You are here

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale myndigheds indsats med tilsyn og opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem.

Ifølge servicelovens § 151 c er kommunalbestyrelserne pr. 1. januar 2012 forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter servicelovens § 83.

§ 83 omhandler personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem.

Hvis du vil vide mere

 • Løbende tilsyn med den enkelte leverandørs opgaver hos borgeren

  • Det direkte tilsyn med kvaliteten af den udførte hjemmehjælp og borgernes tilfredshed med den udførte hjemmehjælp bliver løbende vurderet af sagsbehandlerne fra Myndighedsservice. Ydelserne revideres efter individuelle behov, dog minimum hvert andet år.
   Sagsbehandlerne vil få en tættere tilknytning til de kommunale hjemmeplejegrupper, hvor de blandt andet skal deltage i gruppernes teammøder, hvor både ledere, sygeplejersker, ergoterapeuter og hjælpere er repræsenteret. Dette sker for at sikre en optimeret dialog om de leverede ydelser til borgeren.
  • Både kommunale og private leverandører, har pligt til øjeblikkeligt at kontakte borgerens sagsbehandler, når der er en ændring i borgerens tilstand, som betyder, at hjælpen skal justeres.
  • Private leverandører skal, for at opnå leverandørkontrakt med Roskilde Kommune, godkendes af Roskilde Kommune. Der foreligger en fast procedure for dette, hvor der bl.a. stilles krav til organisering, økonomi, personaleforhold, mv. Der stilles sammen betingelser til den kommunale leverandør, hvilket skaber yderligere fokus på kvalitet og god opfølgning.
  • Der vil løbende blive afholdt borgerrelaterede dialogmøder mellem forvaltningen og såvel private leverandører som den kommunale leverandør (områdeledere), for at sikre, at alle leverandører lever op til deres kontraktforpligtelser, leverandørkrav samt de politisk besluttede kvalitetsstandarder.
 • Brugertilfredshedsundersøgelser

  En tilbagevendende kvantitativ brugertilfredshedsundersøgelse udgør et centralt redskab i relation til at arbejde kontinuerligt med kvalitetsforbedringer i serviceydelserne på hjemmeplejens område. Hensigten med undersøgelsen er tillige at sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og borgernes forventninger hertil.

  Roskilde Kommune gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse som minimum en gang i hver byrådsperiode. Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres blandt modtagere af personlig og praktisk hjælp og madservice fordelt på de kommunale hjemmeplejeenheder samt kommunal og private leverandører.
  Brugertilfredshedsundersøgelsen afdækker følgende temaer:

  • kvaliteten af den praktiske hjælp,
  • kvaliteten af den personlige pleje,
  • kvaliteten af maden for henholdsvis borgere på plejecentre samt hjemmeboende borgere og personalets imødekommenhed.

Kontakt

Myndighedsservice
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.02.2021