You are here

Hjælpemidler

Alt om hjælpemidler, boligændringer og forbrugsgoder.

Du kan få støtte til hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, og vi vurderer, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i din dagligdag eller en forudsætning for, at du kan udføre dit erhverv. 

Læs mere om hjælpemidler, boligændringer og forbrugsgoder på Hjælpemiddelafsnittets hjemmeside.

Find telefonnummer på den terapeut, der er tilknyttet det område du bor.

Har du brug for syns- , hørehjælpemidler eller informations- eller kommunikationsteknologiske hjælpemidler, skal du henvende dig til Specialcenter Roskilde Kommunikation.

Få mere information om

 • Hjælp i KVIK-service

  Du er velkommen til at møde op i KVIK-service uden aftale.

  Er du berettiget, kan du eksempelvis få udleveret en albuestok, rollator, badetaburet, toiletstol eller en standard transportkørestol. Du bliver instrueret i brugen af hjælpemidlet.

  Du kan ringe på telefon 46 31 54 73 i åbningstiden.

  Kvikservice - se åbningstider
  Gl. Darupvej 3A
  4000 Roskilde

 • Tekniske hjælpemidler

  Tekniske hjælpemidler kan være hjælpemidler inden for følgende områder:

  • Hjælpemidler til personlig pleje (toiletforhøjer, badebænk mv.)
  • Hjælpemidler til mobilitet (stok, rollator, kørestol mv.)
  • Hjælpemidler til husholdningen (special arbejdsstol, særligt bestik mv.)
  • Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen (løs rampe mv.)

  De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån og hjælpemidlerne genbruges.

 • Personlige hjælpemidler

  Personlige hjælpemidler kan fx være diabetes-materialer, inkontinens (katetre, bleer) eller kompressionsstrømper. Du kan søge om personlige hjælpemidler hos:

  Hjælpemiddelafsnittet
  Gammel Darupvej 3A
  4000 Roskilde

  Når du søger om et personligt hjælpemidler, har vi brug for en lægeerklæring.

  Sagsbehandlingsfristen for din ansøgning er ved førstegangsansøgninger seks uger, og ved øvrige to uger.

 • Høreproblemer og høreapparater

  Høreapparater

  Behandling, bevilling og tilskud til høreapparater er pr. 1. januar 2013 overgået til Region Sjælland.

  Det vil sige, at det er Region Sjælland, der bevilliger og tager sig af høreapparatbehandling. Pensionister med helbredstillæg kan få yderligere tilskud ved henvendelse til borgerservice.

  Lovgivningen fastsætter en række forhold, der skal være opfyldt, for at du kan få bevilget et høreapparat, både når det drejer sig om førstegangsudlevering, og når det drejer sig om genudlevering.

  Læs om høreapparater og udskiftning af batterier på Region Sjællands hjemmeside

  Høreproblemer

  Har du vanskeligheder ved at høre, kan du henvende dig til SCR Kommunikation og anmode om en hørepædagogisk udredning.

  Ved udredningen afdækker hørepædagogen problemets karakter. Herefter rådgiver og tager hørepædagogen stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af høretekniske hjælpemidler, fx telefoner, teleslynge og dørklokke.

  SCR Kommunikation underviser borgere med mange forskellige typer hørevanskeligheder, fx tinnitus, Ménieres sygdom og Cochlear Implantat (CI).

 • Synshjælpemidler

  Har du synsvanskeligheder, kan du henvende dig til SCR Kommunikation Syn og anmode om en synspædagogisk udredning. Ved udredningen afdækker synskonsulenten og optikeren problemets karakter. Herefter rådgiver og tager synskonsulenten stilling til, om der skal indledes et undervisningsforløb og/eller en afprøvning af synshjælpemiddel.

  SCR Kommunikation underviser borgere med mange forskellige typer synsvanskeligheder fx aldersbetinget macula degeneration (AMD), hensigtsmæssig brug af synshjælpemidler.

 • Informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler

  Du kan få gratis rådgivning om kommunikationshjælpemidler ved at kontakte Specialcenter Roskilde, Kommunikation.

  Du kan få vejledning om, hvilke hjælpemidler, der eksisterer til bestemte typer af funktionsnedsættelser og hvilke muligheder, du har for at søge om støtte, og hvor du skal henvende dig. De forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser kan du læse mere om under Tale/Stemme, Syn og Høre.

  Kan du ikke selv henvende dig, er familie, venner eller andre pårørende også velkomne til at rette henvendelse.

  IKT-Rådgivningen rådgiver og vejleder om, samt bevilger, hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelser i relation til at kunne tale og/eller skrive. Derudover rådgiver, vejleder og bevilger de hjælpemidler til alternativ betjening af computeren, for de borgere, som har fysiske funktionsnedsættelser.

 • Forbrugsgoder

  Forbrugsgoder kan du søge om i Hjælpemiddelafsnittet.

  Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger, og ikke er særligt fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

  I nogle tilfælde fungerer forbrugsgoder som et hjælpemiddel og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. En elevationsbund, en tohjulet cykel med hjælpemotor og et el-køretøj er eksempler på et forbrugsgode.

  Almindelige forbrugsgoder, der er almindelige at finde i ethvert hjem, såsom senge, vaskemaskine, tv, almindelige stole, bliver der ikke bevilget støtte til.

  Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder der koster under 500 kr.

 • Invalidebiler, parkeringskort og flextrafik

  Invalidebil

  Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan du fået ydet støtte til køb af en invalidebil efter servicelovens § 114. Den nedsatte funktionsevne skal betyde, at:

  • Evnen til at færdes er væsentligt forringet
  • Muligheden for at opnå eller fastholde arbejde er væsentlig nedsat
  • Det er svært at gennemføre en uddannelse uden brug af bil

  Kørselsbehovet skal være af en vis størrelse og skal ikke kunne dækkes mere hensigtsmæssigt af andre kørselsordninger, fx ordninger om individuel handicapkørsel med offentlige befordringsmidler.

  Parkeringskort

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance, kan få et parkeringskort via Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Det giver mulighed for, at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Du kan ringe på telefon 36 75 17 93.

  Flextrafik

  I Hjælpemiddelafsnittet kan du søge om optagelse i fritidskørselsordning hos Movia flextrafik for personer med betydelig nedsat gangfunktion.

 • Boligændringer

  Hjælpemiddelafsnittet yder støtte til boligændring efter servicelovens § 116, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvis indretningen er nødvendig for, at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

  Det kan for eksempel dreje sig om hjælp til ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, ændringer i køkken og badeværelse.

Kontakt

Hjælpemiddelafsnittet
Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

19.06.2019