You are here

Ejendomsskat 2020

Hvis du er grundejer i Roskilde Kommune, har du som udgangspunkt modtaget din ejendomsskattebillet for 2020 i din digitale postkasse den 29. november 2019.

Alle ejere af en ejendom modtager et eksemplar af ejendomsskattebilletten. Du modtager en original udgave, hvis du er registreret som primær ejer. Andre ejere modtager en kopi.

Sammen med ejendomsskattebilletten er der et bilag med oplysninger om:

 • beregningsgrundlaget
 • Indefrysning af stigninger i grundskyld
 • andre krav ud over ejendomsskat
 • levering af ejendomsskattebillet og indbetalingskort

Betalingsfrister

 • 1. rate den 8. januar 2020
 • 2. rate den 8. juli 2020

Betaling

Hvis ikke betalingen er tilmeldt til betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 14 dage før forfaldsdatoen for hver rate i din digitale postkasse. Det er kun den primære ejer, som vil modtage et eventuelt indbetalingskort.

Indbetalingskortet indeholder oplysninger, du skal bruge, hvis du vil tilmelde dig betalingsservice. Det er gratis at tilmelde sig.

Du kan også benytte Mit betalingsoverblik, vores digitale betalingssystem. Her vil ejendomsskatten være tilgængelig ca. 14 dage før forfaldsdatoen.

Få mere at vide

 • Fritaget fra Digital Post

  Er du fritaget for digital post, har vi sendt din ejendomsskattebillet med PostNord til levering i din postkasse.

  Bilaget med oplysninger vil i så fald være på bagsiden.

 • Hvis du har en administrator

  Har du valgt at have en administrator til at tage sig af forhold omkring din ejendom, fx revisor, familiemedlem, ejendomsadministrator, er det denne administrator, som modtager den originale udgave og evt. indbetalingskort. Alle ejere, også den primære, vil så modtage kopier, medmindre dette er fravalgt.

 • Beregningsgrundlaget

  I forbindelse med økonomiaftalen mellem staten og kommunerne for 2020, er reguleringsprocenten jf. ejendomsskattelovens § 1, stk. 3, sat til 5,8%
  Det betyder, at hvis grundskatteloftet er mindre end den aktuelle offentlige grundværdi ved seneste vurdering, vil
  grundlaget for beregning af grundskyld stige med 5,8 %.
  Er grundværdien lavest, har ejendommen ”ramt loftet” og grundlaget for grundskyld vil derfor ikke stige.
  Har ejendommen haft et fradrag for forbedringer, skal ejer være opmærksom på, at dette bortfalder efter 30 år, fra
  det år det er givet. Er fradraget fx tildelt i 1988, er det bortfaldet ved 2018-vurderingen. Dette kan medføre, at
  grundlaget stiger mere end den ovennævnte regulering.
  Byrådet har besluttet, at lade grundskyldspromillen stige i 2020. Det betyder, at selve grundskylden vil stige ud over ovennævnte stigning på 5,8%. Denne stigning er omfattet af indefrysningen af stigning i grundskyld, som beskrives under ”Indefrysning”

 • Indefrysning

  Fra 2018 har folketinget indført en tvungen indefrysning af stigning i grundskyld for boligejendomme.

  Er du og din ejendom omfattet af denne indefrysning, bliver stigninger i grundskylden automatisk indefrosset. Det betyder, at du ikke kan betale stigningen nu, men når ordningen bliver frivillig, kan du vælge at indfri eller lade ordningen fortsætte. Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

  Du vil en gang årligt få en opgørelse, som viser det samlede indefrosne beløb.

   

  Sælger du din ejendom eller hvis ejendommen af vurderingsmæssige årsager ophører med at være omfattet af ordningen, skal det indefrosne beløb betales. I så fald modtager hver ejer automatisk en opgørelse og 10 dage efter en faktura fra Roskilde Kommune. Bemærk at alle ejere får hver sin faktura med indbetalingskort fordelt i forhold til ejerandele. Alle fakturaer skal betales.

  .

  Efter gældende lov er ordningen obligatorisk og rentefri i perioden 2018-2020, og den gøres så frivillig fra 2021, hvor man kan vælge at indfri eller lade ordningen fortsætte, dog med rentetilskrivning. Med den nylige udmelding fra skatteministeren, ser det ud til, at dette udskydes til udgangen af 2023, men der foreligger dog ingen lovændring eller andre udmeldinger på nuværende tidspunkt, derfor kan det ikke uddybes yderligere. Du kan dog læse skatteministeriets egen udmelding om konsekvenserne på deres hjemmeside

   

 • Ændringer i grundens størrelse

  Grundskylden i 2020 er beregnet med udgangspunkt i en vurderingsansættelse pr. 1/10 2018.


  Er der sket ændringer i ejendommens matrikulære areal som er godkendt i Geodatastyrelsen (GST) efter 1/10 2018,
  er grundskylden derfor beregnet på baggrund af arealet FØR udstykningen.
  I sådanne situationer skal parterne selv fordele grundskylden mellem sig, da der er tale om privatretslige forhold,
  som kommunen ikke har lovhjemmel til at blande sig i.
  Dette er almindelig praksis, som både ejendomsmæglere, advokater og landinspektører er bekendt med, og der
  burde være taget hånd om dette, i forbindelse med udstykning og evt. salg af arealet.
   

 • Ejerskab

  Ejerforhold på fast ejendom er registreret enten på CPR- eller CVR-nummer. Ejerskifte, som bliver tinglyst, får kommunen meddelelse om via Den Digitale Tinglysning via Ejerfortegnelsen.

  Sker der ændringer, som ikke bliver tinglyst, skal ejer selv give besked om nyt CVR- eller CPR-nummer. Da det er tinglyst ejer, som hæfter for ejendomsskatter mv., anbefales det, at ethvert ejerskifte bliver tinglyst.

  Har man valgt at have en administrator på ejendommen, skal ejer, eller administrator, sørge for, at oplyse om ændringer i dette. Administratorer registreres med CPR-, CVR- eller P-nummer, som er en underkategori under CVR-nummeret.

  Så vidt muligt stemmer ejerskabet med registreringen i tingbogen. Evt. fejl i forhold til dette rettes efterhånden, som de opdages.

  Har ejer ikke et CPR-/CVR-nummer, fx en forening, er ejerskabet registreret med et fiktivt nummer.

  Det skal dog nævnes, at kommunen skal kommunikere digitalt, både i skrift via digital postkasse og økonomisk via NemKonto, og dette sker ved hjælp af CPR- og CVR-nummer.

  Derfor anbefales det, at foreninger også får oprettet et CVR-nummer med tilhørende digital postkasse og NemKonto i et pengeinstitut,
   

 • Krav ud over ejendomsskat på skattebilletten

  Ud over grundskyld og evt. dækningsafgift opkræves der nogle gebyrer og bidrag på ejendomsskattebilletten. Fælles for disse er, at de har samme fortrinsret som ejendomsskatter, dvs. kommunen kan inddrive dem ved manglende betaling


  Rottebekæmpelse

  Alle ejendomme skal bidrage til kommunens udgifter forbundet med den obligatoriske bekæmpelse af rotter i kommunen. Det sker i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Gebyret beregnes på grundlag af ejendomsværdien på beregningstidspunktet. Satsen for 2020 er 0,042 promille.


  Skorstensfejning

  Gebyret for det lovpligtige skorstensfejerarbejde bliver opkrævet for skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten. Det er skorstensfejeren, som fastsætter gebyret for din ejendom, så du skal rette henvendelse til din skorstensfejer, hvis du har spørgsmål til gebyrets størrelse.

  Uanset hvilket tidspunkt på året arbejdet udføres, skal gebyret betales i de rater, som det er fordelt på.
  Gebyr for arbejde ud over det lovpligtige opkræver skorstensfejeren selv.

  Læs mere om skorstensfejning


  Byggesagsbehandling

  Gebyrer i forbindelse med behandling af byggesager bliver opkrævet via ejendomsskattebilletten. Typisk oprettes der en ekstra rate, med forfald den 1. i den først mulige måned efter byggetilladelsen, færdigmeldingen eller andet, som udløser et gebyr.

  Læs mere om gebyret og find links til andre informationer om byggesager


  Digebidrag

  Hvis din ejendom er omfattet af et området, hvor kystsikring er gennemført, og der er oprettet et digelag, opkræves det aftalte driftsbidrag til digelaget af kommunen via ejendomsskattebilletten. Spørgsmål om gebyret skal rettes til dit digelag.

   

Senest opdateret

22.11.2019