You are here

Jordvarmeanlæg

Her finder du information om jordvarmeanlæg samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom.

Om horisontale jordvarmeanlæg

Ved denne type anlæg graves jordvarmeslanger ned i jorden i ca. 1 meters dybde. Kravene til horisontale jordvarmeanlæg er blandt andet, at anlægget skal etableres mindst 50 m fra drikkevandsboringer, og mindst 5 m fra et andet vandforsyningsanlæg (fx markvandingsboringer). Hvis du ønsker at etablere anlægget inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller et indvindingsopland for almene vandforsyninger, skal du altid ansøge om tilladelse hos kommunen.

Hvis du derimod ønsker at etablere anlægget uden for OSD, og anlægget derudover kun skal forsyne din egen ejendom med varme og ellers overholder kravene i jordvarmebekendtgørelsen, så skal du blot anmelde etableringen af anlægget til kommunen. Hvis kommunen inden for 4 uger fra modtagelse af anmeldelsen ikke har gjort indsigelser, kan anlægget etableres.

På kommunens hjemmeside om Digitale kort og geodataløsninger kan du finde ud af om din ejendom ligger inden eller uden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Gå ind på "Kommunekort-Alle temaer", og under fanen "grundvand" aktiverer du temaet "drikkevandsinteresser".

Om vertikale jordvarmeanlæg

Denne type anlæg etableres som en eller flere boringer, som typisk når en dybde på mellem 30-140 m. Kravene til vertikale jordvarmeanlæg er blandt andet, at anlægget skal etableres mindst 300 m fra drikkevandsboringer, og mindst 50 m fra et andet vandforsyningsanlæg (fx markvandingsboringer). Afstanden mellem boringerne skal være mindst 20 m. Hvis du ønsker at etablere et vertikalt jordvarmeanlæg, skal du altid ansøge om tilladelse hos kommunen. Du skal også huske at søge om tilladelse til at udføre selve boringen. Vær opmærksom på, at ansøgninger om vertikale jordvarmeanlæg skal VVM-screenes (Vurdering af Virkning på Miljøet). Sagsbehandlingstiden forlænges derfor med ca. 1½ måned.

Anmelde- og ansøgningsskemaer samt skema til færdigmelding eller sløjfning af jordvarmeanlæg finder du længere nede på denne side under overskriften dokumenter.

Øvrige regler

 • Færdigmelding og eftersyn

  Når anlægget er installeret, skal du senest 14 dage efter udfylde et færdigmeldingsskema og indsende det til Miljø i Roskilde Kommune sammen med et målfast kort med angivelse af den endelige placering af jordslangerne/boringerne, samt dokumentation for tæthedsprøvning af jordvarmeanlægget. Anlægget skal mindst én gang om året efterses af en autoriseret VVS-installatør, og resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 10 år.

 • Sløjfning af jordvarmeanlæg

  Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfninger er afsluttet, skal du underrette kommunen om sløjfningen. Ved horisontale jordvarmeanlæg skal slangerne tømmes for væske og gennemskylles med rent vand, hvorefter slangen aflukkes. Ved sløjfning af vertikale jordvarmeanlæg, skal tekniske installationer i boringerne fjernes. Desuden skal bekendtgørelsen om sløjfning af brønde og boringer på land følges.

 • Reduktion af elafgift

  Hvis du opvarmer din bolig med elvarme, kan du efter etablering af jordvarmeanlæg få et nedslag i el-afgiften på den del af forbruget, der overstiger 4000 kilowatt-timer. For at få afgiftsreduktion skal boligen stå opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig. Når du har færdigmeldt dit jordvarmeanlæg, modtager du en BBR-meddelelse fra kommunen. Denne kan bruges som dokumentation til anmodning om reduktion af elafgiften. Kontakt dit el-selskab og hør nærmere.

 • Øvrige regler

  Du skal være opmærksom på, at jordvarmetilladelsen ikke fritager dig fra indhentning af byggetilladelse eller andre relevante tilladelser i forbindelse med jordvarmeanlægget. Tilladelsen fritager dig heller ikke fra at søge dispensation fra eventuel tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning jf. kommunens varmeforsyningsplanlægning.

  Hvis du vil vide mere om varmepumper.

  Hvis du vil vide mere om energibesparelser og vedvarende energi: energitjenesten.dk

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.09.2018