You are here

Godkendelse af private pasningsordninger

Roskilde Kommune skal godkende den private pasningsordning samt føre tilsyn med ordningen.

Godkendelsen af den private pasningsordning skal sikre forsvarlig pasning af barnet samt læringsmiljøer, der fremmer tryghed, trivsel, læring og udvikling. Private pasningsordninger skal leve op til den generelle formålsbestemmelse i dagtilbudsloven § 1 og § 78 og 79.

Godkendelse af privat pasningsordninger omfatter de fysiske rammer, personlige og faglige kvalifikationer og skal godkendes ud fra hensynet om, at sikre et trygt og udviklende læringsmiljø for barnet

For at blive godkendt er det et krav, at:

 • Den private pasningsordning skal arbejde med læring, der indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven.
 • Den private pasningsordning skal være tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk. Den private passer skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Betegnelsen ’privat pasningsordning’ indgår i den private pasningsordnings navn
 • Der skal indhentes børne- og straffeattest på den private passer samt børneattest på alle i husstanden over 15 år.

Godkendelseskriterier

I vurderingen lægges der blandt andet vægt på:

 • Begrundelse for ønsket om etablering af privat pasningsordning herunder modenhed, ansvarlighed, imødekommenhed og samarbejdsevne
 • Fysiske overskud til at passe børn dvs. at personen skal kunne løfte og bære børnene
 • Psykisk overskud til at passe børn dvs. være nærværende, have empati, kontakt og kommunikationsevner, så børnenes trivsel og udvikling sikres
 • Stimulere børns motoriske, sociale og sproglige udvikling
 • Møde barnet med respekt og omsorg
 • Kendskab til børns udvikling og behov i forhold til alder, trivsel, læring, kost, søvn og lign.
 • Tage imod råd og vejledning fra tilsynsførende og bruge vejledningen i hverdagen

Vurderingen af de fysiske rammer lægges der vægt på de sikkerhedsmæssige- og sundhedsmæssige forhold jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om hygiejne i daginstitutioner og små børns sikkerhed, samt ” Dansk sandars vedr. sikkerhedskrav og aktivitetslegetøj til privat brug”.

 • Hygiejne (rengøring, håndhygiejne, personlighygiejne, indeklima)
 • Puslefaciliteter
 • Børnenes muligheder i forhold til søvn, spisning, leg og læring
 • Børnesikring (ovn, komfur, brændeovn, trapper, afsatser, vinduer, døre mv.)
 • Sikkerhed i forhold til legetøj, legeredskaber, indhegning, elektriske installationer, mv.)

Se for uddybning krav til de fysiske rammer i private pasningsordninger (den er på hjemmesiden).
Roskilde Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. I forbindelse med godkendelses- og tilsynsbesøgene gives både pædagogisk, sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig vejledning. Tilsynet kan både være anmeldt og uanmeldt og varetages af Dagplejen.

Ansøgning om oprettelse af privat pasningsordning 

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du udfylde en ansøgning. Ansøgningen finder du her, og sender til dagplejen@roskilde.dk. I emnefeltet skal du skrive ”Ansøgning om oprettelse af privat pasningsordning”. Du vil herefter blive kontaktet af tilsynsførende i dagplejen med henblik på et godkendelsesbesøg. Du skal påregne 4 ugers behandlingstid, fra din ansøgning er modtaget, til at godkendelsesbesøget kan finde sted.

Forskellen mellem kommunale dagtilbud og private pasningsordninger

Der er en forskel mellem kommunale dagtilbud (dagpleje og vuggestue) og private pasningsordninger § 78 og 79. Private pasningsordninger er ikke sidestillet med kommunale dagtilbud på en række områder og er derfor ikke omfattet af regler som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §7-44.
I private pasningsordninger er der som følge heraf ikke krav om:

 • at udarbejde en pædagogisk læreplan jf. § 8 og 9,
 • at foretage en sprogvurdering af barnet i 3 års alderen. Dette foretages af sprogpædagog fra dagtilbudsafdelingen i eget hjem jf. § 11 stik. 2 og 4.
 • forældreindflydelse eller formaliseret forældreindflydelse jf. dagtilbudslovens § 14 – 16, 
 • alternativ pasning ved ferie eller sygdom.

Du kan ikke søge om økonomisk friplads og/eller socialpædagogisk fripladstilskud i en privat pasningsordning.

Et barn kan ikke opsiges i et kommunalt dagtilbud. Dette gælder ikke for private pasningsordninger jf. dagtilbudslovens § 29. Roskilde Kommune kan desuden tilbagekalde en godkendelse af en privat pasningsordning, hvis kommunen i sit tilsyn konstaterer, at den private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter de krav, som følger af dagtilbudsloven.

Spørgsmål og svar

 • Er der undtagelser?

  Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget kan være et andet end dansk

  Forældre, der er arbejdsgiver for den private passer, kan i forbindelse med kommunens godkendelse af pasningsaftalen søge om dispensation fra kravet om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring. Dispensation kan gives for mindst 6 måneder og maksimalt 1 år.

  For at kommunen kan give dispensation, skal den private pasning være en midlertidig ordning. Det vil sige, at barnet bliver passet for en kortere periode, indtil barnet f.eks. får plads i en konkret dagpleje eller daginstitution, som forældrene har ønsket optagelse i og står på venteliste til.

Kontakt

Dagplejen
Gormsvej 7
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 46 08

Senest opdateret

15.02.2021