You are here

Tildelingsprincipper for § 18

Lov om Social Service § 18 siger, at den enkelte kommune skal fastlægge rammer for samarbejdet med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til at støtte det frivillige sociale arbejde. Kommunerne får via bloktilskuddet penge til § 18 fra staten.

Støtte efter denne paragraf kan gives til frivillige, som af egen drift og på eget initiativ udfører socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Roskilde Kommune. Formålet med den økonomiske støtte er at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde og at bidrage til at opnå mål og målsætninger i frivilligpolitikken.

Tilskud ydes kun til organisationer og foreninger, der har hjemsted i Roskilde Kommune og en kontaktperson, der bor i Roskilde Kommune.

Det er et krav, at den frivillige indsats skal gavne borgere, der bor i Roskilde Kommune og være åben for alle kommunens borgere, der er i målgruppen.

 og vejledningsblad til § 18

Spørgsmål og svar

 • Hvem er målgruppen?

  Målgruppen kan fx være:

  • Børn og unge med særligt behov for støtte
  • Kronisk syge
  • Fysisk handicappede
  • Psykisk syge
  • Borgere med anden etnisk baggrund, som har vanskeligt ved at blive integreret
  • Familier og ældre med personlige eller sociale problemer
  • Andre udsatte og marginaliserede grupper, fx misbrugere
 • Hvilke aktiviteter kan der som udgangspunkt gives støtte til?

  Der kan gives støtte til frivillige sociale aktiviteter som fx:

  • Væresteder for frivillig social indsats
  • Sociale aktiviteter med fx truede unge eller etniske minoriteter
  • Forskellige former for aflastningstjeneste for pårørende mv.
  • Sociale caféer og andre samværsaktiviteter
  • Rådgivninger, besøgsvennetjeneste, selvhjælpsgrupper

  Det prioriteres at aktiviteterne er nytænkende og netværksskabende.

  Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til kurser, møder ol. for frivillige.

 • Hvad kan man som udgangspunkt ikke få støtte til?

  Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til:

  • Aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra Roskilde Kommune (fx under Fritids- og Kulturudvalget)
  • Den frivillige indsats der alene består af bestyrelsesarbejde
  • Lovbestemte råd og nævn, ex. Ældrerådet og Handicaprådet
  • Huslejeudgifter, halleje i forbindelse med fester ol., løn, forplejning og kørselsgodtgørelse til frivillige
  • Udgifter til transport og busleje
 • Hvad indgår ellers i vurderingen af ansøgningen?

  • Om der tildeles tilskud til lignende aktiviteter for samme målgruppe
  • Udgiftsniveauet i forhold til antal brugere
  • Om aktiviteterne understøtter målene i kommunens frivilligpolitik.
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?

  Ansøgningsfristen til frivilligmidlerne er den 1. november hvert år til midler til det kommende år.

  Ansøgning sker på et ansøgningsskema, og det skal sendes til

  skoleogboern@roskilde.dk

  eller alternativt til:

  Roskilde Kommune
  Skole- og Børnesekretariatet
  Rådhusbuen 1,
  Postboks 100
  4000 Roskilde.

  Vedlæg vedtægter og oplysninger om bestyrelsens sammensætning.

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.12.2018