You are here

Læsehandleplan 2016 - 2020

Roskilde Kommune arbejder målrettet med elevens sproglige udvikling igennem hele skoleforløbet og i overgange og med et særligt fokus på læse- og skriveundervisning i alle fag frem til 2020.

Læsehandleplanen består af tre hovedindsatser, der tager afsæt i forsknings- og praksisbaseret viden. De tre hovedindsatser er:

 • fokus på sproglig udvikling (herunder læse- og skrivekompetencer og udvikling af fagsprog) i alle pædagogiske aktiviteter
 • systematisk opfølgning på alle elevers sproglige udvikling
 • understøttelse af overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelser

De tre hovedindsatser indeholder 9 fokusområder, hvor der arbejdes med en række pejlemærker for kvalitet i skolens arbejde med elevens læring og sproglige udvikling. Skoleleder, skolens PLC-team og vejledere er centrale i arbejdet.

Se læsehandleplanen 2016 - 2020 (version 2, opdateret 2017)

Hvis du vil vide mere

 • Sproglig udvikling – at lære fag gennem sprog og sprog gennem fag

  Sproglig udvikling er et tværgående tema og fokusområde i de nye Fælles Mål og er som sådan indskrevet i alle obligatoriske fag.

  Sproglig udvikling handler om skolens og fagenes målrettede arbejde med elevernes tilegnelse af fagenes sprog, ordforråd og tekster, så eleverne bliver dygtige til at tilegne sig det faglige indhold og kommunikere mundtligt og skriftligt i fagsprog.

  Man kan sige, at eleverne lærer fag gennem sprog – og sprog gennem fag.

 • Skolernes læsehandleplaner

  Det er alle skolelederes ansvar, at der lokalt udvikles en handleplan, der tager udgangspunkt i den kommunale læsehandleplan og skolens forhold.

  Dette kan sikres ved, at den lokale læsehandleplan er forankret i skolens PLC-team.

 • Implementering - fokus i skoleåret 2016/17

  Læsehandleplanen indeholder en dynamisk implementeringsplan, der løbende justeres. Implementeringsplanen fokuserer i skoleåret 2016/17 på:

  • Skrivedidaktik
  • Udvikling af netværk
  • Udvikling af konferencer mhp. opfølgning på elevernes sproglige udvikling
  • Overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse
 • Målemetode

  Læsehandleplanen opstiller tre effektmål på kommuneniveau, der tager udgangspunkt i de nationale måltal og de nationale testresultater:

  • Andelen af de allerdygtigste elever skal øges med 5 % af den samlede elevgruppe over en treårig periode
  • Over en treårig periode skal mindst 85 % af eleverne være gode til at læse
  • Andelen af elever med dårlige resultater skal reduceres år for år

  På skoleniveau følges udviklingen i elevernes læseresultater med standardiserede læseprøver på ord-, sætnings- og tekstniveau. Alle skoler følger dermed en obligatorisk kommunal testplan.

Publikationer

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

02.10.2018