You are here

BBR og byggetilladelse

Her kan du tjekke og rette BBR, søge om byggetilladelser, søge om at lovliggøre byggeri vedrørende enfamilieshuse, dobbelt- og rækkehuse mv.

I den blå kolonne – til højre på denne side – kan du finde information om, hvordan du retter din BBR, søger om byggetilladelse, søger om at lovliggøre byggeri mv.

Desuden vil du her kunne finde en liste med diverse vejledninger kaldet byggeri A-Å

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider for ansøgninger om byggetilladelse

I øjeblikket påbegyndes sagsbehandlingen af sager modtaget i uge 53/2020.

Såfremt sagen er fyldestgørende og ikke kræver dispensationer vil der kunne træffes afgørelse umiddelbart efter sagsbehandlingen er påbegyndt.

Ved sager som ikke er fyldestgørende vil ansøger modtage et brev om mangler umiddelbart efter sagsbehandlingen påbegyndes.
Efter modtagelse af fyldestgørende materiale har Byggesag pt. en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig 8-10 uger p.t. (Husk der er tale om gennemsnitstal).

Sagsbehandlingstiden opgøres ved starten af hver måned, men vær opmærksom på følgende:

 • Helligdage mv. skal tillægges, da opgørelsen gælder arbejdsdage.
 • Da der er tale om et øjebliksbillede, kan sagsbehandlingstiden ændre sig over måneden.
 • Opgørelsen er gennemsnitstal, hvilket betyder at nogle sager er længere undervejs og måske yderligere 4-6 uger længere end gennemsnittet.
 • Forespørgsler og henvendelser er ikke omfattet af ovenstående sagsbehandlingstider.

 

Sagsbehandlingstider for ansøgninger, der kræver dispensation eller overskrider byggeretten

Det er ikke muligt at angive en sagsbehandlingstid for disse, bl.a. fordi de indeholder naboorienteringer og/eller partshøringer. Disse indeholder processer som vi ikke kan fremskynde eller regulere.

Sagsbehandlingstider for forespørgsler og henvendelser

Vi modtager mange forespørgsler og henvendelser, som ikke er egentlige ansøgninger. Der er en politisk beslutning om, at ansøgninger skal prioriteres. Der kan derfor være en længere svartid på forespørgsler og henvendelser end ved egentlige ansøgninger.

Ansøgning om byggetilladelse og forespørgsler

Du skal ansøge eller sende din forespørgsel via portalen Byg og Miljø, bygogmiljoe.dk. Når du benytter Byg og Miljø, vil du blive guidet, så vi får de rigtige informationer med i din ansøgning.

Du skal være opmærksom på, at der kan være bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter, som du skal forholde dig til. Dette kan ses på Byg og Miljø portalen.

Det er vigtigt, at ansøgningens materiale er fyldestgørende, når du sender ansøgningen ind til os første gang. Det vil spare tid - både for os og for dig.

Gebyrer

Se "Gebyrer for byggesagsbehandling".

Kontakt

Har du spørgsmål til byggeri vedr. enfamiliehus og dertil hørende til- og ombygning samt carport, garage og lignende, kan du oprette en forespørgsel via bygogmiljoe.dk.

 

Du kan også ringe til kommunens informationscenter på 46 31 30 00. 

Information

 • Gebyrer

  Gebyrerne bliver opkrævet på det tidspunkt tilladelsen meddeles. Gebyrerne beregnes ud fra gældende takster på ansøgningstidspunktet.

  Pr. 1. januar 2016 - Gebyr for byggeri vedrørende fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse mv.

  Ansøgninger om tilladelse til enfamiliehuse og dobbelthuse der modtages efter den 1. januar 2016, belægges med gebyr, der beregnes efter medgået tid.

  • Timepris: 360 kr. (beregnet efter påbegyndt ½ time)
  • Der beregnes alene gebyr for timer der vedrører administrativ sagsstyring (og ikke for sagsbehandling)
  • Gebyr forfalder til betaling ved meddelelse af tilladelse
  • Gebyr forfalder som 2. rate, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
   (når supplerende sagsbehandling har fundet sted)
  • Gebyr vil endvidere forfalde ved tilbagetrækning af ansøgning inden meddelelse af tilladelse.

  Pr. 1. januar 2015 - Gebyr for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse mv.

  Ansøgninger om tilladelse til enfamiliehuse og rækkehuse der modtages efter den 1. januar 2015, belægges med gebyr, der beregnes efter medgået tid.

  • Timepris: 360 kr. (beregnet efter påbegyndt kvarter)
  • Gebyr forfalder til betaling ved meddelelse af tilladelse
  • Gebyr forfalder som 2. rate, når bygningen endeligt kan tages lovligt i brug.
   (når supplerende sagsbehandling har fundet sted)
  • Gebyr vil endvidere forfalde ved tilbagetrækning af ansøgning inden meddelelse af tilladelse.

Byggeloven og bygningsreglementet

Byggeloven er en såkaldt rammelov, hvilket vil sige, at den ikke indeholder specifikke krav og anvisninger. Derimod opstiller bygningsreglementet, med udgangspunkt i byggeloven, de konkrete krav til byggerier. Bygningsreglementet er ikke en lov i sig selv, men den har samme gyldighed, og det er derfor lovpligtigt at overholde de minimumskrav, reglementet udstikker.

Bygningsreglementet angiver såkaldte funktionskrav, men er ikke en arbejdsanvisning på, hvordan byggerier i praksis skal udformes. Her kan man derimod hente hjælp i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Andre love og regler

Byggeloven, bygningsreglementet og SBI-anvisningerne er grundlaget for alt byggeri, men også andre love og regler kan have konkret betydning for et byggeri. Det gælder fx visse Danske Standarder og Dansk Ingeniørforenings normer, der har samme gyldighed som SBI’s anvisninger, Stærkstrøms-reglementet, der er grundlag for el-arbejde, og Planloven, efter hvilken landet er opdelt i forskellige zoner.

Alt efter om din bolig ligger i en byzone, landzone eller sommerhusområde kan der være forskellige krav, der skal overholdes med hensyn til afstande og beboelse.

Byggemyndigheder og -tilladelser

I praksis er det den enkelte kommune, der behandler byggesager i kommunen og kommunalbestyrelsen, der udsteder byggetilladelser og eventuelle dispensationer.

Kommunen behandler byggesager i henhold til bygningsreglementet, men på visse områder kan kommunen fastsætte strammere eller anderledes regler end bygningsreglementet foreskriver, og det sker ved, at kommunen vedtager en lokalplan.

Der kan også være begrænsninger for, hvad du må gøre ved dit hus eller grund. Den slags begrænsninger fremgår af tinglyste servitutter, også kaldet deklarationer, som fremgår af en udskrift fra tingbogen.

Ansøgning om byggetilladelse og indsendelse af anmeldelser skal derfor altid ske til din hjemkommune. Har du spørgsmål til din byggesag, er det de relevante medarbejdere i kommunen, du skal henvende dig til.

Du skal indsende din ansøgning om byggetilladelse digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket

Obligatorisk byggeskadeforsikring

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, der hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse, og forsikringen skal tegnes af den professionelle bygherre, der opfører nybyggeri med henblik på salg, udlejning m.v.

Der er forsikringspligt i de tilfælde, hvor den professionelle bygherre står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre din bolig. Der vil således være forsikringspligt i de tilfælde, hvor du som forbruger køber både projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor du som forbruger har grunden i forvejen.

Det er den professionelle bygherre, som du har indgået aftale med, der skal tegne en byggeskadeforsikring, selvom han betinger sig, at du selv skal indgå aftaler med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af din bolig.

Bopælspligt

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skatteministeriets regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser

Der er dog undtagelser fra reglen om bopælspligt:

 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs med tilmelding til folkeregistret
 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

Hvis du vil opføre et nyt byggeri, skal du søge byggetilladelse digitalt

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.01.2021