You are here

Tildelingsprincip for § 79

Lov om Social Service § 79 siger, at tilbud efter denne paragraf er kommunalt finansierede og skal have et aktiverende eller forebyggende sigte.

Kommunen kan efter denne paragraf støtte tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte. Støtten kan gives til det frivillige sociale arbejde for ældre og handicappede.

Den økonomiske støtte skal medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde og bidrage til at opnå mål og målsætninger i frivilligpolitikken.

 og vejledningsblad § 79  

Spørgsmål og svar

 • Hvem er målgruppen?

  Tilskud efter § 79 kan søges af klubber og foreninger, der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, og som tilbyder aktiverende og forebyggende tilbud for ældre og handicappede borgere i Roskilde Kommune.

  Tilbuddene skal være åbne for alle personer, der får pension eller efterløn.

 • Hvilke aktiviteter kan der som udgangspunkt gives støtte til?

  De tilbud, der kan få støtte, skal omfatte aktiviteter, hvor formålet er at øge og bevare brugerens muligheder for at klare sig selv. Det kan fx være ved at forebygge, at den fysiske funktionsevne forringes eller at hindre social isolation.

  Det kan være:

  • dagcenterlignende tilbud som fx værksteder, kortspil og banko,
  • oplysning og udvikling som fx foredrag, studiekredse, drama og kor,
  • aflastning af pårørende til demente,
  • støtte til borgere, der er dårligt gående og har svært ved selv at købe ind, komme på biblioteket mv.
  • sociale tryghedsforanstaltninger for ældre borgere uden stort netværk,
  • motion og idræt

  Roskilde Kommune vil prioritere nytænkende aktiviteter i forhold til samarbejdet mellem kommunen og den frivillige indsats til gavn for de ældre.

  Kommunen giver ikke tilskud efter § 79 til aktiviteter som modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning skal denne anvendes.

 • Hvad kan man som udgangspunkt ikke få støtte til?

  Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til:

  • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Roskilde Kommune (fx under Fritids- og Kulturudvalget)
  • Den frivillige indsats der alene består af bestyrelsesarbejde
  • Lovbestemte råd og nævn, ex. Ældrerådet og Handicaprådet
  • Huslejeudgifter, halleje i forbindelse med fester ol., løn, forplejning og kørselsgodtgørelse til frivillige
  • Udgifter til transport og busleje
 • Hvad indgår ellers i vurderingen af ansøgningen?

  • Om der tildeles tilskud til lignende aktiviteter for samme målgruppe
  • Udgiftsniveauet i forhold til antal brugere
  • Om aktiviteterne understøtter målene i kommunens frivilligpolitik.
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?

  Ansøgning og frister

  Ansøgningsfristen til frivilligmidlerne er den 1. november hvert år til midler til det kommende år.

  Ansøgning sker på et ansøgningsskema, og det skal sendes til

  skoleogboern@roskilde.dk

  eller alternativt til:

  Roskilde Kommune
  Skole- og Børnesekretariatet
  Rådhusbuen 1,
  Postboks 100
  4000 Roskilde.

  Vedlæg vedtægter og oplysninger om bestyrelsens sammensætning.

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.10.2018