You are here

Skriv dit barn op til skole

Du skal skrive dit barn op til skole her på siden, hvis dit barn fylder 6 år i 2021.

Fra det år dit barn fylder 6 år, skal dit barn modtage undervisning. Du kan vælge mellem:

 • Folkeskole
 • Privatskole
 • Hjemmeundervisning

Sådan skriver du dit barn op

Ønsker du at skrive dit barn op til folkeskole eller privatskole, skal du bruge den digitale selvbetjening, som du finder her på siden i den periode, hvor den er åben. Ønsker du, at dit barn undervises hjemme, skal du kontakte Skole og Klub.

Du skal også bruge den digitale selvbetjening, hvis du ønsker at dit barn skal have udsat sin start i skolen.

Når du skriver dit barn op til en folkeskole i Roskilde Kommune, skal du samtidig tage stilling til, om dit barn skal skrives op til en skolefritidsordning (SFO).

Hvad sker hvornår?

Information med Digital Post. Du modtager et brev i din digitale postkasse med information om skoleindskrivning i uge 41.

Opskrivning. Du kan skrive dit barn op til skole i den digitale selvbetjeningsløsning fra mandag den 26. oktober til søndag den 15. november 2020. Når du har skrevet dit barn op, får du en kvittering med det samme.

Kontakt evt. skole og SFO. Har du valgt en privatskole eller en skole i en anden kommune, skal du også kontakte den ønskede skole og SFO for at høre om deres procedure for optagelse.

Svar. Hvis du har valgt en af kommunens folkeskoler, vil du i løbet af februar 2021 få besked om, hvor dit barn er optaget. Har du søgt om optagelse på en eller flere skoler end distriktsskolen, og har du ikke fået dette ønske opfyldt, modtager du først et afslagsbrev fra den/de ønskede skoler. Dit barn er i så fald garanteret en plads på distriktsskolen.

Nyttig viden

 • Skoler og skoledistrikter

  Kommunen er opdelt i 16 skoledistrikter. Til hvert skoledistrikt hører en folkeskole og en SFO. Dit barn er garanteret optagelse på skolen i det skoledistrikt, hvor I bor ved opskrivning til skole.

  I forbindelse med planlægningen af det enkelte skoleår kan det forekomme, at kommunen foretager mindre justeringer i skoledistrikterne. Der tages dog hensyn til, om dit barn har søskende på skolen.

  Se kort over skoledistrikterne

  Læs mere om Folkeskolerne på deres hjemmesider

  Skole uden for skoledistriktet

  Ønsker du, at dit barn skal gå på en anden folkeskole end distriktsskolen, skal du søge om det, når du skriver dit barn op til skole i den digitale selvbetjeningsløsning. For at dit ønske kan opfyldes, skal der være plads på den ønskede folkeskole og i skolefritidsordningen (SFO). 

  Der skal være plads til dit barn i klassen, hvor der højst må være 24 elever. 

  Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden folkeskole, skal der være plads til dit barn i klassen, hvor der højst må være 24 elever. Læs mere om reglerne for et frie skolevalg under punkt 6.1 Indskrivning og valg af skole i Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

  Frit skolevalg

  Der er frit skolevalg i Danmark inden for og over kommunegrænser, hvis der er plads på den ønskede skole.

  Alle elever har i forbindelse med skoleindskrivningen krav på at blive optaget på distriktsskolen i det distrikt, hvor de bor. Hvis du ønsker en anden skole i Roskilde Kommune, er det en forudsætning for optagelse, at der er plads i de klasser, der oprettes på den ønskede skole. Bemærk,at hvis dit barn optages på en skole efter frit skolevalg er dit barn ikke længere garanteret en plads på sin distriktsskole, hvis I senere ønsker at skifte skole.

  Læs mere om reglerne for frit skolevalg i styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

 • Informationsaften på skolen

  Hver skole holder en informationsaften i efteråret. Datoerne annonceres i avisen og kan også ses her på hjemmesiden.

  Møderne er for forældre og er en mulighed for at høre, hvad den lokale folkeskole og SFO kan tilbyde.

  Se oversigten over skolernes informationsaftener i efteråret 2020.

  Du kan tilmelde dig informationsaftenen på den ønskede skole via e-mailadressen i oversigten.

  På møderne fortæller skolerne bl.a. om deres værdigrundlag og  fokusområder, rammer for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, hvordan de arbejder med variation og bevægelse i skoledagen, om Åben Skole og om madkulturen.

  De fleste skoler tilbyder en rundvisning i indskolingen og SFO.

 • Frit skolevalg

  Der er frit skolevalg i Danmark inden for og over kommunegrænser, hvis der er plads på den ønskede skole.

  Alle elever har i forbindelse med skoleindskrivningen krav på at blive optaget på distriktsskolen i det distrikt, hvor de bor. Hvis du ønsker en anden skole i Roskilde Kommune, er det en forudsætning for optagelse, at der er plads i de klasser, der oprettes på den ønskede skole.

  Læs mere om reglerne for frit skolevalg i bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

 • Overgang fra dagtilbud til skole og SFO

  Alle dagtilbud arbejder med at gøre børnene skoleparate, og alle skoler arbejder med at være børneparate og dermed klar til at modtage, støtte og udfordre hvert eneste barn, uanset hvad barnet kan.

  De fleste dagtilbud samler de skolesøgende børn i grupper og laver forskellige aktiviteter, der styrker børnefællesskabet og inspirerer børnene til skolestart. Mange børn kommer på besøg i skole og SFO for at lære stedet lidt at kende.

  Hvis dagtilbuddet vurderer, at skolen kan have brug for at kende dit barn nærmere inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang, udarbejder dagtilbuddet en udviklingsbeskrivelse i samarbejde med dig.

  Børnene starter i SFO 1. maj i det år, hvor de starter i skole.

 • Indskrivning til SFO

  Indskrivning til folkeskolens SFO sker særskilt via den Digitale Pladsanvisning i februar måned. Du får et tilbud i e-boks i forlængelse af optagelsesbrevet til skolen, som du skal acceptere eller afvise via den Digitale Pladsanvisning.

  Dit barn er garanteret en plads i SFO'en på den folkeskole, barnet optages på.

  Du skal betale for at have dit barn i SFO. Du kan se taksterne for en plads i SFO her. Hvis du skal have søskenderabat, får du den automatisk. 

  Du kan søge om økonomisk friplads eller socialpædagogisk friplads i SFO. Læs mere om betingelserne for økonomisk friplads eller socialpædagogisk friplads og søg digitalt her.

  Læs mere om SFO.

 • Er børnehaveklassen (0. klasse) obligatorisk?

  Ja, børnehaveklassen (0. klasse) er obligatorisk.

  Folkeskolen er en 10-årig grundskole, som består af en børnehaveklasse (0. klasse) og 1.-9. klasse.

  Der er undervisningspligt fra den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn bliver 6 år, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1. Den betyder, at dit barn skal deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 33.

  Dit barns dagtilbud arbejder naturligt og målrettet med at gøre dit barn parat til skolen ved 6-års alderen. Det er den alder, hvor folkeskolen er indrettet til at tage imod dit barn. De fleste børn har en udvikling, der naturligt gør, at de er parate til at begynde undervisningen. Nogle børn har dog behov for en ekstra indsats for at blive skoleparate. Det er en indsats, som dagtilbuddet sørger for.

 • Behov for særlig støtte

  Hvis dit barn har særlige udfordringer, vil dagtilbuddet og skolen i samarbejde med dig sørge for, at skolen kan tage godt imod dit barn.

  Både før start og undervejs kan vi få viden og anbefalinger fra faglige medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvis de har været involveret. De kan bidrage med viden om dit barns trivsel, læring og udvikling. Det kræver, at du som forælder giver os samtykke.

  Hvis dit barn har brug for særlig opmærksomhed og støtte i skolestarten, vil dagtilbuddet i samarbejde med dig udarbejde en udviklingsbeskrivelse til skolen. En udviklingsbeskrivelse giver skolen et nærmere kendskab til barnet inden skolestarten for at tilrettelægge en god overgang til skolen. Den viden, der videregives, skal være til gavn for dit barn.

 • Tidlig start i skole

  Det er muligt for dit barn at begynde i 0. klasse et år tidligere. Det hedder fremrykket skolestart.

  Det betyder, at dit barn starter i skole i det kalenderår, hvor dit barn bliver fem år. Det kræver dog, at dit barn fylder fem år inden den 1. oktober, og at dit barn kan følge undervisningen i 0. klasse. 

  Hvordan gør jeg?

  Hvis du ønsker, at dit barn skal starte tidligere i skole, betragter vi det som en ansøgning. Du skal henvende dig til dit barns distriktsskole, som vil åbne for den digitale skoleindskrivning. Herefter kan du søge om optagelse på den ønskede skole ved at bruge den digitale selvbetjeningsløsning her på siden.

  Skolelederen på dit barns distriktsskole beslutter, om dit barn må starte tidligt i skole, også selvom du har valgt en anden skole end distriktsskolen.

  Skolelederen skal indhente en udviklingsbeskrivelse fra dit barns dagtilbud og ud fra den vurdere, om dit barn vil være i stand til at følge undervisningen i 0. klasse. Ved vurderingen vil det også indgå, om det kan antages, at dit barn vil kunne følge med op i 1. klasse. Som forældre har du krav på en individuel vurdering af dit barn. Beslutningen skal foreligge skriftligt. 

  Du får afgørelsen fra skolelederen på distriktsskolen senest i uge 50. Først herefter indgår dit barn i den ordinære skoleindskrivning på lige fod med undervisningspligtige børn.

 • Udsættelse af skolestart

  I særlige tilfælde kan dit barns skolestart udsættes med 1 år. Hvis kommunen vurderer, at dit barns skolestart skal udsættes med 1 år, kræver det forældrenes samtykke. Udsættelsen skal begrundes i dit barns udvikling. Det er ikke en begrundelse i sig selv, hvornår på året barnet er født.

  Hvordan gør jeg?

  Ønsker du at søge om udsat skolestart for dit barn, skal du bruge den digitale skoleindskrivning her på siden, når den er åben. Ønsker du at søge om udsat skolestart efter den digitale skoleindskrivning er lukket, skal du henvende dig til Skole og Børn.

  Det er et tværfagligt udvalg i forvaltningen, som består af medarbejdere fra PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning), Dagtilbud samt Skole og Klub, der på byrådets vegne afgør, om undervisningspligten for et barn udsættes.

  Efter du har søgt om udsat skolestart, vil det tværfaglige udvalg bede dit barns dagtilbud om at indsende en udviklingsbeskrivelse om, hvordan de arbejder med at gøre dit barn klar til skole. Om dit barn får udsat sin skolestart beror på en individuel vurdering på baggrund af dine oplysninger og dagtilbuddets udviklingsbeskrivelse.

  Du vil få svar i løbet af december, hvis du har ansøgt via den digitale skoleindskrivning. Ellers er sagsbehandlingstiden tre uger fra din ansøgning er modtaget.

  Hvis en ansøgning om udsat skolestart bliver imødekommet, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Det er en forudsætning for at imødekomme din ansøgning, at dit barn går i dagtilbud. Dagtilbuddet vil også modtage afgørelsen og blive bedt om at arbejde målrettet videre med de tiltag, dagtilbud og forældre har aftalt ud fra udviklingsbeskrivelsen.

  Hvis det tværfaglige udvalg vurderer, at der ikke er fagligt grundlag for udsat skolestart, vil du modtage et skriftligt afslag. Herefter vil du og dit barns dagtilbud blive inviteret til dialog med dit barns kommende skole, så der sikres en god overlevering og en tryg overgang til skolen.

 • Hvornår får jeg at vide, om skoleønsket bliver opfyldt?

  Har du valgt en folkeskole i Roskilde Kommune, vil du i februar i det kalenderår, hvor dit barn skal begynde i skole, modtage et brev fra den folkeskole, hvor dit barn er optaget. Brevet indeholder oplysninger om åbent hus arrangement, skolestart med mere.

  Har du søgt om optagelse på en anden folkeskole end distriktsskolen, og har du ikke fået dette ønske opfyldt (hverken 1. eller 2. prioritet), modtager du dog først et afslagsbrev fra den/de ønskede skoler. Dit barn er garanteret en plads på distriktsskolen.

  Dit barn starter automatisk i SFO den første hverdag efter 1. maj.

 • Transport til og fra skole

  Vælger du selv en anden skole end distriktsskolen i bopælskommunen eller en skole i en anden kommune til dit barn, får valget den betydning, at hverken bopælskommunen eller skolekommunen er forpligtet til at yde fri befordring.

  Går dit barn på sin distriktsskole, eller er dit barn visiteret til at gå på en anden skole end distriktsskolen, har kommunen pligt til at sørge for befordring til elever på skoledage, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1, på baggrund af:

  Afstand mellem skole og hjem

  • Elever i 0. - 3. klasse, der har længere end 2,5 km til skole.
  • Elever i 4. - 6. klasse, der har længere end 6 km til skole.
  • Elever i 7. - 9. klasse, der har længere end 7 km til skole.
  • Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km til skole.

  Farlig skolevej

  Ved bedømmelsen af om en skolevej er farlig, foretages en samlet vurdering af især oversigtsforholdene og vejens udbygning, kørehastigheden, trafiktætheden, trafikkens sammensætning og uheldstal i forhold til børnenes alder. Kommunen er især opmærksom på, om barnet skal færdes langs en vej eller om barnet skal krydse en vej på steder med manglende oversigt, og om vejen indeholder skjulte faremomenter.

  Farlig skolevej (vinterhalvåret fra uge 43 til og med den 31. marts)

  Om vinteren bliver vejr, mørke og snerydning yderligere faremomenter i forhold til at bedømme oversigtsforholdene. I vinterhalvåret er alle elever, der skal færdes på landeveje for at komme i skole, derfor omfattet af begrebet farlig skolevej.

  Derudover tages der hensyn til elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunens aldersoversigt over, hvornår børn kan håndtere forskellige trafiksituationer, kategoriseres efter klassetrin. Det vil sige, at spørgsmålet om farlig skolevej vurderes igen, når eleven bliver ældre.

  Som udgangspunkt vurderes en skolevej ikke som farlig for elever i 7. klasse og op efter. Det kræver dog, at elever fra 7. klasse og op efter har fået tilstrækkelig trafiktræning, og at de er modne nok til at færdes i trafikken, inden de kan regnes som trafiksikre. Det beror på en individuel vurdering.

  Kommunen har en særlig befordringsforpligtelse for syge og invaliderede elever efter folkeskolelovens § 26 stk. 2.

  Du kan kontakte dit barns skole eller Roskilde Kommunes Kørselskontor, hvis du har yderligere spørgsmål til transport.

 • Modersmålsundervisning og dansk som andetsprog

  Taler I dansk og et andet sprog end dansk i hjemmet, skal det andet sprog registreres ved skoleindskrivningen.

  Roskilde Kommune tilbyder modersmålsundervisning, hvis der er 12 elever med samme modersmål, og der er en lærer, som er egnet til at undervise i det. Undervisningen foregår efter skoletid.

  Tosprogede børn med behov for sprogstøtte kan tilbydes undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen kan enten være tilrettelagt i den almindelige undervisning eller være ekstratimer  uden for den normale skoletid.

  Læs mere under Undervisning og lektiehjælp

 • Fototilladelse

  Fra skoleåret 2019/2020 bliver alle fototilladelser håndteret i Aula, der er en ny kommunikationsplatform, som implementeres i august 2019 som erstatning for Skoleintra. Som forælder skal du blandt andet give tilladelse til, at skolen må bruge portrætfoto af dit barn. Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til skolens kontor.

  Ønsker skolen at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af elever på skolens hjemmeside, i pressen eller via sociale medier, må det kun ske, hvis du har givet tilladelse til det (samtykke).

  Som udgangspunkt må situationsbilleder som for eksempel legende børn i en skolegård offentliggøres uden tilladelse fra forældrene (samtykke). I forbindelse med elevernes forskellige arbejder på skolen, bruger skolen ofte den type billeder for at illustrere et arbejde eller en situation. Skolen ønsker på den måde at delagtiggøre så mange forældre som muligt i skolens dagligdag. Det er vigtigt at understrege, at der naturligvis ikke præsenteres billeder, der bryder almindelig etik.

  Der findes en række regler for offentliggørelse af billeder af både børn og ansatte på hjemmesider - dem kan du læse på Datatilsynets hjemmeside.

 • Transporttilladelse

  Tilladelse (samtykke) til, at skolen må transportere dit barn med bus eller bil, håndteres fra skoleåret 2019/2020 i Aula.

  Tilladelsen er gældende, indtil du trækker den tilbage. Det kan ske ved henvendelse til skolens kontor.

 • Sprogvurdering i 0. klasse

  Det er obligatorisk i hele landet at sprogvurdere alle børn i begyndelsen af børnehaveklassen. Derfor vil børnehaveklasselederen gennemføre en sprogtest af dit barn. Testen betyder, at lærere og pædagoger fra starten kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige evner og forudsætninger og tilpasse undervisningen.

  Du vil høre nærmere om sprogvurderingen, når dit barn er begyndt i 0. klasse, og du vil blive orienteret, når sprogvurderingen finder sted. Sprogvurderingen skal være gennemført inden efterårsferien i Roskilde Kommune.

  Har dagtilbuddet gennemført en særlig sprogindsats for dit barn, vil du blive bedt om at give dagtilbuddet dit samtykke til, at det bliver noteret på dit barn. Med din tilladelse vil denne information fremgå, når børnehaveklaselederen skal arbejde med dit barns sproglige og kommunikative udvikling.

 • Sundhedsplejen

  Ved skolestart undersøger sundhedsplejersken dit barns sundhed og trivsel og motoriske udvikling, og hun taler med dig om barnets opvækst. 

  Alle børn tilbydes en sundhedssamtale og undersøgelse i 0., 1., 4., 7., 8. og 9. klasse. Ved undersøgelsen følges barnets højde, vægt, syn, hørelse og farvesans.

  Der er sundhedspædagogiske aktiviteter i 2., 3., 5. og 8. klasse. Sundhedsplejersken har yderligere kontakt med børn, der har særlige behov

  Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen om dit barns trivsel og sundhed.

  Læs mere om Sundhedsplejen.

 • Børnetandplejen i skoleårene

  Alle børn bliver automatisk tilmeldt tandplejen ved fødslen, eller når de flytter til kommunen. Forebyggelse, undersøgelse og alle nødvendige tandbehandlinger er gratis for børn og unge mellem 0 og 18 år. Dit barn indkaldes efter behov, indtil det fylder 18 år. Der er normalt 15 måneder mellem undersøgelserne.

  Vælger du en privat praktiserende tandlæge til tandbehandling, skal du selv betale hele udgiften.

  Læs mere om Tandplejen.

  Du er også velkommen til at ringe til Tandplejens Administration på telefon 46 31 71 00, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

06.01.2021