You are here

Hvis du vil bygge m.v. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre en ejendoms anvendelse i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette.

Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre uplanlagt og spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land samt bevare værdifulde landskaber og naturen. Bebyggelse er ikke kun bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg.

Ansøgninger om landzonetilladelse efter planlovens §35 bliver behandlet i vores landzoneteam.

Sådan søger/anmelder du som privatperson og som erhvervsvirksomhed

Læs om forskel på landszonetilladelse & anmeldelse

 • Hvornår skal jeg ansøge om landzonetilladelse hos kommunen?

  Som udgangspunkt kræver al byggeri, udstykning og ændret anvendelse i landzone en landzonetilladelse efter Planlovens § 35. Der er dog enkelte undtagelser.

  Landzonetilladelse kræves til:

  • Udstykning
  • Nyt byggeri
  • Ændret anvendelsen af eksisterende bygninger
  • Ændret anvendelse af ubebyggede arealer
 • Fra hvornår gælder min landzonetilladelse - når jeg har fået landzonetilladelse?

  En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb, hvilket er 4 uger fra den dato, hvor tilladelse er offentliggjort. En landzonetilladelse må kun udnyttes, hvis der ikke er indkommet klager. Det er Planklagenævnet du kan klage til. I mange tilfælde skal projektet også have byggetilladelse.

  Gå til siden om byggetilladelse (borger).
  Gå til siden om byggetilladelse (erhverv)
  Du skal selv være opmærksom på om projektet kræver tilladelser fra andre myndigheder eller instanser. 

 • Hvonår skal jeg anmelde til kommunen?

  • Nye driftsbygninger til landbrug
  • Ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse

  Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse til kommunen bl.a. ændres til følgende:

  • Håndværks- eller industrivirksomhed
  • Mindre butik med bruttoetageareal på op til 250 m²
  • Liberale erhverv
  • Forenings- og fritidsformål
  • Lager
  • Kontorformål
  • En bolig (hvis der ligger uden for støjkonsekvensområde omkring lufthavnen).

  (Listen er ikke udtømmende).

  Det kræver dog, at:

  • virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges udvendigt i væsentligt omfang, og
  • bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år, og
  • byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse i henhold til §36, stk. 1, nr. 3 som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.

  Andre overflødiggjorte bygninger kan også tages i brug til ovennævnte formål, hvis vilkårene er opfyldt. Dog gælder det ikke for bygninger indenfor strandbeskyttelseslinjen eller i kystnærhedszonen.

  Vær opmærksom på, at du kun kan indrette én ekstra bolig i en overflødiggjort landbrugsbygning eller anden overflødiggjort bygning pr. ejendom.

  Byggeri - der er nødvendig for driften af den pågældende landbrugsejendom, bortset fra husdyranlæg - kræver jf. Planlovens §38, stk. 2 også anmeldelse.

 • Hvornår må jeg tage min bygning i brug - når jeg har anmeldt?

  Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, kommunen har modtaget din anmeldelse, kan bygningerne tages i brug i overensstemmelse med anmeldelsen. I mange tilfælde kræves dog fortsat byggetilladelse - link til ansøgning om byggetilladelse. 

 • Hvis jeg ønsker at terrænregulere eller udlægge jord i landzone

  Skal du terrænregulere eller udlægge jord i landzonen, skal du søge om tilladelse efter § 35 i Planloven.

  Du skal anvende ansøgningsskema på denne side og sende udfyldt skema til landzone@roskilde.dk

  Hvis der er tale om terrænregulering af landsbrugsjord med henblik på at forbedre landbrugsdriften, skal du stadig søge via ansøgningsskemaet, så kommunen kan vurdere den landbrugsmæssige gavn. I sagsbehandlingen vurderer kommunen, hvor stor en mængde, der er behov for. 

  Flytning og genanvendelse af jord er desuden reguleret efter Miljølovgivningen. Alle ansøgninger om terrænregulering skal derfor også vurderes af kommunens miljøafsnit (Miljø). Landzonemyndigheden sender som udgangspunkt din ansøgning videre til Miljø, men du skal altid sikre dig, at din ansøgning er blevet vurderet af Miljø. Den tilførte jord skal være uforurenet, men derudover vurderer Miljø fx om aktiviteten kræver en godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven (fx miljøgodkendelse).

 • Dine naboer høres i sagen

  I forbindelse med kommunens behandling af din landzonesag bliver naboerne til ejendommen orienteret om sagen. Naboerne får en frist på mindst 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen.

 • Din tilladelse bliver offentliggjort

  Din landzonetilladelse bliver offentliggjort i gratisavisen, Roskilde Avis og på "Få indflydelsesportalen" på Roskilde Kommunes hjemmeside i 4 uger. Dette er en klageperiode, hvor man mulighed for at klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må landzonetilladelsen ikke bruges f'ør Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 

  Gå til Indflydelsesportalen på Roskilde Kommunes hjemmeside her.

   

 • Ligger min ejendom i landzone?

   

Læs også

Administration af landzone sker i henhold til planlovens kapitel 7. Du kan læse om hvornår der kræves egentlige landzonetilladelser (§ 35 og undtagelser i §36) og hvor der kræves anmeldelsessager (§ 37 og § 38).

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

06.02.2020