jf. folkeskolelovens § 37. Det vil sige i det kalenderår, hvor dit barn bliver fem år. Det kræver dog, at dit barn fylder fem år inden den 1. oktober, og at dit barn tillige kan følge undervisningen i 0. klasse. 

  Beslutningen om tidlig skolestart bliver truffet af skolelederen på dit barns distriktsskole - uanset valg af skole. Ønsket om fremrykket skolestart betragtes som en ansøgning.

  Skolelederen skal indhente en udviklingsbeskrivelse fra dit barns dagtilbud og ud fra den vurdere, om dit barn vil være i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen. Ved vurderingen vil det også indgå, om det kan antages, at dit barn vil kunne følge med op i 1. klasse. Som forældre har du krav på en individuel vurdering af dit barn. Beslutningen skal foreligge skriftligt. 

  Ønsker du tidlig start for dit barn, skal du henvende dig til dit barns distriktsskole. Skolen vil åbne for den digitale skoleindskrivning, således du får adgang til søge om optagelse på den ønskede skole.

  Afgørelse fra skolelederen på distriktsskolen om tidlig skolestart skal foreligge senest i uge 50. Først herefter indgår dit barn i den ordinære skoleindskrivning på lige fod med undervisningspligtige børn.

 • Udsat skolestart (sen start i skole)

  I særlige tilfælde kan dit barns skolestart udsættes med 1 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 2. Det kan enten ske, fordi du har et ønske om det - eller fordi kommunen vurderer, at det er bedst for dit barn at vente, hvilket dog kræver forældrenes samtykke. Udsættelsen skal være begrundet i dit barns udvikling. Det er ikke en begrundelse i sig selv, hvornår på året barnet er født.

  I den digitale skoleindskrivning er det ikke muligt at komme med en længere beskrivelse af et ønske om udsat skolestart. Hvis du har yderligere oplysninger, som ikke fremgår af dagtilbuddets udviklingsbeskrivelse og handleplan, er du velkommen til at indsende det til Skole og børn.

  Det er et tværfagligt udvalg i forvaltningen, som består af en pædagogisk konsulent, en chefpsykolog og to konsulenter fra PPR, der på byrådets vegne afgør, om undervisningspligten for et barn udsættes.

  Efter du har søgt om udsat skolestart, vil det tværfaglige udvalg bede dit barns dagtilbud om at indsende en udviklingsbeskrivelse og en handleplan for, hvordan de arbejder med at gøre dit barn skoleparat. Om dit barn får udsat sin skolestart beror på en individuel vurdering på baggrund af dine oplysninger og dagtilbuddets indsendte udviklingsbeskrivelse og handleplan.

  Du vil modtage et svar inden begyndelsen af uge 50, hvis du har ansøgt via den digitale skoleindskrivning. Ellers er sagsbehandlingstiden tre uger fra din ansøgning er modtaget.

  Hvis en ansøgning om udsat skolestart bliver imødekommet, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Det er altid en forudsætning for at imødekomme din ansøgning, at dit barn går i dagtilbud. Dagtilbuddet vil tillige modtage afgørelsen og blive bedt om at arbejde målrettet videre med de tiltag, dagtilbud og forældre har aftalt ud fra handleplanen.

  Hvis det tværfaglige udvalg vurderer, at der ikke er fagligt grundlag for udsat skolestart, drøftes det med dig, før udvalget sender et skriftligt afslag.

  • Ønsker du at søge om udsat skolestart for dit barn, skal det ske via den digitale skoleindskrivning her på siden i indskrivningsperioden.
  • Ønsker du at søge om udsat skolestart efter den digitale skoleindskrivning er lukket, skal du henvende dig til Skole og børn.
 • Hvornår får jeg at vide, om skoleønsket bliver opfyldt?

  Har du valgt en folkeskole i Roskilde Kommune, vil du i februar i det kalenderår, hvor dit barn skal begynde i skole, modtage et brev fra den folkeskole, hvor dit barn er optaget. Brevet indeholder oplysninger om åbent hus arrangement, skolestart med mere.

  Har du søgt om optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, og har du ikke fået dette ønske opfyldt (hverken 1. eller 2. prioritet), modtager du dog først et afslagsbrev fra den/de ønskede skoler. Dit barn er altid garanteret en plads på distriktsskolen.

  Dit barn starter automatisk i SFO den første hverdag efter 1. maj.

 • Transport til og fra skole

  Vælger du selv en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune til dit barn, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

  Går dit barn på sin distriktsskole, eller er dit barn visiteret til at gå på en anden skole end distriktsskolen, har kommunen pligt til at sørge for befordring til elever på skoledage, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1, på baggrund af:

  Afstand mellem skole og hjem

  • Elever i 0. - 3. klasse, der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4. - 6. klasse, der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7. - 9. klasse, der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km til skole.

  Farlig skolevej

  Ved bedømmelsen af om en skolevej er farlig, foretages en samlet vurdering af især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafiktætheden, trafikkens sammensætning og uheldstal i forhold til børnenes alder. Kommunen er især opmærksom på, om barnet skal færdes langs en vej eller om det skal krydse en vej på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

  Farlig skolevej (vinterhalvåret fra uge 43 til og med den 31. marts)

  Om vinteren bliver vejr, mørke og snerydning yderligere faremomenter i forhold til at bedømme oversigtsforholdene. I vinterhalvåret er alle elever, der skal færdes på landeveje for at komme i skole, derfor omfattet af begrebet farlig skolevej.

  Derudover tages der hensyn til elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunens aldersoversigt over, hvornår børn kan håndtere forskellige trafiksituationer, kategoriseres efter klassetrin. Det vil sige, at spørgsmålet om farlig skolevej vurderes igen, når eleven bliver ældre.

  Som udgangspunkt vurderes en skolevej ikke som farlig for elever i 7. klasse og op efter. Det kræver dog, at elever fra 7. klasse og op efter har fået tilstrækkelig trafiktræning, og at de er modne nok til at færdes i trafikken, inden de kan regnes som trafiksikre. Det beror på en individuel vurdering.

  Du kan få råd og vejledning om børns færden i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

  Du skal kontakte dit barns skole, hvis du har krav på transport.

 • Modersmålsundervisning og dansk som andetsprog

  Taler I dansk og et andet sprog end dansk i hjemmet, skal det andet sprog registreres ved indskrivningen.

  Roskilde Kommune tilbyder modersmålsundervisning, hvis der er 12 elever med samme modersmål, og der er en lærer, som er egnet til at undervise i det. Undervisningen foregår efter skoletid.

  Tosprogede børn med behov for sprogstøtte kan tilbydes undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen kan enten være tilrettelagt i den almindelige undervisning eller være ekstratimer  uden for den normale skoletid.

  Læs mere under Undervisning og lektiehjælp

 • Fototilladelse

  Fra skoleåret 2019/2020 bliver alle fototilladelser håndteret i Aula, der er en ny kommunikationsplatform, som implementeres i august 2019 som erstatning for Skoleintra. Som forælder skal du blandt andet give tilladelse til, at skolen må bruge portrætfoto af dit barn. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til skolens kontor.

  Ønsker skolen at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af elever på skolens hjemmeside, i pressen eller via sociale medier, må det kun ske, hvis du har givet tilladelse til det (samtykke), hvilket også håndteres i Aula fra skoleåret 2019/2020.

  Som udgangspunkt må situationsbilleder som for eksempel legende børn i en skolegård offentliggøres uden tilladelse fra forældrene (samtykke). I forbindelse med elevernes forskellige arbejder på skolen, bruger skolen ofte den type billeder for at illustrere et arbejde eller en situation. Skolen ønsker på den måde at delagtiggøre så mange forældre som muligt i skolens dagligdag. Det er vigtigt at understrege, at der naturligvis ikke præsenteres billeder, der bryder almindelig etik.

  Der findes en række regler for offentliggørelse af billeder af både børn og ansatte på hjemmesider - dem kan du læse på Datatilsynets hjemmeside.

 • Transporttilladelse

  Tilladelse (samtykke) til, at skolen må transportere dit barn med bus eller bil, håndteres fra skoleåret 2019/2020 i Aula.

  Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

 • Sprogvurdering i 0. klasse

  Det er obligatorisk i hele landet at sprogvurdere alle børn i begyndelsen af børnehaveklassen. Derfor vil børnehaveklasselederen gennemføre en sprogtest af dit barn. Testen betyder, at lærere og pædagoger fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige evner og forudsætninger og tilpasse undervisningen.

  Du vil høre nærmere om sprogvurderingen, når dit barn er begyndt i 0. klasse, og du vil blive orienteret, når sprogvurderingen finder sted. Sprogvurderingen skal være gennemført inden efterårsferien i Roskilde Kommune.

  Har dagtilbuddet gennemført en særlig sprogindsats for dit barn, vil du blive bedt om at give dagtilbuddet dit samtykke til, at det bliver noteret på dit barn. Med din tilladelse vil denne information fremgå, når børnehaveklaselederen skal arbejde med dit barns sproglige og kommunikative udvikling.

 • Sundhedsplejen

  Ved skolestart undersøger sundhedsplejersken dit barns sundhed og trivsel og motoriske udvikling, og hun taler med dig om barnets opvækst. 

  Alle børn tilbydes en sundhedssamtale og undersøgelse i 0., 1., 4., 7., 8. og 9. klasse. Ved undersøgelsen følges barnets højde, vægt, syn, hørelse og farvesans.

  Der er sundhedspædagogiske aktiviteter i 2., 3., 5. og 8. klasse. Sundhedsplejersken har yderligere kontakt med børn, der har særlige behov

  Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen om dit barns trivsel og sundhed.

  Læs mere om Sundhedsplejen.

 • Børnetandplejen i skoleårene

  Alle børn bliver automatisk tilmeldt tandplejen ved fødslen, eller når de flytter til kommunen. Forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger er gratis for børn og unge mellem 0 og 18 år. Dit barn indkaldes efter behov, indtil det fylder 18 år. Der er normalt 15 måneder mellem undersøgelserne.

  Vælger du en privat praktiserende tandlæge til tandbehandling, skal du selv betale hele udgiften.

  Læs mere om Tandplejen.

  Du er også velkommen til at ringe til Tandplejens Administration på telefon 46 31 71 00, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Skole og Klubber
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

05.07.2019