You are here

Skoleskift

Skal dit barn skifte skole inden for kommunens grænser eller er I flyttet til kommunen? Få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Bor du i Roskilde Kommune og ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker at dit barn skal gå.

Flytter du til en ny adresse i Roskilde Kommune, kan dit barn blive på den skole, det allerede er indskrevet på. Ønsker du i stedet, at dit barn skal gå på den nye distriktsskole, er dit barn garanteret en plads på den nye skole i forbindelse med flytningen.

Flytter du til en ny adresse uden for Roskilde Kommune, kan dit barn også fortsætte på den skole, det allerede er indskrevet på. Hvis dit barn skifter skole, skal du huske at meddele det til den gamle skole.

Der er frit skolevalg, men for at dit barn kan skifte til en anden skole end distriktsskolen, skal der være plads på den ønskede skole.

Du skal også være opmærksom på, at kommunen ikke yder transport til og fra skole til dit barn, når det ikke er distriktsskolen og inden for de gældende regler om befordring af elever.

Jeg er tilflytter

Flytter du til Roskilde Kommune, og ønsker du, at dit barn skal gå i en folkeskole i Roskilde Kommune, kan du læse mere om de enkelte skoler på skolernes hjemmesider. Dit barn er garanteret en plads på skolen i det skoledistrikt, I flytter til. Hvis I vælger ikke at benytte denne mulighed i forbindelse med flytningen, så skal I være opmærksomme på, at I ikke senere er garanteret en plads på distriktsskolen. 

Du skal kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Du skal være opmærksom på, at skolerne som udgangspunkt holder lukket i skolernes ferier. Ønsker du at indskrive dit barn i sommerferien, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på. Skriv gerne en mail til skolen om, at du som tilflytter ønsker at blive kontaktet. Du vil så blive kontaktet af skolen inden skolestart. 

Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden folkeskole i Roskilde Kommune end distriktsskolen, afhænger det af, om der er plads på den pågældende skole. Du kan på skolernes hjemmeside se elevtallet på et ønsket klassetrin. En elev kan efter reglerne om frit skolevalg blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er mindre end 24 elever i  gennemsnit på det pågældende klassetrin (Se Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune).

Bliver undervisningspligten opfyldt på anden måde end en folkeskole i Roskilde Kommune (folkeskole uden for kommunen, privatskole eller hjemmeundervisning), skal du som tilflytter meddele dette til kommunen.

Roskilde Kommunes skoler

I Roskilde Kommune er der 18 folkeskoler og 18 skoledistrikter.

Læs mere om folkeskolerne på deres hjemmesider og se en liste over de frie grundskoler.

Spørgsmål og svar

 • Hvor ligger skolerne, og i hvilket skoledistrikt?

  Kommunen er opdelt i 18 skoledistrikter efter antallet af skoler. Til hver skole er der en SFO. Du kan altid få dit barn optaget på en skole i det skoledistrikt, du bor.

  Du kan se, hvilket skoledistrikt din gade hører til, i vejregisteret eller se på kortet med skoledistrikterne.

  I forbindelse med planlægningen af det enkelte skoleår kan det være nødvendigt at foretage mindre justeringer i skoledistrikterne.

  På kortet neden for kan du søge på dit vejnavn, og dermed se hvilke skoler, der ligger tæt på dig. Du kan også søge på skolens navn.

 • Hvad hvis jeg har et barn med handicap?

  Børn og unge med handicap, langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Som forældre har I mulighed for at få rådgivning samt praktisk og økonomisk støtte fra kommunen.

  Læs mere om børn med handicap.

 • Hvordan hjemmeunderviser jeg?

  Vil du som forælder selv sørge for undervisningen af dit barn, skal du sende følgende oplysninger via kommunens sikker postkasse (e-mail)

  • Hvilke børn der deltager i hjemmeundervisningen
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der underviser børnene

  I emnefeltet skal du skrive "Vedr. hjemmeundervisning att. Marianne Buhl Hornskov".

  Skole og Klub skal have e-mailen med oplysningerne, inden hjemmeundervisningen er begyndt.

  Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte Skole og Klubber.

  Tilsyn

  Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører kommunen tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

  Kommunen kan hvert år afholde prøver i Dansk, Matematik og Engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 • Kan mit barn få transport til skole?

  Kommunens befordringsforpligtelse gælder for:

  • Elever, der går på distriktsskolen,
  • Elever, der af kommunen er henvist til en anden skole end distriktsskolen, fx specialundervisning eller en modtageklasse med dansk som andet sprog.

  Er dit barn berettiget til befordring, skal du kontakte dit barns skole for at aftale nærmere. Kommunen har pligt til at sørge for befordring til elever på skoledage, jf. folkeskolelovens §26, stk. 1 på baggrund af:

  Afstand mellem skole og hjem

  • Elever i 0. - 3. klasse, der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4. - 6. klasse, der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7. - 9. klasse, der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km til skole.

  Farlig skolevej

  Når en skolevej skal vurderes i forhold til om den kan være farlig for børnene, er det især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafiktætheden, trafikkens sammensætning og uheldstal i forhold til børnenes alder, vi ser på. Vi er især opmærksomme på, om barnet skal færdes langs en vej eller om det skal krydse en vej på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

  Farlig skolevej (vinterhalvåret fra uge 43 til og med den 31. marts)

  Om vinteren bliver vejr, mørke og snerydning ekstra faremomenter i forhold til oversigtsforholdene. I vinterhalvåret er alle elever, der skal færdes på landeveje for at komme i skole, derfor omfattet af begrebet farlig skolevej.

  Derudover tages der hensyn til elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunens aldersoversigt over, hvornår børn kan håndtere forskellige trafiksituationer, kategoriseres efter klassetrin. Det vil sige, at spørgsmålet om en skolevej er farlig vurderes igen, når eleven bliver ældre.

  Som udgangspunkt vurderes en skolevej ikke som farlig for elever i 7. klasse og op efter, når de har fået tilstrækkelig trafiktræning, og at når de er modne nok til at færdes i trafikken. Det beror på en individuel vurdering.

  Du kan få råd og vejledning om børns færden i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside.

  Du skal kontakte dit barns skole, hvis du har krav på transport.

  Læs mere på Rådet for Sikker Trafik.

  Sygdom og handicap

  Hvis en elev på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den almindelige undervisning, hvis eleven køres til og fra skole, har kommunen pligt til at sørge for transporten, jf. folkeskolelovens §26, stk. 2. Her gælder de før nævnte krav om afstand mellem hjem og skole og farlig skolevej ikke.

  Er der tvivl om en elev på grund af sygdom eller lignende selv kan komme til og fra skole, kan kommunen forlange en lægeerklæring.

  Hvis eleven er optaget på en anden skole efter reglerne om frit skolevalg, skelner man mellem, om eleven er optaget før eller efter den 1. august 2012.

  Er eleven optaget i en skole før den 1. august 2012, har kommunen pligt til at sørge for transport mellem hjem og skole (også til en anden skole, som er valgt efter reglerne om frit skolevalg), medmindre eleven herefter har skiftet skole som led i det frie skolevalg.

  Hvis eleven optages i eller skifter skole efter den 1. august 2012, gælder de nye regler. De betyder, at syge og invaliderede elever, som er optaget i en anden skole som led i det frie skolevalg (pr. 1. august 2012 og frem), ikke har krav på at blive transporteret efter folkeskolelovens §26, stk. 2. I de tilfælde skal kommunen i stedet betale hvad der svarer til udgifterne til den transport, som den skulle sørge for, hvis eleven gik på distriktsskolen eller benyttede sig af et tilbud, som han eller hun var visiteret til.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

22.11.2019