You are here

Medarbejder med tilskud

Der er forskellige ordninger til virksomheder med medarbejdere, som ikke kan varetage et ordinært arbejde, eller som blot skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet.

Har du en medarbejder som af fysiske og/eller psykiske årsager ikke kan varetage et ordinært arbejde, eller som blot skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet, er der forskellige muligheder for ansættelser:

 • Ansat i løntilskud
 • Virksomhedspraktik
 • Ansat i fleksjob
 • Voksenlærling
 • Jobrotation
 • Ansat med løntilskud (førtidspensionist)
 • Ansat i §56 og 58a aftale (langvarig eller kronisk lidelse)
 • Mentorordning på arbejdspladsen

Hvis din virksomhed ønsker at oprette en IGU-aftale, tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, tilbyde en fleksjobansættelse eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling eller jobrotation skal du søge via VITAS.

Via jobcentret kan din virksomhed få hjælp til en mentor, hjælpemidler eller personlig assistance til en ordinær ansat. Jobcentret kan i VITAS udarbejde en bevilling hertil.

Hvis du ønsker at oprette aftaler om de forskellige ansættelsesmuligheder, kan du finde alle relevante selvbetjeningsløsninger via VITAS i nedenstående selvbetjeningsknap. 

Har du spørgsmål hertil kan du kontakte Virksomhedsservice, på mail virksomhedsservice@roskilde.dk.

Hvis du ønsker at søge om refusion og tilskud til igangværende forløb, kan du ansøge via Virk.dk i nedenstående selvbetjeningsknap.     

Hvis du har spørgsmål hertil kan du kontakte Ydelsen i Jobcenter Roskilde, på mail jobcenter@roskilde.dk.   

Du kan udskrive blanket for beregning af flekslønstilskud: 

Hent også pjece om fleksjobordningen nederst på denne side.

Læs mere om virksomhedernes muligheder for at udvise socialt engagement i forhold til  nye og allerede ansatte medarbejdere  på CABIs hjemmeside.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er et løntilskudsjob?

  Løntilskudsjob er en ordinær ansættelse hvortil der ydes tilskud til lønnen i en aftalt periode.
  Der kan ydes løntilskud til virksomheden, når denne ansætter en ledig. Et løntilskudsjob kræver som et udgangspunkt, at den ledige har min. 6 måneders ledighed bag sig. For fx ufaglærte og seniorer (over 50 år) gælder dog lempeligere regler med hensyn til, hvor længe man skal have været ledig for at kunne ansættes i løntilskud.

  Der skal videre være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud.
   
  De øvrige ansatte skal acceptere ansættelsen. Det er hensigten, at medarbejderen bliver ansat på normale vilkår ved løntilskudsperiodens udløb i den pågældende virksomhed eller i en anden virksomhed. Målet er, at den ledige bliver opkvalificeret fagligt, sprogligt og/eller socialt. Der kan suppleres med kurser o. lign, som Jobcentret helt eller delvist kan bevilge hjælp til.

  • Medarbejderen får udarbejdet en jobplan og får mulighed for opkvalificering
  • Virksomheden får en medarbejder, som den selv oplærer i de beskrevne arbejdsfunktioner
  • Ansættelsen sker på overenskomstmæssig løn og vilkår.
  • Ansættelsesperioden skal i udgangspunktet være tidsubegrænset
  • Perioden, hvortil der ydes tilskud, kan dog højest vare 6 måneder, medmindre særlige forhold gør sig gældende
  • Opsigelsesvarsel i henhold til gældende regler / overenskomst.
  • Arbejdsgiver deltager i opfølgningssamtaler med en virksomhedskonsulent fra Jobcentret

  Kontakt Job og Kompetencer på mail jobcenter@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 00, hvor du kan få råd og vejledning.

  Se også Borger.dk, hvor du kan læse mere om ansættelse som førtidspensionist.
   

 • Hvad er et fleksjob?

  Kan en medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har vedkommende mulighed for at blive visiteret til et fleksjob. Fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn.

  Fra 1. januar 2013 gælder der nye regler på området. Fleksjobreformen har ikke betydning for medarbejdere der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som beholder deres nuværende fleksjob. Den har betydning, hvis medarbejderen skifter til et andet fleksjob.

  Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper, og hos både private og offentlige arbejdsgivere. Oprettelsen er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Et fleksjob kan være ganske få timer om ugen (ned til 2 timer). Der findes særlige regler for fleksjob til selvstændige.

  Det er jobcentret, der træffer afgørelse om bevilling af fleksjob. Før der kan bevilges et fleksjob, skal sagen behandles i et rehabiliteringsteam, der skal vurdere, om der er mulighed for, at vedkommende kan arbejde på normale vilkår.

  Fleksjob er midlertidigt og bevilges i en periode på 5 år. Når de op til fem år er gået, skal kommunen revurdere arbejdsevnen og retten til fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at medarbejderen fortsat er berettiget til fleksjob, kan denne blive i det samme fleksjob.

  Hvis medarbejderen er over 40 år har denne, efter det første midlertidige fleksjob, mulighed for at blive bevilget et permanent fleksjob. Dette er aktuelt, hvis kommunen vurderer, at medarbejderens arbejdsevne ikke kan udvikles til at kunne varetage et arbejde på ordinære vilkår.

  Kontakt Jobservice i Jobcenter Roskilde på mail: jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

  Læs mere på:

 • Hvordan bliver man voksenlærling?

  Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, når den person, der indgås uddannelsesaftale om ansættelse som voksenlærling med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Dette gælder dog ikke for personer, der har en forældet uddannelse (mere end 5 år), eller for personer der har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder, afhængig af personens alder.

  • Tilskudssatsen er 30 kr. i timen
  • Tilskudsperioden er de første 2 år af uddannelsen
  • Der kan kun gives tilskud til SOSU-elever, der ikke har krav på voksenelevløn efter overenskomsten
  • Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, uddannelsesaftalen indgås
  • Virksomheden skal selv betale hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte indenfor faget
  • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion)

  Ansøgning om tilskud skal sendes til Jobcenter Roskilde, Jobservice, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde, inden 1 måned efter at voksenlærlingen er påbegyndt sin uddannelse. Blanketten findes på Jobnet.dk. Ansøgningen skal vedhæftes eller vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen.

  Kontakt den relevante erhvervsskole for at få virksomheden godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid du som kommende voksenlærling skal være under uddannelse.

  1. Find fag og Uddannelser der kan ydes tilskud til - voksenlærlinge  
  2. Læs mere på CABI - Center for Aktiv beskæftigelsesindsats - om voksenlærlingeordningen.


  Kontakt Jobservice på mail jobcenter@roskilde.dk. Du kan også ringe på tlf. 46 31 78 34 eller 46 31 78 35 for yderligere information.

 • Hvordan bliver man ansat med tilskud som førtidspensionist?

  Denne ordning gælder for virksomheder der ønsker at ansætte en medarbejder med nedsat arbejdsevne. Løntilskud til ansættelse af førtidspensionister (tidl. skånejob) er for personer der:

  • Modtager social pension
  • Er under 65 år
  • Ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på deltid på normale vilkår

  Jobs med tilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper. Det kan ske hos både private og offentlige arbejdsgivere. Oprettelsen af job er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen.

  En stilling bliver oprettet ved at pensionisten eller virksomheden retter henvendelse til Jobservice. Herefter udformes en nærmere aftale, hvor betingelserne for løntilskud er opfyldt. Kommunen skal sikre sig, at arbejdsgiveren er indforstået med at tage det nødvendige hensyn til medarbejderens nedsatte arbejdsevne (skånehensyn).

  Arbejdsgiveren modtager et tilskud, og løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem arbejdsgiveren, den faglige organisation og den ansatte. Jobcentret tager stilling til, om borgeren opfylder betingelserne for at få bevilget tilskud til lønnen. I visse tilfælde yder jobcentret hjælp til køb af arbejdsredskaber, indretning af arbejdspladsen eller deltagelse i kurser.

  En ansættelse med tilskud giver medarbejderen mulighed for at opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet, til kolleger og til virksomheden.

  Som en hovedregel kan medarbejderen beholde sin førtidspension. I visse tilfælde vil der dog ske modregning i pensionen.

  Bemærk, at der er mulighed for at oprette en §56 aftale og for at raskmelde medarbejderen delvist.

  Læs mere på:

  Hvis du vil vide mere, så kontakt Jobservice på mail jobcenter@roskilde.dk, tlf. 46 31 30 30.

 • Hvad er en §56 og §58a aftale?

  Lider du af en kronisk/langvarig lidelse, kan man indgå en §56 aftale for lønmodtagere og en  §58a aftale for selvstændig erhvervsdrivende

  Virksomheder der ønsker at fastholde eller ansætte en medarbejder med en langvarig eller kronisk lidelse, der medfører øget fraværsrisiko (mere end 10 dage på et år), kan modtage refusion af sygedagpenge fra første sygedag ved at indgå en §56 aftale med kommunen. Det samme gælder for selvstændige erhvervsdrivende (§58a).

  Aftalen indgås af arbejdsgiver og lønmodtager eller den selvstændige og kommunen, og skal godkendes af lønmodtageren/den selvstændiges bopælskommune. Aftalen gælder, når fraværet er begrundet i den lidelse, der er angivet i den godkendte aftale. Hvis medarbejderen / den selvstændige skal genoptrænes, indlægges eller behandles ambulant som følge af den kroniske lidelse, kan en aftale for en periode på 1 år indgås.

  En aftale kan også bevilges ved langvarige behandlinger, som fx fertilitetsbehandling. En sådan aftale fordrer dog, at arbejdsgiveren i det bestående ansættelsesforhold allerede har udbetalt sygedagpenge i 21 dage på grund af denne lidelse.

  Inden aftalen godkendes, indhenter Jobcenter Roskilde lægelige oplysninger. Aftalen kan bevilges for 1 til 2 år.

  Der anvendes en særlig ansøgningsblanket dp 211 for lønmodtagere og dp 213 for selvstændige, som kan findes på Borger.dk eller Virk.dk.

  • Hvis medarbejderen får løn under sygdom, får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra kommunen fra første fraværsdag – normalt skal arbejdsgiveren selv betale de første 30 kalenderdage af hvert sygdomsforløb
  • Hvis overenskomsten ikke giver ret til løn under sygdom, har arbejdsgiveren efter sygedagpengeloven ingen udgifter for fraværsdage
  • Medarbejderen modtager løn eller sygedagpenge under sygdom
  • Medarbejderen kan nemmere have det fravær, der er nødvendigt

  Har du brug for mere information om reglerne i forhold til forøget fraværsrisiko, kan du få dette via Virk.dk eller Borger.dk. Du kan også kontakte hhv. Job og kompetencer eller Sygedagpenge i Jobcenter Roskilde (tlf. 46 31 30 00) om selve ordningen eller Ydelsen (tlf. 46 31 30 00) ang. udbetaling af refusion til arbejdsgiver. Mail jobcenter@roskilde.dk
   

  Læs mere på:

 • Hvad går mentorordningen ud på?

  Mentorordning - tilskud til indkøring af ny medarbejder

  En mentor er en person, som har til opgave at indføre en ny medarbejder i dennes kommende arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum eller en ekstern konsulent.

  Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren. Det er en betingelse, at det er af afgørende betydning for ansættelsen, at der knyttes en mentor til den nyansatte.

  Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller honorar til en ekstern konsulent. Tilskuddet til mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den nyansatte.

  Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til uddannelse, hvis det skønnes nødvendigt.

  Hent ansøgningsskema med vejledning på Jobnet.dk, udfyld den og send den til Jobcenter RoskildeJob og kompetencer, Postboks 100, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde. Her kan du også få svar på spørgsmål til ordningen.

  Se også CABI - Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats

 • Kan flygtninge komme i praktik i offentlige institutioner?

  Flygtninge, der kommer til Roskilde Kommune, har mulighed for at komme i praktik på kommunale arbejdspladser for eksempel dagtilbud, skoler mv., hvis vedkommende har kvalifikationer og interesse for det. Læs mere om ansættelse af flygtninge i praktik på kommunale arbejdspladser.

Publikationer

Kontakt

Job og Kompetencer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

01.12.2020