You are here

Ledig på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er for dig som ikke har haft ophold i Danmark i 9 ud af de sidste 10 år.

For at blive berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse skal du tilmelde dig som ledig i jobcentret.

Du skal have opholdt dig lovligt i landet i 9 år inden for de sidste 10 år for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp. Samtidig skal du have haft ordinært arbejde, der svarer til 2 år og 6 måneders fuldtidsarbejde inden for de seneste 10 år. Hvis ikke du opfylder disse krav, vil du i stedet kunne blive godkendt til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet, hvilket vil sige, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de sidste 10 år og beskæftigelseskravet, hvilket vil sige, at du har haft et ordinært arbejde i hvad, der svarer til et fuldtidsarbejde i 2 år og 6 måneder.

Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er du omfattet af de pligter og rettigheder, der følger af den lovgivning du er omfattet af - enten Integrationsloven eller Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Læs mere om Integration - økonomi, uddannelse, job, bolig og frivillighed.  

Selvforsørgelses-,hjemrejseydelse, overgangsydelse

 • Hvornår modtager du selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

  Alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp skal opfylde et opholdskrav og et beskæftigelseskrav.

  Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 ud af de seneste 10 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp og have haft arbejde svarende til de 2 år og 6 måneder (4.810 løntimer). Er kravene ikke opfyldt, vil du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Hvis du er dansk statsborger og har opholdt dig i et EU/EØS-land, gælder der særlige regler efter EU-retten. Det beror på en konkret vurdering af din samlede tilknytning til Danmark, hvorvidt du skal modtage overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp. 

 • Hvad er tilstrækkelig tilknytning til Danmark ift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydels?

  Er du dansk eller nordisk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land men ikke status som arbejdstager, vil vi se på, om du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark til, at du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

  Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregning af opholdstiden?

  Ophold i udlandet tæller ikke med, hvis du:

  • har været udsendt på militærmission for den danske stat under instruktion af forsvaret
  • har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandske eller internationale myndighed, hvis du er stillet til rådighed af den danske stat
  • hvis du har haft ophold i et andet EU-land, inden du rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen og derfor har arbejdstagerstatus.                                

  Er du dansk eller nordisk statsborger, vil du ikke få integrationsydelse, hvis:

  • Du er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land, men ikke har arbejdstagerstatus
  • Ydelsesservice vurderer, at du har stærk tilknytning til Danmark

  Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark, uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

  • Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.
  • Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.
 • Hvordan dokumenterer jeg ophold i landet?

  Har du modtaget en partshøring, hvor vi beder dig dokumentere, at du opfylder opholdskravet, skal du indsende dokumentation for dit faktiske ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det betyder, at det skal være noget, som kan dokumentere dit ophold. 

  Eksempler på dokumentation kan være:

  • Dokumentation der viser dit brug af dankort/ Kontoudtog hvor dit navn/cpr-nr. fremgår
  • En oversigt over konsultationer (vi beder ikke om selve sygejournalen). Få adgang til din konsultationsoversigt på Sundhed.dk
  • Hvis du har været i kontakt med nogle fagpersoner, kan du også bede dem udfylde en skriftlig erklæring, hvor de bekræfter, at de har haft kontakt med dig og hvornår. Fagpersoner kan være Gadeplansarbejdere, Præster, Socialrådgivere, Pædagoger, personale på herberg/varmestuer o.a.  

  Har du anden dokumentation, som du mener kan dokumentere, at du opfylder opholdskravet, er du velkommen til at sende det til os. Job og ydelse vil da tage det med i vurderingen af din sag. 

 • Kan du holde ferie på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

  Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

  Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

  Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

 • Satser for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse fra 1. januar 2021

  Fra 1. januar 2021 ligger selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse på følgende niveau:

  • for enlige forsørgere                                                                     12.437 kr.
  • for gifte eller samlevende (forsørger eget barn i hjemmet)            8.703 kr. 
  • for ikke forsørgere, fyldt 30 år eller udeboende under 30 år          6.219 kr.
  • for hjemmeboende under 30 år                                                      2.679 kr. 
 • ’Integrationsydelse’ bliver til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

  Fra den 1. januar 2020 skifter 'integrationsydelse' navn. 
  Er du flygtning eller har du fået ophold i Danmark som familiesammenført til en flygtning, og er du omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, vil din ydelse fremover hedde 'selvforsørgelses- og hjemrejseydelse'.

  For andre, der modtager integrationsydelse, ændrer ydelsen navn til 'overgangsydelse'.
   

 • Danskbonus til selvforsørgende

  For at øge incitamentet til at lære dansk, er der indført en danskbonus til borgere der er omfattet af integrationsloven, men ikke modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Danskbonus udbetales som et skattefrit engangsbeløb på kr. 6.494,- efter ansøgning. Det er en betingelse for at modtage den skattefri bonus, at du har bestået den krævede danskprøve efter 1. januar 2018 og at du ikke har modtaget dansktillæg efter Aktivloven.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Ydelsen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

12.01.2021