You are here

Lovliggørelse af byggeri

Er dine bygninger lovlige?

Det er din pligt som ejer af en ejendom at sikre, at bygningerne på din ejendom er lovlige.

Dine bygninger er lovlige, hvis der er givet tilladelse til dem, eller hvis de kan opføres uden tilladelse. At bygninger fremgår af BBR-meddelelsen er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de er lovligt opført.

Hvis det viser sig, at der er bygninger på din grund, som ikke er lovligt opført, skal du enten rive dem ned eller ansøge om at få lov til at beholde dem. Dine bygninger er ikke lovlige, før der er meddelt lovliggørende byggetilladelse.

Hvis du ønsker at nedrive dine bygninger

Hvis du ikke kan finde en tilladelse til dine bygninger, kan du f.eks. lovliggøre ved at rive dem ned. Hvis bygningerne fremgår af BBR-meddelelsen, skal du indberette nedrivningen.

Hvis du har en ansøgning under behandling, anbefaler vi, at du ikke river bygningerne ned, inden vi har godkendt et samlet lovliggørelsesforslag for ejendommen.

Hvis du ønsker at beholde dine bygninger

For at gøre det lettest for dig i dialogen med os, skal du sende én samlet lovliggørende ansøgning for de sekundære bygninger og én samlet lovliggørende ansøgning for eventuelle boligudvidelser.

Når vi skal træffe afgørelse, vil sagerne blive opdelt svarende til antallet af bygninger/boligudvidelser, der skal lovliggøres.

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal du sende nedenstående materiale igennem den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø. Du skal være opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbehandlingen kan opstå behov for yderligere oplysninger.

Du kan tegne videre på de tegninger, som vi eventuelt har liggende i byggesagsarkivet.

Ansøgningen skal indeholde nedenstående oplysninger
1. Fuldmagt, hvis du ikke selv er ejer af ejendommen

2. Situationsplan, der viser placering om omfang af samtlige bygninger på din grund. Tegningerne skal vise
a. Mål på bygningernes afstande til vej-, sti- og naboskel
b. Mål på hver bygning (længde, bredde og eventuelt tagudhæng)
c. Oplysning om hvilke af de eksisterende bygninger, der er meddelt tilladelse til, samt sagsnr. og dato for tilladelsen.

3. Facadetegninger eller fotos af alle bygningssider for hver ulovlig bygning, du ønsker at beholde. Tegninger/fotos skal vise
a. Mål på bygningshøjden regnet fra naturligt terræn. Hvis bygningshøjden varierer, f.eks. pga. skrående terræn, er det den største højde du skal oplyse
b. Det skrå højdegrænseplan
c. Terrænnets afvikling til de(t) nærmeste skel

4. Plantegning, der viser indretningen, hvis dette ikke fremgår af situationsplanen

5. Oplysninger om afledning af regnvand

6. Oplysning om farver og materialer

7. Oplysning om opførelsesår

8. Indplacering i brand- og konstruktionsklasse, jf. BR18 hhv. §§493 og 489

9. En ansøgning om dispensation fra lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller bygningsreglement, hvis bygningen overskrider bestemmelserne heri. Ansøgningen skal indeholde
a. En saglig begrundelse for at imødekomme dispensationsansøgningen
b. En beskrivelse af, hvilke bestemmelser bygningen overskrider
c. En beskrivelse af størrelsen på overskridelsen

 

Få mere at vide

 • Hvis du har ændret anvendelsen af din bygning

  Bemærk: Har du ændret anvendelsen af din bygning til fx beboelse, kontor, lager, drifts ellers andet erhverv, som normalt kræver en byggetilladelse, skal det også lovliggøres.

 • Hvis du har småbygninger

  Småbygninger kan være fx udhus, carport, garage, drivhus, overdækket terrasse eller lignende.

  Har du småbygninger, der samlet set overstiger 50m2, skal du søge om byggetilladelse. 

  Småbygninger med et samlet areal på højst 50 m² kræver ikke en byggetilladelse fra kommunen. Småbygninger, der ikke kræver tilladelse, skal du alene indberette til BBR. 

  Småbygningerne skal dog overholde alle andre regler i bygningsreglementet sammen med anden lovgivning som fx lokalplan og deklarationer. Du kan vælge at søge om dispensation fra byggereglerne.

 • Vi opkræver gebyr

  Vi opkræver gebyr for hver lovliggørende tilladelse, vi skal meddele. Gebyrstørrelse, og hvilke øvrige afgørelser, der er omfattet af gebyr, kan du finde på vores hjemmeside.

 • Er der meddelt tilladelse?

  Vi har et åbent byggesagsarkiv. Her har du adgang til alle byggesager, herunder verserende byggesager, i Roskilde kommune. Du kan her søge din ejendom frem og finde de byggetilladelser vi har meddelt på ejendommen.

  Du finder byggesagsarkivet via vores hjemmeside: https://roskilde.dk/borger/bolig/byggearkiv

 • Er du i tvivl om dine bygninger er ulovlige?

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine bygninger er undtaget fra krav om byggetilladelse, kan du læse vejledningen eller pjecer om sekundære bygninger. Alternativt kan du henvende dig til en privat byggerådgiver.

  Ønsker du, at vi skal afklare det for dig, skal du sende en ansøgning gennem den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø. Husk at vedlægge ovenstående materiale.
  Du skal være opmærksom på, at vi opkræver gebyr for den sagsbehandling, det kræver at afgøre, om byggeriet kan opføres uden tilladelse.

 • Det, der altid kræver byggetilladelse

  Vi gør opmærksom på,
  • At udvidelse af boligarealet (også selvom det er inden for eksisterende bygningsmasse),
  • At opførelse af udestue,
  • At overskridelse af byggeretten (BR18, kap. 8, §§ 166-195),
  • At nedrive bolig, herunder udestue
  • At opførelse af sekundær bygning, hvorved det samlede areal af sekundære bygninger overstiger 50 m2, samt
  • At opførelse af et shelter,
  altid kræver byggetilladelse. Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

 • Hvor lang tid tager en lovliggørelsessag

  Vi kan desværre ikke komme med et konkret bud på, hvor lang tid en lovliggørelsessag tager.
  Lovliggørelsessager behandles i princippet på samme måde som almindelige ansøgninger. Det betyder, at ansøgningen bliver returneret til ansøger, hvis materialet er mangelfuldt. Jo flere gange vi skal gå materialet igennem og returnere det, jo længere tid går der. Et fuldt oplyst materiale kan derfor forkorte sagsbehandlingen væsentligt.

  Overskrider byggeriet lovgrundlag, f.eks. byggeret eller lokalplan, skal ansøgningen sendes i orientering eller høring og sagsbehandlingen forlænges som konsekvens heraf. Det samme gælder, hvis byggeriet kræver tilladelse efter øvrig lovgivning, f.eks. planlovens landzonebestemmelser.
  Hvis overskridelserne er for store til, at vi kan meddele tilladelse til dem, vil vi meddele afslag på det ansøgte og gå dialog med ansøger, om hvordan byggeriet i stedet kan lovliggøres.

  Vi gør opmærksom på, at byggeriet ikke er lovligt, inden du har modtaget en tilladelse fra os og sagen er afsluttet.

   

 • Har du brug for hjælp?

  Får du undervejs brug for hjælp til den digitale ansøgning eller generel råd og vejledning, kan du ringe til Roskilde Kommunes Informationscenter på telefon 46 31 30 00 i normal telefontid:

  Mandag til onsdag kl. 8.00 - 15.00, torsdag kl. 10.00 - 17.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00.

  Du kan desuden ringe til vores hotline i udvidet åbningstid mandag - torsdag til kl. 20, fredag til kl. 16 samt søndag i tidsrummet 16-20, på telefon 70 20 00 00.

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

19.05.2020