You are here

Fleksjob

Kan du som medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob.

Fleksjobreformen (trådte i kraft 1. januar 2013) får ikke betydning for dig som er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som beholder dit nuværende fleksjob. Den får betydning, hvis du skifter til et andet fleksjob.

Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid og/eller med særlige skånehensyn.

Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper, og hos både private og offentlige arbejdsgivere. Oprettelsen er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Et fleksjob kan være ganske få timer om ugen. Der findes særlige regler for fleksjob til selvstændige.

Det er jobcentret, der træffer afgørelse om bevilling af fleksjob. Før der kan bevilges et fleksjob, skal sagen behandles i et rehabiliteringsteam, der skal vurdere, om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår.

Fleksjob er midlertidigt og bevilges i en periode på 5 år. Når de op til 5 år er gået, skal kommunen revurdere din arbejdsevne og ret til fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du blive i det samme fleksjob.

Er du over 40 år har du, efter det første midlertidige fleksjob, mulighed for at blive bevilget et permanent fleksjob. Dette er aktuelt, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne ikke kan udvikles til at varetage et arbejde på ordinære vilkår.

Er du ledig fleksjobber, kan du modtage ledighedsydelse - læs mere nedenfor.

Vil du vide mere; kontakt en fleksjobkonsulent i Jobservice vedr. ansættelse i fleksjob (løn og øvrige vilkår).

Mail: jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Læs mere på:
Borger.dk
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg få et fleksjob?

  Følgende betingelser skal være opfyldt for at du kan være i fleksjob:

  • Der skal være tale om væsentlig og varig nedsat arbejdsevne
  • Alle relevante tilbud for at afklare og udvikle din arbejdsevne, skal være forsøgt og udtømte
  • Læs mere på Borger.dk
 • Hvad er et fastholdelsesfleksjob?

  Ønsker du som ansat medarbejder og din nuværende arbejdsgiver at oprette en stilling som et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, er det et krav, at du forinden har været ansat i stillingen i mindst 12 måneder under de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

  Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre, og hvilke konkrete skånehensyn der er aftalt. Din arbejdsgiver skal endvidere dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. De generelle betingelser for at komme i fleksjob skal fortsat være opfyldt. Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – f.eks. fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade.

 • Hvad med løn og ansættelsesforhold?

  Din arbejdsgiver betaler løn til dig som fleksjobansat. Lønnen bliver udbetalt for det arbejde du udfører og bliver suppleret med et fleksløntilskud. Tilskuddet bliver reguleret på baggrund af lønindtægten og det supplerende tilskud udbetales af kommunen.

  Ved etablering af et fleksjob skal jobcentret vurdere din arbejdsevne i forhold til det konkrete fleksjob. Vurderingen danner grundlag for aftalen mellem dig som fleksjobansat og din arbejdsgiver, og I aftaler sammen din løn. Der bliver taget udgangspunkt i gældende overenskomst på området, hvis en sådan findes. Er området ikke overenskomstdækket, tager man udgangspunkt i en overenskomst på et sammenligneligt område. Bestemmelser i overenskomsten om løn og arbejdstid kan fraviges i det omfang det er nødvendigt at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med din arbejdsevne.
   
  Bopælskommunen kan give hjælp til værktøj, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger m.v. til ansatte i fleksjob. Det er en forudsætning:

  • At redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for fleksjobberens begrænsninger i arbejdsevnen
  • At hjælpen har afgørende betydning for, at vedkommende kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjobbet
  • At der er tale om udgifter, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren almindeligvis forudsætter at afholde

  Der kan ved ansættelse i fleksjob i særlige tilfælde gives kortvarig støtte til en mentor. Dette forudsætter, at mentorstøtten er afgørende for ansættelsen og at mentorstøtten ligger ud over, hvad din arbejdsgiver sædvanligvis bliver forventet at varetage. Der kan ligeledes bevilges en personlig assistent til dig som fleksjobansat, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.
   
  Tilskud til arbejdsredskaber og mentorer bliver udbetalt til arbejdsgiveren via NemRefusion.

 • Hvad hvis jeg mister mit fleksjob? Ledighedsydelse

  Bliver du bliver uforskyldt ledig fra et fleksjob, har du mulighed for at søge ledighedsydelse. Ledighedsydelsen kan højst udgøre 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste sats.

  Man kan søge ledighedsydelse ved ferie, hvis der ikke er optjent ret til feriegodtgørelse.

  Bliver du sygemeldt mens du er på ledighedsydelse, kan du hente oplysningsskema på Borger.dk her

 • Hvad er fleksydelse?

  Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for borgere der er visiteret til fleksjob. Du kan få fleksydelse i op til fem år før det tidspunkt hvor du ville få folkepension. Fra 1. juli 2018 bliver perioden kortere.

  En række betingelser skal være opfyldt. Du:

  • Har nået fleksydelsesalderen, som i dag er 60 år. Alderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2017 til 2023
  • Er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder
  • Betaler fleksydelsesbidrag
  • Skal som hovedregel have betalt fleksydelsesbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til fleksydelse efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978
  • Bor i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz
  • Har indberettet værdien af dine pensioner til Udbetaling Danmark

  Hvis du ikke kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen efter de almindelige regler, kan du i visse tilfælde melde dig til gennem fortrydelsesordningen. Du kan tidligst få fleksydelse fra den 1. i måneden, efter du opfylder betingelserne, og kommunen har modtaget din skriftlige ansøgning.

  Henvend dig hos kommunen med en skriftlig ansøgning i god tid, inden du vil gå på fleksydelse. Udbetaling Danmark beregner din ydelse. Du kan tidligst få fleksydelse fra den 1. i måneden efter du opfylder betingelserne og Udbetaling Danmark har modtaget din skriftlige ansøgning.

  Læs mere om på Borger.dk om fleksydelse.

Kontakt

Job og Kompetencer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0
Jobcenter Roskilde
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.06.2018