You are here

Ejendomsskat 2019

Hvis du er grundejer i Roskilde Kommune, har du som udgangspunkt modtaget din ejendomsskattebillet for 2019 i din digitale postkasse den 5. december 2018.

Alle ejere af en ejendom modtager et eksemplar af ejendomsskattebilletten. Du modtager en original udgave, hvis du er registreret som primær ejer. Andre ejere modtager en kopi.

Sammen med ejendomsskattebilletten er der et bilag med oplysninger om:

 • beregningsgrundlaget
 • Indefrysning af stigninger i grundskyld
 • andre krav ud over ejendomsskat
 • levering af ejendomsskattebillet og indbetalingskort

Betalingsfrister

 • 1. rate den 8. januar 2019
 • 2. rate den 8. juli 2019

Betaling

Hvis du ikke har tilmeldt din ejendom til betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 14 dage før forfaldsdatoen for hver rate i din digitale postkasse. Det er kun den primære ejer, som vil modtage et eventuelt indbetalingskort.

Indbetalingskortet indeholder oplysninger, du skal bruge, hvis du vil tilmelde dig betalingsservice. Det er gratis at tilmelde sig.

Du kan også benytte Mit betalingsoverblik, vores digitale betalingssystem. Her vil ejendomsskatten være tilgængelig ca. 14 dage før forfaldsdatoen.

Få mere at vide

 • Fritaget fra Digital Post

  Er du fritaget for digital post, har vi sendt din ejendomsskattebillet med PostNord til levering i din postkasse.

 • Hvis du har en administrator

  Har du valgt at have en administrator til at tage sig af forhold omkring din ejendom, fx revisor, familiemedlem, ejendomsadministrator, er det denne administrator, som modtager den originale udgave og evt. indbetalingskort. Alle ejere, også den primære, vil så modtage kopier, medmindre dette er fravalgt.

 • Beregningsgrundlaget

  Folketingets finansudvalg har i juni 2018 fastsat reguleringsprocenten jf. ejendomsskattelovens § 1, stk. 3, til 5,5%

  Det betyder, at hvis grundskatteloftet er mindre end den aktuelle offentlige grundværdi ved seneste vurdering, vil grundlaget for beregning af grundskyld stige med 5,5 %.

  Er grundværdien lavest, har ejendommen ”ramt loftet” og grundlaget for grundskyld vil derfor ikke stige.
  Har ejendommen haft et fradrag for forbedringer, skal ejer være opmærksom på, at dette bortfalder efter 30 år, fra det år det er givet. Er fradraget fx tildelt i 1987, er det bortfaldet ved 2017-vurderingen. Dette kan medføre, at grundlaget stiger mere end den ovennævnte regulering.

 • Indefrysning

  Fra 2018 har folketinget indført en automatisk indefrysning af stigning i grundskyld for boligejendomme.
  Er din ejendom omfattet af denne indefrysning, har du fået indefrosset ovenstående stigning (se beregningsgrundlaget) i grundskylden. Det betyder, at du ikke skal betale stigningen nu, men I stedet har du fået et lån, som svarer til stigningen i grundskylden. Lånebeløbet er derfor trukket fra i din opkrævning.
  Du kan ikke fravælge indefrysningen eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.
  Skifter din ejendom ejer i perioden 2018-2020, eller af vurderingsmæssige årsager ophører med at være omfattet af ordningen, skal det indefrosne beløb betales tilbage. I så fald modtager du automatisk opkrævningen fra Roskilde Kommune. Opkrævningen er delt i forhold til antallet af ejere og ejerandele.
  Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb.
  Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.
 • Ændringer i grundens størrelse

  Grundskylden i 2019 er beregnet med udgangspunkt i en vurderingsansættelse pr. 1/10 2017.

  Er der sket ændringer i ejendommens matrikulære areal som er godkendt i Geodatastyrelsen (GST)  efter 1/10 2017, er grundskylden derfor beregnet på baggrund af arealet FØR udstykningen.

  I sådanne situationer skal parterne selv fordele grundskylden mellem sig, da der er tale om privatretslige forhold, som kommunen ikke har lovhjemmel til at blande sig i.
  Dette er almindelig praksis, som både ejendomsmæglere, advokater og landinspektører er bekendt med, og der burde være taget hånd om dette, i forbindelse med udstykning og evt. salg af arealet.
   

 • Ejerskab

  Ejerforhold på fast ejendom er registreret enten på CPR- eller CVR-nummer. Ejerskifte, som bliver tinglyst, får kommunen meddelelse om via Den Digitale Tinglysning.

  Sker der ændringer, som ikke bliver tinglyst, skal ejer selv give besked om nyt CVR- eller CPR-nummer. Da det er tinglyst ejer, som hæfter for ejendomsskatter mv., anbefales det, at ethvert ejerskifte bliver tinglyst.

  Har man valgt at have en administrator på ejendommen, skal ejer, eller administrator, sørge for, at oplyse om ændringer i dette. Administratorer registreres med CPR-, CVR- eller P-nummer, som er en underkategori under CVR-nummeret.

  Så vidt muligt stemmer ejerskabet med registreringen i tingbogen. Evt. fejl i forhold til dette rettes efterhånden, som de opdages.

  Har ejer ikke et CPR-/CVR-nummer, fx en forening, er ejerskabet registreret med et fiktivt nummer.

  Det skal dog nævnes, at kommunen skal kommunikere digitalt, både i skrift via digital postkasse og økonomisk via NemKonto, og dette sker ved hjælp af CPR- og CVR-nummer.

  Derfor anbefales det, at foreninger også får oprettet et CVR-nummer med tilhørende digital postkasse og NemKonto i et pengeinstitut,
   

 • Krav udover ejendomsskat på skattebilletten

  Ud over grundskyld og evt. dækningsafgift opkræves der nogle gebyrer og bidrag på ejendomsskattebilletten. Fælles for disse er, at de har samme fortrinsret som ejendomsskatter, dvs. kommunen kan inddrive dem ved manglende betaling


  Renter og gebyrer

  Er indbetaling sket for sent i tidligere år, og der er ubetalte morarenter eller rykkergebyrer, kan disse være tilføjet på ejendomsskattebilletten. Er der tilskrevet samme efter overførslen til skatteberegningen, dvs. efter 6. november 2018, kan disse blive tillagt, når der enten udskrives indbetalingskort, eller der foretaget træk via betalingsservice.
  Er nogle af de overførte renter betalt efter den 6. november 2018, vil der ske korrektion af ejendomsskattebilletten.


  Rottebekæmpelse

  Alle ejendomme skal bidrage til kommunens udgifter forbundet med den obligatoriske bekæmpelse af rotter i kommunen. Det sker i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Gebyret beregnes på grundlag af ejendomsværdien på beregningstidspunktet. Satsen for 2019 er 0,033 promille.


  Skorstensfejning

  Gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde bliver opkrævet for skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten. Det er skorstensfejeren, som fastsætter gebyret for din ejendom, så du skal rette henvendelse til din skorstensfejer, hvis du har spørgsmål til gebyrets størrelse.

  Uanset hvilket tidspunkt på året arbejdet udføres, skal gebyret betales i de rater, som det er fordelt på.
  Gebyr for arbejde ud over det lovpligtige opkræver skorstensfejeren selv.

  Læs mere om skorstensfejning


  Byggesagsbehandling

  Gebyrer i forbindelse med behandling af byggesager bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten. Typisk oprettes der en ekstra rate, med forfald den 1. i den først mulige måned efter byggetilladelsen, færdigmeldingen eller andet, som udløser et gebyr.

  Læs mere om gebyret og find links til andre informationer om byggesager


  Digebidrag

  Hvis din ejendom er omfattet af et området, hvor kystsikring er gennemført, og der er oprettet et digelag, opkræves det aftalte driftsbidrag til digelaget af kommunen via ejendomsskattebilletten. Spørgsmål om gebyret skal rettes til dit digelag.

   

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

16.05.2019