You are here

Etageboliger ved siden af Retten i Roskilde

Startdato for høring: 
3. November 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
29. December 2017 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 25. oktober 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 654 for boliger ved Retten i Roskilde og forslag til kommuneplantillæg 3 til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at der kan bygges etageboliger på arealet mellem ”de skæve boliger” og Retten i Roskilde, på et areal der i dag ligger ubenyttet hen.

Lokalplanforslagets formål er at sikre, at området kan bebygges med en karrébebyggelse i op til 6 etager og med en bebyggelsesprocent på 70. Formålet med planen er desuden, at der sikres gode forhold for gående og cyklister. Derfor skal der anlægges cykelparkering svarende til 4 pladser pr. bolig for boliger over 50 m2 og 2 pladser pr. bolig for boliger under 50 m2.

Lokalplanens formål er desuden at sikre, at bebyggelsen tilpasses omgivende bygningers skala, og at bygningens facade ud mod omgivelserne fremstår med en detaljering i murværket for at skabe en smuk bebyggelse.

Da området er støjbelastet af trafik fra vej og jernbane, vil de primære opholdsarealer være i det indre gårdrum samt på tagterrassen, der skal skærmes med glasværn. Altaner ud mod vej og jernbanen vil være belastet af støj og medregnes ikke som en del af opholdsarealerne. 

Enhedslisten har afgivet mindretalsudtalelse.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 27. november 2017 kl. 19 i mødelokale 2A på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Du kan se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 29. december 2017. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Merete Nøhr HansenPrivat borger27.12.2017Vis
Mark Esben MartinoAndet21.12.2017Vis
BanedanmarkMyndighed21.12.2017Vis
DN RoskildeForening04.12.2017Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.11.2017