You are here

Tværfagligt samarbejde

Er I forældre til et barn med handicap, kan det være vanskeligt at få overblik over hvilke muligheder, der er for at få hjælp af kommunen. Vi hjælper jer med at finde rundt.

I kommunen har vi en lang række fagmedarbejdere, der har ekspertise i forhold til børn, der har et handicap. Det gælder uanset om der er tale om fysiske eller psykiske problemer.

Vi hjælper jer med:

 • Rådgivning
 • Vurdering og evt. bevilling af støtte
 • Opfølgning efter I har fået bevilliget støtte

Teksten nedenfor giver et kort overblik over de forskellige typer af tilbud, og hvad vores opgaver er i forhold til at rådgive, vurdere, bevillige og give støtte.

Hvem gør hvad

 • Handicap og Administration

  Handicapafsnittet i Børn og Unge rådgiver, undersøger, bevilliger og koordinerer i forhold til familier, der har et barn med et handicap.

  I samarbejde med jer afdækkes behovet for støtte, så vi sikrer, at der er helhed omkring den hjælp, som jeres barn har brug for. I Handicapafsnittet træffer vi afgørelser om, hvilken hjælp I kan få.

  Alt efter den konkrete vurdering af jeres behov kan I få hjælp til at søge om:

  Nødvendige merudgifter, jf. § 41 i Serviceloven, er de merudgifter, I som forældre kan have i forbindelse med jeres barns handicap.
  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 42 i Serviceloven, hvis det er nødvendigt at barnet på grund af sit handicap bliver passet i hjemmet.

  I Handicapafsnittet træffer vi desuden afgørelser om, hvilke hjælp I kan få til fx aflastning og ledsagerordning.

  Fire gange årligt afholder Handicapafsnittet i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning forældreaften for de nye forældre, som kommunen har fået kendskab til.

  Her gives blandt andet familievejledning, jævnfør servicelovens § 11.4, bl.a. om familiens rettigheder og muligheder for hjælp fra kommunen.

 • Hjælpemidler

  Hjælpemiddelafsnittet bevilliger de praktiske hjælpemidler, der betyder, at jeres barn begrænses så lidt som muligt af sit handicap. Vi skal vurdere jeres barns behov for hjælpemidler. Alt efter den konkrete vurdering kan I få følgende hjælp:

  • Tekniske hjælpemidler som fx kørestol, rollator, specielle stole, ståstøttestativ og kugledyne.
  • Personlige hjælpemidler som fx korset, ortopædisk fodtøj eller proteser.
  • Boligændringer fx i form af ramper, bruseleje, loftslift eller til- og ombygninger.
  • Transport, hvilket sker i form af lån til en handicapbil.

  I Hjælpemiddelafsnittet har vi en KVIK-service, hvor I kan henvende jer på Gl. Darupvej 3a i Roskilde. Her kan vi hjælpe jer med reparation af hjælpemidler samt rådgivning og vejledning omkring mindre hjælpemidler.

  Læs mere om KVIK-service og se åbningstider

 • Træningsafsnittet

  I Træningsafsnittet hjælper vi børn, der er behandlet på et sygehus, når sygehuslægen vurderer, at de har behov for vedligeholdelsestræning eller genoptræning. Det er Træningsafsnittets medarbejdere, der vurderer om dit barn opfylder kriterierne. Er det tilfældet, bevilges træningsforløbet.

  Træningsforløbene er rettet mod et konkret mål og er typisk tidsbegrænsede. Selve træningen foregår oftest i et af vores lokaler, men det kan også være i barnets institution eller hos jer, hvis der er behov for det.

 • Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til gravide og nyfødte indtil barnet er 16 år.

  Viser det sig, at jeres barn har et handicap, er sygt eller på anden måde ikke trives og har brug for særlig hjælp, kan sundhedsplejersken støtte og vejlede jer eller henvise til andre fagpersoner, der kan hjælpe. Det kan fx være læge eller psykolog.

  I er altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen, hvis I er bekymrede for jeres barns sundhed, trivsel og udvikling.

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vejleder, sparrer og yder praktisk bistand til det pædagogiske personale i vuggestuer, børnehaver, SFO og klubber i deres arbejde med børn i udsatte positioner.

  Endvidere rådgiver PPR skoler og daginstitutioner om, hvordan de tilrettelægger specialpædagogisk bistand for børn med særlige behov. Det kan enten ske generelt eller helt konkret i forhold til det enkelte barn, hvis der er behov for en pædagogisk psykologisk vurdering.

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.10.2018