You are here

Retningslinjer for brugerinddragelse på socialområdet

Brugerne skal sikres indflydelse på tilbud efter serviceloven i Roskilde Kommune.

I de enkelte sager skal borgeren have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag, jf. § 4 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

I forhold til anbringelsessager følges "guideline for god sagsbehandlingspraksis", der sikrer en høj grad af brugerinddragelse.

Mere overordnet sikres brugerindflydelsen på servicelovens delområder:

  • På ældreområdet via Ældrerådet samt bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre.
  • På handicapområdet er der oprettet Handicaprådet med repræsentanter fra handicaporganisationerne.
  • På området for sårbare voksne er der oprettet et lokalt Brugerråd. Området for borgere med fysisk funktionsnedsættelse og udviklingshæmmede skal være kendetegnende ved en høj brugerinddragelse.

På det politiske niveau involveres de relevante brugerorganisationer i udarbejdelsen af politikker på social- og sundhedsområdet.

Senest opdateret

21.09.2017