You are here

Dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade

Startdato for høring: 
8. September 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
3. November 2017 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 30. august 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 657 for dagligvarebutik ved Snoldelev Bygade til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.000 m2 i et område ved Snoldelev Bygade. Projektet kan betyde mere trafik på Snoldelev Bygade og ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade. For at reducere de negative trafikale konsekvenser ønsker projektudvikler at indgå en udbygningsaftale omkring etablering af venstresvingbane ved krydset Køgevej/Snoldelev Bygade og helleanlæg ved Snoldelev Bygade.

 Enhedslisten har afgivet mindretalsudtalelse.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 4. oktober 2017 kl. 19, Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Du kan se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 3. november 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 657, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om miljøvurdering kan påklages til Planlagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det vil sige, at klager har godkendt og indbetalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk . Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Catrine EngmannPrivat borger31.10.2017Vis
Nanna Høegh WenzellInteresseorganisation30.10.2017Vis
Stig LarsenPrivat borger12.10.2017Vis
Thomas StevePrivat borger08.10.2017Vis
Lissi Dresler PedersenPrivat borger05.10.2017Vis
Kim WeidickPrivat borger04.10.2017Vis
Klaus ByskovVirksomhed11.09.2017Vis
Mikkel B. JensenPrivat borger08.09.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.09.2017