You are here

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

 • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • Har udsat/opsat din folkepension
 • Du får invaliditetsydelse 

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens §100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens §95 eller borgerstyret personlig assistance efter §96.

Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse: hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

DUKH om merudgifter - Serviceloven §100

Min e-journal

Kontakt Voksenservice på mail voksenservice@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

  Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

  Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask

  Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

 • Hvordan søger jeg om tilskud og hvor meget kan jeg få?

  Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter. Det kan både være de løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynliggøre, at det medfører ekstraudgifter for dig. Som hovedregel skal du søge først. Læs mere på DUKH's hjemmeside:

  Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse. For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 6.408 kr. årligt (2018). Det er den såkaldte bagatelgrænse. Det er både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Hvis du opfylder betingelserne, bliver tilskuddet fastsat ud fra de skønnede udgifter pr. måned. Beløbet rundes op til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

  Højst en gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. (kommunens serviceniveau). I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

  Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter opfølgningsmødet.

 • Hvis jeg vil klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt:

  Offentlighed i forvaltningen 
  Aktindsigt i patientjournal

  Kontakt Voksenservice på mail voksenservice@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.07.2020